Antibiotikaresistens hos rødrev kan knyttes til menneskelig aktivitet

Denne saken er eldre enn to år

En undersøkelse Veterinærinstituttet har utført på oppdrag fra Miljødirektoratet viser at forekomst av antibiotikaresistente bakterier hos rødrev er lav, men at befolkningstetthet har betydning for forekomsten.

Reven er et rovdyr i norsk natur og lever øverst i næringskjeden. Den spiser fugler og smågnagere, men kan også spise matavfall og være i kontakt med kloakk eller gjødsel. Fra alle disse kildene kan den få i seg antibiotikaresistente bakterier. Reven anses derfor å være en god indikator for forekomst av antibiotikaresistens i miljøet.

Totalt 387 prøver fra rever felt under jakt 2016 ble undersøkt. Prøvene ble delt i tre ulike grupper ut i fra jaktkommune og befolkningstetthet i disse, for slik å reflektere forskjeller i eksponering for drivere for resistensutvikling; hhv. høy, middels og lav eksponering.

Totalt i hele materialet var forekomsten av antibiotikaresistens lav. Imidlertid viste studien sammenhenger mellom høy befolkningstetthet og forekomst av resistens. Undersøkelsen ble utført på oppdrag av miljødirektoratet og er presentert i rapporten “Antimicrobial resistance in the Norwegian environment - red fox as an indicator”. 

Kontaktpersoner
Madelaine Norström
Anne Margrete Urdahl

Del artikkel