HUNT Én helse

HUNT Én helse er et underprosjekt av den store Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT4). I HUNT bidro mer enn 50 000 innbyggere i løpet av årene 2017-2019 med informasjon om sin helse og donerte ulike biologiske prøver. HUNT Én helse har et veterinærmedisinsk fokus, og er et samarbeidsprosjekt mellom NTNU, Veterinærhøgskolen NMBU og Veterinærinstituttet.

Prosjektets hovedformål er å legge til rette for utvikling av ny kunnskap om sammenhenger mellom menneskers og dyrs helse, og hvordan de påvirker hverandre. Det vil bidra til å kunne forebygge sykdom og gi god helse hos både dyr og mennesker. Begrepet Èn Helse (One Health) uttrykker at det er helsemessig sammenheng mellom mennesker, dyr og miljø.

HUNT Èn Helse har tatt utgangspunkt i parallell innsamling av avføringsprøver fra dyr og deltakere i HUNT 4 i perioden 2017-2019. Prøvene vil bli analysert med moderne sekvenseringsteknologi slik at man kan kartlegge mikroorganismene i prøvene og deres egenskaper. Selve kartleggingen vil skje i ulike forskningsprosjekter, som vil få tilgang til sekvensdata og andre data fra HUNT4 og HUNT Èn Helse. Slik kan vi bidra til å forstå hvordan mikrobesamfunnet hos dyr spiller sammen med mikrobesamfunnet hos mennesker og med miljøet. En parallell studie av mikrobiom hos dyr og dyreeiere i så stor skala der man har mulighet å knytte dette opp mot helsestatus til dyr og personer gjør dette prosjektet unikt i verdenssammenheng.

Alle prøver fra dyr i HUNT Én helse prosjektet lagres ved Veterinærinstituttet. Etter planen vil DNA-ekstraksjon fra prøvene bli gjennomført i løpet av 2020, i regi av Veterinærinstituttet. Sekvensering gjøres fortløpende, når DNA er isolert. Både Veterinærinstituttet og Veterinærhøgskolen flyttet fra Adamstua i Oslo til Ås i 2021. Det skal bygges opp en biobank på Veterinærinstituttet. Forskningsmaterialet fra HUNT Én helse prosjektet skal inngå i denne biobanken. Ved lansering av forskningsplattformen til HUNT Én helse vil både sekvensdata og det tilhørende biologiske forskningsmaterialet kunne bli gjort tilgjengelig for forskere, etter godkjent søknad.

Status juli 2021

Innsamlingen av prøvemateriale (inkludert avføringsprøver) fra dyr og dyreeiere i HUNT4, ble avsluttet våren 2019. Etter prøveinnsamlingen har prosjektet arbeidet videre med å velge egnede protokoller for opparbeiding av prøvene, og med å tilrettelegge forskningsmaterialet til videre bruk. Omkring 3000 avføringsprøver fra dyrearter (hund, storfe, sau, hest og gris) ble mottatt fra omkring 1700 dyreeiere. Av disse, har 550 dyreeiere levert avføringsprøver av både seg selv og dyrene. Når det gjelder produksjonsdyr (storfe, gris og småfe) er det samlet inn totalt ca. 1000 prøver. Alle avføringsprøvene fra dyr er nå blitt DNA-isolert og de blir nå sekvensert hos vår kommersielle partner på dette. Per Juli 2021 er ca. halvparten av datasettene ferdig sekvensert, og sekvensdataene lastet opp til NTNUs HPC-løsning, HuntCloud, der de vil ligge klare for de som ønsker å bruke dette i sin forskning. Vi forventer resten av sekvensdataene vil bli ferdig i tidlig høst 2021.

Sekvenseringsinformasjonen som genereres vil gi oss en unik mulighet for å få en innsikt i hvilke mikrober som er tilstede i disse prøvene, om noen av disse kan forårsake dårligere helse, og man vil kunne gjøre undersøkelser om funksjonelle egenskaper til organismene, for eksempel ved å undersøke tilstedeværelse av gener som koder for antibiotikaresistens. Vi vet at det komplekse samfunnet av bakterier, parasitter, virus og sopp i tarm, hud, blod, spytt etc. er viktig for å sikre en god helse i menneske og dyr, og man ved å investere i mer forskning rundt dette, vil kunne forstå dette kompliserte samspillet bedre. 

Vi er optimistiske på kvaliteten på dataene ifra disse fecalprøvene vi har fått så langt, og vi tror mange forskere vil kunne ha stor nytte av å få tilgang til disse dataene til sin forskning. Det er allerede initiert flere prosjekter som har begynt å analysere deler av sekvensene. For mer informasjon, se prosjektets nettside.

Hvordan kan jeg få tilgang til data fra HUNT Èn Helse?

Søknader for prøver og data fra HUNT Èn Helse prosjektet, for prøver som er ifra dyr, vil bli behandlet av vår egen dataadgangskomite (DAK). HUNT Èn Helse har valgt å utarbeide egne retningslinjer, basert på retningslinjene for HUNT, og vil gjelde alle prøver og data fra dyr i prosjektet. Dersom tilgang på humane prøver ønskes, må egen DAK-godkjenning via HUNT søkes.

For mer informasjon og for tilgang til søknadsplattformen for HUNT Èn Helse prosjektet, bes interesserte gå til www.huntenhelse.no der ytterligere informasjon og lenke ligger.

Prosjektleder

Øivind Øines

Samarbeidspartnere

Start
2017-01-01
Slutt
2027-12-31
Status
Pågående
Forskningsområder
Antibiotikaresistens, Bakteriologi, Bioinformatikk, Dyrevelferd, Epidemiologi, Husdyrhelse, Molekylærbiologi

Forskere

Øivind Øines

Seniorforsker
Mobilnr: +47 47611551
E-post: oivind.oines@vetinst.no

Thomas Haverkamp

Forsker
Mobilnr: +47 48094932
E-post: Thomas.Haverkamp@vetinst.no

Arne Holst-Jensen

Seksjonsleder forskningsgruppe mattrygghet og dyrehelse
Mobilnr: +47 41106362
E-post: arne.holst-jensen@vetinst.no

Wenche Støldal Gulliksen

Overingeniør
Mobilnr: +47 90672270
E-post: wenche.stoldal.gulliksen@vetinst.no

Kristin Sæbø Pettersen

Stipendiat
Mobilnr: +47 93267644
E-post: kristin.pettersen@vetinst.no