HUNT Én helse

HUNT Én helse er et underprosjekt av den store Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT4) der vi har fokuset på dyr. I HUNT bidro mer enn 50 000 innbyggere i løpet av årene 2017-2019 med informasjon om sin helse og donerte ulike biologiske prøver. HUNT Én helse har et veterinærmedisinsk fokus, og er et samarbeidsprosjekt mellom NTNU, Veterinærhøgskolen NMBU og Veterinærinstituttet.

Prosjektets hovedformål er å legge til rette for utvikling av ny kunnskap om sammenhenger mellom menneskers og dyrs helse, og hvordan de påvirker hverandre. Det vil bidra til å kunne forebygge sykdom og gi god helse hos både dyr og mennesker. Begrepet Èn Helse (One Health) uttrykker at det er helsemessig sammenheng mellom mennesker, dyr og miljø.

HUNT Èn Helse har tatt utgangspunkt i parallell innsamling av avføringsprøver fra dyr og deltakere i HUNT 4 i perioden 2017-2019. Prøvene har nå blitt analysert med moderne sekvenseringsteknologi og prosjektet disponerer nå store databaser med DNA-sekvenser ifra disse prøvene. DNA kan videre analyseres slik at man kan kartlegge mikroorganismene i prøvene og deres genetiske egenskaper. Selve kartleggingen vil skje i ulike forskningsprosjekter, som kan søke tilgang til sekvensdata og andre data fra HUNT4 og HUNT Èn Helse. Ved å dykke ned i disse data kan forskere bidra til å forstå hvordan mikrobesamfunnet hos dyr spiller sammen med mikrobesamfunnet hos mennesker og med miljøet. En så stor prøveinnsamling og sekvensering av prøver gir anledninger for å gjennomføre parallell studier av mikrobiomer hos dyr og dyreeiere i en så stor skala der man har mulighet å knytte dette opp mot  ulike faktorer som påvirker helsestatus til dyr og personer gjør dette prosjektet unikt i verdenssammenheng. Prosjektet har allerede hatt flere samarbeid med ulike forskere som har brukt prøvene og sekvensene for slike studier. Se mer om dette på hjemmesiden til prosjektet.

Alle prøver fra dyr i HUNT Én helse prosjektet lagres ved Veterinærinstituttet. DNA-ekstraksjon har blitt gjort fra prøvene og vil bli lagret i Veterinærinstituttets nye biobank.  Og forskningsmaterialet fra HUNT Én helse prosjektet skal tas inn i denne biobanken. Både sekvensdata og det tilhørende biologiske forskningsmaterialet kan bli gjort tilgjengelig for forskere, etter godkjent søknad til prosjektets dataadgangskomite (DAK).

Status januar 2023

Innsamlingen av prøvemateriale (inkludert avføringsprøver) fra dyr og dyreeiere i HUNT4, ble avsluttet våren 2019. Etter prøveinnsamlingen gjennomførte prosjektgruppen noen pilotstudier slik at man kunne velge de best egnede protokoller for opparbeiding av prøvene, og etter dette har prøvene blitt bearbeidet og DNA isolert. Omkring 3000 avføringsprøver fra dyrearter (hund, storfe, sau, hest og gris) ble mottatt fra omkring 1700 dyreeiere ogav disse, har 550 dyreeiere levert avføringsprøver av både seg selv og dyrene. Når det gjelder produksjonsdyr (storfe, gris og småfe) er det samlet inn totalt ca. 1000 prøver. Alle avføringsprøvene har blitt sekvensert hos vår kommersielle partner og sekvensdata kvalitetssikresog lastet opp til NTNUs HPC-løsning, HuntCloud, der de ligger tilgjengelig for de som ønsker å bruke dette i sin forskning.

Sekvenseringsinformasjonen som genereres vil kunne gi oss en unik mulighet for å få en innsikt i hvilke mikrober som er tilstede i disse prøvene, om noen av disse kan kobles opp til dårligere helse, og man vil kunne gjøre undersøkelser om funksjonelle egenskaper til organismene, for eksempel ved å undersøke tilstedeværelse av gener som koder for antibiotikaresistens. Vi vet at det komplekse samfunnet av bakterier, parasitter, virus og sopp i tarm, hud, blod, spytt etc. er viktig for å sikre en god helse i menneske og dyr, og man ved å investere i mer forskning rundt dette, vil kunne forstå dette kompliserte samspillet bedre. 

Så langt ser det ut til at vi har fått gode sekvensdata fra disse fecalprøvene, og vi tror mange forskere vil kunne ha nytte av å bruke disse dataene i sin forskning. For mer informasjon, se prosjektets nettside.

Hvordan kan jeg få tilgang til data fra HUNT Èn Helse?

Søknader for tilgang på prøver og data fra HUNT Èn Helse prosjektet, for de prøver og data som er ifra dyr, vil bli behandlet prosjektets egen dataadgangskomite (DAK). HUNT Èn Helse har valgt å utarbeide egne retningslinjer, basert på retningslinjene for HUNT, og vil gjelde alle prøver og data fra dyr i prosjektet. Dersom tilgang på humane prøver ønskes, må egen DAK-godkjenning via HUNT søkes separat.

For mer informasjon og for tilgang til søknadsplattformen for HUNT Èn Helse prosjektet, bes interesserte gå til prosjektsiden www.huntenhelse.no der ytterligere informasjon og lenke ligger.

Prosjektleder

Øivind Øines

Samarbeidspartnere

Start
2017-01-01
Slutt
2027-12-31
Status
Pågående
Forskningsområder
Antibiotikaresistens, Bakteriologi, Bioinformatikk, Dyrevelferd, Epidemiologi, Husdyrhelse, Molekylærbiologi