HUNT én helse

HUNT én helse er et underprosjekt av den store Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT4). I HUNT bidro mer enn 50 000 innbyggere i løpet av årene 2017-2019 med informasjon om sin helse og donerte ulike biologiske prøver. HUNT én helse har et veterinærmedisinsk fokus, og er et samarbeidsprosjekt mellom NTNU, Veterinærhøgskolen NMBU og Veterinærinstituttet.

Prosjektets hovedformål er å legge til rette for utvikling av ny kunnskap om sammenhenger mellom menneskers og dyrs helse, og hvordan de påvirker hverandre. Det vil bidra til å kunne forebygge sykdom og gi god helse hos både dyr og mennesker. Begrepet én helse (One Health) uttrykker at det er helsemessig sammenheng mellom mennesker, dyr og miljø.

HUNT én helse har tatt utgangspunkt i parallell innsamling av avføringsprøver fra dyr og deltakere i HUNT 4 i perioden 2017-2019. Prøvene vil bli analysert med moderne sekvenseringsteknologi slik at man kan kartlegge mikroorganismene i prøvene og deres egenskaper. Selve kartleggingen vil skje i ulike forskningsprosjekter, som vil få tilgang til sekvensdata og andre data fra HUNT4 og HUNT én helse. Slik kan vi bidra til å forstå hvordan mikrobesamfunnet hos dyr spiller sammen med mikrobesamfunnet hos mennesker og med miljøet. En parallell studie av mikrobiom hos dyr og dyreeiere i så stor skala der man har mulighet å knytte dette opp mot helsestatus til dyr og personer gjør HUNT én helse unikt i verdenssammenheng.

Alle prøver fra dyr i HUNT én helse prosjektet lagres ved Veterinærinstituttet. Etter planen vil DNA-ekstraksjon fra prøvene bli gjennomført i løpet av 2020, i regi av Veterinærinstituttet. Sekvensering gjøres fortløpende, når DNA er isolert. Både Veterinærinstituttet og Veterinærhøgskolen flytter fra Adamstua i Oslo til Ås i løpet av 2020. Det skal bygges opp en nasjonal veterinærmedisinsk biobank på Ås, administrert av Veterinærinstituttet. Forskningsmaterialet fra HUNT én helse prosjektet skal inngå i denne biobanken. Ved lansering av forskningsplattformen til HUNT én helse vil både sekvensdata og det tilhørende biologiske forskningsmaterialet kunne bli gjort tilgjengelig for forskere, etter godkjent søknad.

Status per 2020

Innsamlingen av prøvemateriale (inkludert avføringsprøver) fra dyr og dyreeiere i HUNT4, ble avsluttet våren 2019. Etter prøveinnsamlingen har prosjektet arbeidet videre med å velge egnede protokoller for opparbeiding av prøvene, og med å tilrettelegge forskningsmaterialet til videre bruk. Omkring 3000 avføringsprøver fra dyrearter (hund, storfe, sau, hest og gris) ble mottatt fra omkring 1700 dyreeiere. Av disse, har 550 dyreeiere levert avføringsprøver av både seg selv og dyrene. Når det gjelder produksjonsdyr (storfe, gris og småfe) er det samlet inn totalt ca. 1000 prøver. Sekvenseringsinformasjonen som genereres vil gi oss en unik mulighet for å få en innsikt i hvilke mikrober som er tilstede i disse prøvene, om noen av disse kan forårsake dårligere helse, og man vil kunne gjøre undersøkelser om funksjonelle egenskaper til organismene, for eksempel ved å undersøke tilstedeværelse av gener som koder for antibiotikaresistens. Vi vet at det komplekse samfunnet av bakterier, parasitter, virus og sopp i tarm, hud, blod, spytt etc. er viktig for å sikre en god helse i menneske og dyr, og man ved å investere i mer forskning rundt dette, vil kunne forstå dette kompliserte samspillet bedre. 

Hvordan kan jeg få tilgang til data fra HUNT én helse?

HUNT én helse vil benytte samme søknadsplattform som HUNT, men for prosjekter som kun angår dyr, blir søknader behandlet av HUNT én helses dataadgangskomite (DAK). Det er innen HUNT-systemet strenge retningslinjer for tilgang til denne type forskningsmateriale, og det stilles konkrete krav til personvern og forskningsetikk. HUNT én helse har valgt å utarbeide egne retningslinjer, basert på retningslinjene for HUNT.

Prosjektleder

Øivind Øines

Samarbeidspartnere

NTNU

Start
2017-01-01
Slutt
2020-12-31
Status
Pågående
Forskningsområder
Antibiotikaresistens, Bakteriologi, Bioinformatikk, Dyrevelferd, Epidemiologi, Husdyrhelse, Molekylærbiologi

Forskere

Øivind Øines

Seniorforsker
Mobilnr: +47 47611551
E-post: oivind.oines@vetinst.no

Thomas Haverkamp

Forsker
Mobilnr: +47 48094932
E-post: Thomas.Haverkamp@vetinst.no

Arne Holst-Jensen

Seksjonsleder forskningsgruppe mattrygghet og dyrehelse
Mobilnr: +47 41106362
E-post: arne.holst-jensen@vetinst.no

Wenche Støldal Gulliksen

Overingeniør
Mobilnr: +47 90672270
E-post: wenche.stoldal.gulliksen@vetinst.no

Kristin Sæbø Pettersen

Stipendiat
Mobilnr: +47 93267644
E-post: kristin.pettersen@vetinst.no