Fortsatt nedgang i forbruket av antibiotika til matproduserende dyr i EU/EØS-området

Denne saken er eldre enn to år

Forbruket av antibiotika til matproduserende dyr er for 25 land innen EU/EØS redusert med 43 prosent i perioden 2011-2020. Dette viser European Surveillance of Veterinary Antimicrobial Consumption (ESVAC) rapporten som nylig er publisert fra det Europeiske legemiddelbyrået (EMA).

ESVAC-rapporten dokumenterer også at forbruket av antibiotika som EU har anbefalt å begrense bruken av på grunn av potensielle konsekvenser for folkehelsa, har gått betydelig ned i de 25 landene som har rapportert data for alle årene fra 2011-2020. Slike antibiotika omfatter tredje- og fjerde generasjon cefalosporiner, kinoloner (fluorokinoloner og andre kinoloner) samt polymyksiner (colistin). Sistnevnte brukes ikke til dyr i Norge. Dette samt reduksjonen i totalforbruket er et resultat av en samlet innsats blant annet fra veterinærene, bøndene, næringen, EU-kommisjonen og EMA, viser at hensynet til folkehelsa veier tung i forvaltningen av antibiotikabruk til dyr i EU.

Figur 23.PNG
Totalforbruk av antibiotika og forbruk av tredje- og fjerde generasjon cefalosporiner, kinoloner (fluorokinoloner og andre kinoloner) samt polymyksiner i 25 EU/EØS-land i perioden 2011-2021 målt i mg/PCU (PCU = population correction unit; 1 PCU = 1 kg). Kilde: Figur 23 i ESVAC-rapporten

–Det er store variasjoner mellom landene når det gjelder omfanget av reduksjonen, men tendensen er at land som i utgangspunktet hadde det høyeste forbruket har stått for den største andelen av reduksjonen, sier Kari Olli Helgesen, seniorforsker og fagansvarlig for legemiddelforbruk ved Veterinærinstituttet. Norge fortsetter å være blant de landene i EU/EØS området med det laveste forbruket av antibiotika til matproduserende dyr.

Figur 9.PNG
Forbruk av antibiotika i 31 EU/EØS-land i 2020 målt i mg/PCU (PCU = population correction unit; 1 PCU = 1 kg). Kilde: Figur 9 i ESVAC-rapporten

Reduksjonen i totalforbruket av antibiotika til matproduserende dyr har skjedd i de fleste av EU/EØS landene; endringene i de ulike landene er presentert i Tabell 8 i ESVAC-rapporten. Informasjon om hvilke tiltak som har vært gjort i de ulike landene kan leses i landenes egne rapporter som EMA publiserte i tilknytning til publisering av ESVAC-rapporten.

–ESVAC-rapporten viser at det er store forskjeller mellom EU/EØS landene når det gjelder forbruket og forbruksmønsteret av antibiotika til matproduserende dyr. Noe av forskjellene kan dels forklares med forskjeller i forekomsten av bakteriesykdommer, i sammensetningen av dyrepopulasjonene og med at produksjonssystemene i landene er ulike, men det kan ikke forklare hele forskjellen, sier seniorforsker og rådgiver til EMA Kari Grave ved Veterinærinstituttet.

Grave var fra 2009-2015 engasjert som nasjonal ekspert hos EMA for å koordinere og implementere ESVAC i EU/EØS landene, og sier hun er imponert over hvor mye som har blitt gjort for å både å redusere forbruket i mange land.

 

Del artikkel