Kritisk viktig bakterie under lupen i nytt resistensprosjekt

Denne saken er eldre enn to år

Veterinærinstituttet er partner i et nytt stort prosjekt som finansieres av Bergens Forskningsstiftelses program innen antimikrobiell resistens.

 

Prosjektet vil danne grunnlag for nye diagnostiske metoder og målrettet overvåkning for å forebygge spredning og infeksjoner forårsaket av særlig viktige grupper Klebsiella. Denne bakterien er årsak til blant annet infeksjoner i urinveier, sår og blodforgiftning hos mennesker og dyr er klasifisert av Verdens helseorganisasjon (WHO) som kritisk viktig i arbeidet mot antibiotikaresistens.

Mange partnere

Professor Arnfinn Sundsfjord ved Universitetet i Tromsø vil lede prosjektet som er ett av totalt fire som nå fikk finansiering.  Prosjektet er multi-disiplinært og tverrsektorielt og har nasjonale partnere fra Universitetssykehuset i Stavanger, Veterinærinstituttet, Havforskningsinstituttet, Universitetssykehuset i Nord-Norge og ACD Pharma (næringslivspartner), i tillegg til ledende internasjonale eksperter ved Institute Pasteur i Paris, Monash University, Melbourne, Karolinska institutet, Stockholm og Queens University of Belfast.

Her kan du lese mer om prosjektene finansiert av Bergens Forskningsstiftelse. 

Ved Veterinærinstituttet vil de tre forskerne Marianne Sunde, Amar Telke og Anne Margrete Urdahl, og etter hvert en post doc, være involvert.

–Dette er et spennende prosjekt, med svært gode nasjonale og internasjonale partnere. Dette gir oss en unik mulighet til å jobbe med en viktig sykdomsfremkallende bakterie som i økende grad utvikler antibiotikaresistens. Med på laget har vi de beste nasjonale og internasjonale partnere fra flere fagmiljøer, samt de fremste internasjonale ekspertene innen området, sier forsker Marianne Sunde ved Veterinærinstituttet.

Prosjektet forkortet KLEB-GAP, skal kartlegge forekomst av og genetisk slektskap mellom Klebsiella hos friske og syke mennesker, dyr og i miljøet for å forstå betydningen av forskjellige reservoar i spredningen av antibiotikaresistente sykdomsfremkallende Klebsiella.

Målet er å legge grunnlaget for nye diagnostiske metoder og målrettet overvåkning for å forebygge spredning og infeksjoner forårsaket av særlig viktige grupper Klebsiella. I økende grad står vi uten effektive behandlingsalternativer mot alvorlige infeksjoner forårsaket av multiresistente Klebsiella. Prosjektet vil derfor også studere effekten av bakterievirus (bakteriofager) på bærerskap og infeksjoner av antibiotikaresistente Klebsiella som et alternativ eller supplement til antibiotika.

Videre skal prosjektet utvikle nye innovative metoder for overvåking av Klebsiella.

–Diagnostisering av antibiotikaresistente patogener fra prøver fra dyr, mat og miljø er alltid utfordrende. I dette prosjektet skal vi utvikle avanserte diagnostiske verktøy (metagenomsekvenseringsanalyser) for rask påvisning av antibiotikaresistente Klebsiella pneumoniae i slike prøver, sier forsker Amar Telke ved Veterinærinstituttet.

–For Veterinærinstituttet er dette veldig gode nyheter. Prosjektet støtter godt opp under pågående arbeid ved instituttet, samtidig som det åpner nye muligheter og skaffer oss ny kunnskap om antibiotikaresistens. Dyr og mennesker er i samme båt når det gjelder antibiotikaresistens, og arbeidet vi skal ta fatt på er derfor viktig i et én-helse-perspektiv, sier forsker og koordinator for arbeid innen antibiotikaresistens ved Veterinærinstituttet, Anne Margrete Urdahl.

Del artikkel