Vil bedre overvåkningen av antimikrobiell resistens globalt

Denne saken er eldre enn to år

Overvåkning av antimikrobiell resistens i miljø og blant ville dyr er i dag mangelfull. Veterinærinstituttet deltar i et internasjonalt nettverk som skal kartlegge behov for ny kunnskap om antibiotikaresistens, hva som er kjent og hvordan overvåkningsdata kan gjøres sammenlignbare.

Verdens helseorganisasjon (WHO), Food and Agriculture Organizatio (FAO) og Verdensorganisasjonen for dyrehelse (OIE) er enige om at overvåking av antibiotika / antimikrobielle resistente bakterier (AMR) skal sees i en helhetlig én helse-tilnærming som omfatter resistens i miljø, hos dyr og hos mennesker.

I begrepet én helse ligger dette at dyrehelse og folkehelse henger sammen og at sykdom kan spres på tvers av landegrenser og artsgrenser, særlig i en globalisert verden der folk, fisk og fe krysser landegrenser i enda større grad enn før. Dette gjelder også antimikrobiell resistens.

-Tross klare internasjonale målsettinger mangler vi overvåking med fokus på antimikrobiell resistens i miljø og blant ville dyr. Denne type overvåkning som gjøres i verden i dag er begrenset og er dessverre ikke standardisert slik at utførelsene og dataene er ulike. Dette hindrer synergi og mulighet for å sammenligne data mellom prosjekter og forskningsarbeid verden over, sier seniorforsker Marianne Sunde ved Veterinærinstituttet. Hun understreker at dette ble påpekt alt i 2013 i den strategiske forskningsagenda «Joint Programme Initiative on Antimicrobial Resistance» (JPIAMR).

Et internasjonalt konsortium av forskere , der Veterinærinstituttet er med, har nå fått midler fra JPIAMR for om mulig å bøte på dette gjennom prosjektet «Wildlife, Agricultural soils, Water environments and antimicrobial resistance - what is known, needed and feasible for global Environmental Surveillance (WAWES). «WAWES-nettverket skal kartlegge hva vi allerede vet om forekomst av antimikrobiell resistens hos ville dyr, jordsmonnet der det drives jordbruk og vannmiljøer.

I tillegg skal prosjektet få frem kunnskap om hva som er nødvendig og hva som er gjennomførbart for videre global miljøovervåkning.

WAWAS-nettverket består av 27 partnere fra 16 land fra hele verden som representerer alt fra lavt til høyt inntektsnivå. Veterinærinstituttet, representert ved seniorforsker Marianne Sunde, er en av disse partnerne.

WAWES-deltakerne har et felles mål om å finne en måte å utføre global komparativ overvåking av AMR i miljø og dyreliv, som finnes i de fleste land uavhengig av økonomiske ressurser. På grunn av miljøets kompleksitet vil WAWES i første fase fokusere på ville dyr, jordbruksområder og vannmiljøer, inkludert avløpsvann.

-Veterinærinstituttet vil bidra med kompetanse og erfaring innen forskning på antibiotikaresistens, etablering og gjennomføring av overvåkningsprogrammer og kunnskap innen veterinær mikrobiologi, sier seniorforsker Marianne Sunde ved Veterinærinstituttet. 

Nettverket WAWES ledes av Stefan Børjesson ved Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). 

Se alle partnere og les sammendrag 

Del artikkel