Ny studie identifiserer risikofaktorer for antibiotikaresistens i norsk kylling

Denne saken er eldre enn to år

Til tross for minimalt forbruk av antibiotika i norsk slaktekylling, forekommer antibiotikaresistente E. coli-bakterier. Et doktorgradsarbeid har gitt ny kunnskap om faktorer som påvirker forekomst av slike bakterier. Denne kunnskapen er viktig for å få på plass forebyggende tiltak mot disse bakteriene.

{{GALLERY}}
Antibiotikaresistens er definert som en av de største helseutfordringene verden står overfor. Forekomsten av E. coli som uttrykker resistens mot bredspektrede cefalosporiner, en gruppe antibiotika som er kritisk viktige for behandling av infeksjoner hos mennesker, har økt det siste tiåret. I Norge er bruken av antibiotika til husdyr lav, og forbruket i slaktekyllingproduksjonen er minimalt. Likevel har man funnet slike resistente E. coli hos slaktekylling i Norge. Disse bakteriene har sannsynligvis blitt innført med importert avlsmateriale.

I sitt doktorgradsarbeid har Solveig Sølverød Mo identifisert risikofaktorer for forekomst av cefalosporin-resistente E. coli i slaktekylling. I tillegg har hun karakterisert bakterieisolatene som kan sammenlignes med å ta bakterienes «fingeravtrykk» og identifisert deres resistensegenskaper. Den nye kunnskapen om disse antibiotikaresistente bakteriene i den norske slaktekyllingproduksjonen er viktige for å kunne gi kunnskapsbaserte anbefalinger til myndigheter og fjørfenæringen om forebyggende tiltak mot disse bakteriene.

Cefalosporin-resistens kan overføres mellom bakterier
Studien viser at cefalosporin-resistens hos E. coli generelt var forårsaket av ett særskilt resistensgen. Dette genet ble funnet på plasmider, små «genpakker» som bakteriene kan utveksle seg imellom. Den genetiske karakteriseringen viste at både spredning av spesifikke E. coli grupper og utveksling av plasmider mellom bakterier har bidratt til spredning av cefalosporin-resistents. Det ble funnet E. coli-stammer og plasmider som var svært like med funn fra kylling i andre land. Dette tyder på at enkelte stammer og plasmider klarer seg godt og sirkulerer i den europeiske slaktekyllingproduksjonen.

Gode sikkerhetsrutiner vil forebygge og minske forekomst
Resultater fra doktorgradsarbeidet viste at risikoen for tilstedeværelse av cefalosporin-resistente E. coli i slaktekyllingflokker var assosiert med status på foregående flokk i samme kyllinghus, antall foreldreflokker som leverte daggamle kyllinger til slaktekyllingflokken, rutiner for desinfeksjon mellom innsett, og om transportpersonell gikk inn i dyrerommet i kyllinghuset. Resultatene indikerte at god biosikkerhet, inkludert implementering av grundige rengjørings- og desinfeksjonsrutiner og det å redusert persontrafikk i kyllinghuset , vil kunne bidra til å begrense forekomsten av cefalosporin-resistente E. coli i slaktekyllingflokker.

Biofilm og miljøbakterier kan være reservoar for resistensplasmider
Karakterisering av resistensplasmidene viste at de bærer gener som sikrer stabil forekomst i bakteriepopulasjonen, såkalte plasmidstabilitets-systemer. Dette sikrer at plasmidene arves til dattercellene når bakteriene deler seg. Dette kan forklare hvorfor cefalosporin-resistens er utbredt til tross for at man ikke bruker antibiotika til kylling i Norge. I tillegg ble det vist at plasmidene kunne overføres mellom forskjellige bakterier i biofilm (en form for bakteriesamfunn), og til miljøbakterier, dvs. bakterier som er vanlig å finne i miljøet, i gruppen Serratia spp.

Både biofilm og miljøbakterier har økt evne til å overleve renhold og desinfeksjon, og resultatene tyder på at bakterier i biofilm og miljøbakterier kan fungere som reservoar for resistensplasmider. Dette kan også være forhold som bidrar til opprettholdelse av cefalosporin-resistens i produksjonen.

Doktorgradsarbeidet er en del av prosjektet «Emerging antimicrobial resistance in the food chain: Epidemiology and preventive measures against ESBL-producing E. coli» som ble finansiert av Forskningsrådet gjennom Matfondavtalen med Animalia som næringspartner.  Arbeidet ble utført på Veterinærinstituttet, samt på Nofima.

Cand.med.vet Solveig Sølverød Mo disputerer 22. september for graden PhD ved NMBU Veterinærhøgskolen med avhandlingen «Cephalosporin-resistant Escherichia coli in the Norwegian broiler production pyramid- genetic characterization and determination of risk factors».

Personalia: Solveig Sølverød Mo kommer fra Molde, er utdannet veterinær ved Københavns Universitet, og har jobbet ved Veterinærinstituttet siden våren 2013.

Del artikkel