Dyr og menneskers helse må sees sammen i kampen mot antibiotikaresistens

Denne saken er eldre enn to år

Skal antibiotikaresistens innen humanhelsa bekjempes, må vi samtidig bekjempe problemet på dyrehelsesida, poengterte Veterinærinstituttet i sitt innlegg på Stortingets høring 6. desember.

Høringen var i Helse- og omsorgskomiteens om bekjempelse av antibiotikaresistens i humanhelsa etter representant fremlegg fra Kjersti Toppe, Per Olaf Lundteigen (Dokument 8:2 S). Etter eget initiativ deltok Veterinærinstituttet for å snakke om antibiotikaresistens og hvorfor dette må bekjempes ut fra en større sammenheng og et helhetlig én helse-perspektiv. Veterinærinstituttet støtter intensjonen bak framlegget til representantene Toppe og Lundteigen, men ønsker å utvide perspektivet til å omfatte bruk av antibiotika og utvikling av antibiotikaresistens hos dyr og i miljøet.

I innlegget ble Norges bekjempelse av husdyrassosiert MRSA i norske svinebesetninger brukt som eksempel på hvorfor det er viktig å bekjempe antibiotikaresistens hos dyr for å sikre folkehelsa. Norge har som eneste land i verden vedtatt en saneringsstrategi for MRSA hos svin, og foregår som et samarbeid mellom folkehelse- og veterinære myndigheter, svinenæring og Veterinærinstituttet. Dette gjør vi for å hindre at svin på sikt skal bli en stor kilde for smitte av MRSA til mennesker, altså ut i fra et «føre var» og et helhetlig én helse-perspektiv. Grisen selv blir ikke syk av å ha disse bakteriene. I Norge, har denne strategien vært vellykket. En nylig utført samfunnsøkonomisk analyse viser at denne strategien vil fortsette å være vellykket, så sant samarbeidet med folkehelsesiden videreføres.  

Antibiotikaresistens-ansvarlig ved Veterinærinstituttet, Anne Margrete Urdahl presenterte innlegget. I tillegg var Veterinærinstituttet representert ved Kari Grave, forsker på legemiddelforbruk - spesielt antibakterielle midler. 

I innlegget presenterte Veterinærinstituttet fire tiltak for å redusere antibiotikaforbruket og utvikling av antibiotikaresistens.

1.  Kartlegge hvordan antibiotika brukes til kjæledyr. Veterinærer bør være pliktige få meldeplikt til nasjonale registre for bruk av antibiotika også til kjæledyr. 

2.  For å overvåke, oppdage trender og generere kunnskap om resistens hos bakterier fra dyr, i mat og i fôr i Norge, anbefaler Veterinærinstituttet å innføre meldeplikt av særlige resistensformer. I tillegg anbefaler instituttet til å innføre plikt til sende parprøve eller isolat til nasjonalt referanselaboratorium for antibiotikaresistens på veterinærsiden for genetisk karakterisering.

3.  Sikre at det er lovmessig grunnlag for dyreeiere (bonden?) å kreve bevis på at personer som skal arbeide på eller besøke dyrene deres, er testet negative for MRSA. Dette er et viktig tiltak for å redusere faren for nye introduksjoner fra menneske til dyr som deretter kan true folkehelsa.

4.  Sterkt regelverk for veterinærers anledning til å forskrive til dyr antibiotika som av Verdens helseorganisasjon (WHO) er sett som kritisk viktige antibiotika for menneske slik som cephalosporiner og fluorokinoloner.

Les representantforslaget

Les innlegget

Se opptak fra høringen

 

 

Del artikkel