Epidemiologi

Epidemiologi er studiet av helsetilstand og sykdomsutbredelse i populasjoner, samt av årsaker til sykdom og død.

Epidemiologi og epidemiologiske studiemetoder frambringer kunnskap om hvordan sykdommer opptrer og sprer seg i og mellom populasjoner, og avdekker forutsetninger og faktorer som må være til sted for at sykdom skal utvikle seg i samspillet mellom verten, miljøet og det eventuelle sykdomsfremkallende agens.

Epidemiologi har en beskrivende side hvor data settes sammen i enkle oversikter og en analytisk side som genererer ny kunnskap. Gode epidemiologiske studier kan derfor langt på vei generere hypoteser om årsaksmodeller eller direkte påvise kausale relasjoner, og lage modeller som predikere utviklingen og spredningen av en infeksiøs sykdom.

Epidemiologi baserer seg derfor både på god observasjonsstudier i felt og bruk av data i store databaser. Modellene som utvikles er viktig for den fundamentale bruken av epidemiologi; frambringe kunnskap som gir muligheter for kostnadseffektiv intervensjon i forhold til sykdomsforebygging og kontroll. 

På Veterinærinstituttet omfatter epidemiologi den tradisjonelle forståelse av faget samt risikovurderinger, sykdomsmodellering, helseøkonomi og risikovurdering.  Epidemiologisk forståelse av hvordan en sykdom opptrer og oversikt over data som indikerer endringer i sykdomsbildet, står sentralt ved design av gode, kostnadseffektive overvåkingsprogram

Sykdom og agens


Rapporter


Forskningsprosjekt

Nyheter