Beredskap og kontroll av eksisterende og nye eksotiske sykdommer i den norske svinepopulasjonen

PreparePig har som mål å opprettholde og forbedre helsestatusen til den norske svinepopulasjonen ved å effektivisere diagnostiske metoder og ved å styrke beredskapen.

Den norske svinepopulasjonen har en svært gunstig helsestatus med dokumentert frihet for viktige infeksjonsykdommer i tillegg til et lavt forbruk av antimikrobielle midler. Den gode nasjonale svinehelsen er også viktig for dyrevelferd, norsk matsikkerhet og forsyningsevne i krisesituasjoner, og gir svinenæringen et betydelig konkurransefortrinn på det internasjonale markedet.

Prosjektet vil utvikle serologiske multipleksanalyser for undersøkelse av spyttprøver fra tau som bonden selv kan montere i grisebingene. Dette gjør at mange individer kan testes med samme prøve, og prøveinnsamlingen er mer skånsom enn blodprøvetaking. Hver prøve kan undersøkes for flere smittestoffer, og metoden gir raske og nøyaktige resultater. Overvåkingen bedres ved at flere besetninger undersøkes i overvåkningsprogrammene og helsestatusen dokumenteres dermed bedre.

PreparePig vil karakterisere biosikkerhetsnivået i ulike besetningskategorier (blant annet avlsbesetninger, konvensjonelle bruksbesetninger, frilandsbesetninger og små-skala besetninger) og analysere handelsmønstre for å identifisere besetningstyper som har høyere risiko for introduksjon eller spredning av sykdommer. Slik kan vi utforme målrettede og risikobaserte kampanjer for å forbedre biosikkerheten. I tillegg vil en spredningsmodell tilpasses en eksotisk virussykdom og brukes for å undersøke hvordan endringer i handelsmønstre, økt biosikkerhet og effektiv overvåking kan forsinke og redusere sykdomsspredning. Et nært samarbeid med svinenæringen i utformingen av prosjektet vil sikre realistiske og gjennomførbare tiltak. Prosjektet skal gi forskningsbasert kunnskap om kontaktnettverk og biosikkerhetstiltak som vil styrke beredskapen i den norske svinepopulasjonen. Etableringen av en spredningsmodell som et verktøy for å evaluere forebyggings- og kontrollstrategier, vil legge til rette for videre bruk av data om dyrehelse, og vil være et viktig verktøy for næringen og myndighetene i årene som kommer.

Samarbeidspartnere

  • Nortura
  • Animalia
  • KLF
  • Norsvin
  • University of Edinburgh
  • Statens Veterinärmedicinska Anstalt – SVA

Prosjektleder

Siv Klevar

Forskninginformasjon

Start
2022-01-01
Slutt
2025-12-31
Prosjektnummer
326686
Status
Pågående
Finansiering
Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri
Forskningsområder
Husdyrhelse, Immunologi, Risikovurdering, Serologi, Epidemiologi