Data-drevet kontroll og prioritering av smittsomme sykdommer som ikke er regulert av EU

Prosjektet DECIDE har som mål å utvikle datadrevne beslutningsstøtteverktøy for å gi robust og tidlig varsling ved sykdomsutbrudd og gi støtte til diagnostisk bekreftelse. Ved å gi relevant informasjon til produsenter, fiskeoppdrettere, veterinærer og annet dyrehelsepersonell i husdyr- og akvakultursektoren, vil disse beslutningsstøtteverktøyene bidra til å heve nivået på dyrehelse og dyrevelferd i Norge og over hele Europa.

Produsenter, veterinærer og annet fagpersonell i husdyr- og akvakultursektoren mangler god informasjon om utbredelsen og belastningen av smittsomme dyresykdommer som ikke er regulert av EU.

Dyresykdommer, slike som reproduksjons- og respiratorisk syndromvirus hos gris, infeksiøst bronkittvirus hos fjørfe, kardiomyopatisyndrom hos laksefisk eller coronavirusinfeksjon hos storfe - anslås å forårsake 10-15 % reduksjon i produksjonen til husdyrhold i Europa, noe som gir store økonomiske tap og lavere bærekraft. Videre har det også betydning for dyrevelferden. Fagfolk i husdyr- og akvakultursektoren har derfor behov for bedre verktøy for å vurdere risikoen for introduksjon av smittsomme sykdommer og hva de kan føre til av tap, slik at man bedre kan sette inn passende kontrolltiltak for disse sykdommene.

DECIDE-prosjektet vil utvikle datadrevne beslutningsstøtteverktøy som gir:

a) robust og tidlige varsling om sykdomsopptreden og muligheter for diagnostisk bekreftelse

b) alternativer for å kontrollere sykdommen som kan hjelpe til å begrense videre sykdomsspredning, redusere økonomiske konsekvenser og minske reduksjon i dyrevelferd.

I Norge vil storfebesetninger med melkeproduksjon og laks være hovedfokus for prosjektet. Hos melkekyr vil vi arbeide med respiratoriske og gastrointestinale syndromer. Vi vil samarbeide med produsenter og næringen for å forstå deres informasjonsbehov for å bedre kunne kontrollere slike syndromer. Dette vil gi oss mulighet for å utvikle interaktive dataverktøy tilpasset deres behov. Som eksempel planlegger vi å lage dataverktøy som beskriver sykdomsprevalens i ulike geografiske regioner og informere produsenter om sykdomsrisiko ved kjøp av dyr.

For laks er planen å utvikle et interaktivt dashbord for overvåking av dødelighet i akvakulturanlegg. Oppdrettere, veterinærer og andre interessenter i lakseindustrien vil være involvert i å utvikle et slikt verktøy gjennom deres deltakelse i kvalitative studier med ansikt-til-ansikt-intervjuer. Det vil også bli en test av en overvåkingsmetode der man bruker dødelighetsdata for å oppnå tidlig varsling av sykdomsutbrudd, f.eks. pankreas sykdom hos laks. Dette er en virussykdom som er vanlig forekommende i deler av Norge, og som er forbundet med økt dødelighet og redusert tilvekst hos laksen.

Resultatene fra DECIDE vil bidra til forbedret beslutninger knyttet til kontroll av dyresykdommer, og dermed kunne gi bedring av dyrehelse og velferd, opprettholde en bærekraftig næring og beskytte menneskers helse.

Samarbeidspartnere

 • Utrecht University (Nederland)
 • Københavns Universitet (Danmark)
 • University of Ghent (Belgia)
 • University of Liverpool (England)
 • ETH Zurich (Sveits)
 • The University of Nottingham (England)
 • Statens Veterinärmedicinska Anstalt – SVA (Sverige)
 • Institut National de Recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement – INRAe (Frankrike)
 • Institute of Agrifood Research and Technology – IRTA (Spania)
 • Scotland's Rural College – SRUC (Skottland)
 • Animal Health Ireland – AHI (Irland)
 • Institut de l’Elevage – Idele (Frankrike)
 • Innovation for Agriculture (England)
 • Royal GD (Nederland)
 • Ausvet Europe (Frankrike)
 • SLW BIOLAB (Polen)
 • Lely Industries N.V. (Nederland)
 • accelopment Schweiz AG (Sveits)

Prosjektansvarlig ved Veterinærinstituttet

Luis Pedro Carmo

Prosjektets hjemmeside

Decideproject.eu

Start
2021-07-01
Slutt
2026-06-30
Status
Pågående
Finansiering
EU Prosjekter
Forskningsområder
Dyrevelferd, Epidemiologi, Fiskehelse, Husdyrhelse, Statistikk