Skrantesjuke: VKM-rapport støtter Veterinærinstituttets oppfatning om forvaltningstiltak

Denne saken er eldre enn to år

Vitenskapskomitéen for mattrygghet (VKM) la i dag fram rapport om skrantesjuke (Chronic Wasting Disease, CWD) som anbefaler uttak av villreinflokken i Nordfjella.   

Det var i 2016 at Veterinærinstituttet påviste skrantesjuke hos villrein i Nordfjella og elg i Selbu. Dette var første gang skrantesjuke ble påvist utenfor Nord-Amerika og Sør-Korea, og aller første gang det ble påvist hos reinsdyr. Nordfjella villreinområde omfatter kommunene Aurland, Lærdal, Hemsedal, Hol, Ål og Ulvik.

-Rapportens anbefaling om å ta ut reinflokken i Nordfjella villreinområde er i tråd med Veterinærinstituttets faglige vurderinger. Det er et alvorlige tiltak, men står i forhold til mulige konsekvenser av denne sjukdommen. Effekten av et slikt tiltak er usikker, men kunnskapen vi har i dag pålegger oss å innta en førevar-holdning. Hvis sjukdommen på rein er begrenset til Nordfjella, vil tidlige tiltak øke sjansene for å hindre sykdommen i å spre seg til nye områder og annet hjortevilt. Rask iverksettelse vil også kunne redusere omfanget av smitte til miljøet, noe som er viktig med tanke på en eventuell etablering av ny villreinflokk i Nordfjella, sier forsker og CWD-koordinator Jørn Våge ved Veterinærinstituttet. 

Han understreker at det er betydelig usikkerhet knyttet til skrantesjuke i Norge, etter fjorårets påvisninger som også omfattet to tilfeller på elg. –Overvåking og kunnskapsbygging blir avgjørende framover, mener han.

Forskning på skrantesyke (CWD) ved Veterinærinstituttet

Veterinærinstituttet er allerede i gang med flere forskningsprosjekter som skal gi nødvendig kunnskap for best mulig forvaltning av sjukdommen i Norge. Prosjektene omfatter forståelse av smittespredning, forskjellene på ulike varianter av sjukdommen hos rein og elg, forståelse av de genetiske forutsetningene for smitte i norske bestander og utvikling av en CWD-test som kan gjøres på levende dyr. 

I 2016 ble overvåkingsarbeidet på skrantesyke intensivert, og Veterinærinstituttet testet nasjonalt over 10 000 prøver fra hjortedyr. Det er undersøkt reinsdyr fra villrein­området og tamreindistrikt som grenser mot Nordfjella, uten at man har kunnet påvise skrantesjuke der. Siden prøveantallet er for lavt, kan man ennå ikke si om andre områ­der er fri eller ei. Det er sannsynlig at vi har med to typer skrantesjuke å gjøre. Den ene ble funnet på villrein, mens den andre typen ble funnet på elg.

Overvåkingsarbeidet for skrantesjuke vil fortsette i 2017. Veterinærinstituttet har lang erfaring i bekjempelse av smittsomme sjukdommer hos både husdyr og vilt, og er klar til å bistå forvaltningsmyndighetene med denne krevende oppgaven i årene som kommer.

Les om Veterinærinstituttes forskningsprosjekter på CWD

Les rapporten på VKMs nettsider

 

Jørn Våge

Seniorforsker vilthelse, skrantesyke/CWD-koordinator
Vis telefonnummer
Send e-post

Del artikkel