Aviærpatogene E. coli i norsk slaktekyllingproduksjon - karakterisering, identifisering av risikofaktorer og utvikling av forbyggende tiltak

APEC-Seq prosjektet har som mål å redusere forekomsten av E. coli infeksjon (colibacillose) i slaktekylling og å øke forskningsbasert kunnskap rundt sykdomsframkallende E. coli hos fjørfe. Gjennom et tett samarbeid med aktører fra fjørfenæringen skal prøver samles inn systematisk for å karakterisere og sammenlikne E. coli fra slaktekylling samt identifisere risikofaktorer for sykdom gjennom analyse av data fra produksjon, drift og miljøfaktorer.

Den norske fjørfeindustrien har et felles mål om å redusere dødeligheten i første leveuke i slaktekyllingflokker til under 0,8 %. Den første leveuken er en kritisk periode for slaktekyllingen, og både i Norge og i andre land i Europa har man hatt en periodevis økning i dødelighet forårsaket av E. coli infeksjon (colibacillose) i løpet av de siste årene.

Forskningsprosjektet APEC-Seq (sekvensering av Aviær Patogene Escherichia Coli = karakterisering av E. coli bakterier som forårsaker sykdom hos fugler) har som mål å redusere forekomsten av colibacillose i slaktekylling gjennom et tett samarbeid med aktører fra fjørfenæringen og forskere innen dyrehelse, bakteriologi og epidemiologi. 

Gjennom systematisk prøveinnsamling i flokker med høy dødelighet i første leveuke vil APEC-Seq karakterisere og sammenlikne E. coli som gir sykdom hos slaktekylling ved hjelp av helgenomsekvensering som er et verktøy for å bestemme hele bakteriens arvemateriale (DNA). I kombinasjon med store mengder data fra produksjon, drift og miljø ønsker vi å identifisere risikofaktorer for sykdom, samt å øke forskningsbasert kunnskap rundt sykdomsframkallende E. coli hos fjørfe – hvor like er de egentlig; finnes de hos både besteforeldredyr, foreldredyr og avkom (avlspyramiden); hvilke faktorer i kyllingens miljø disponerer for sykdom med E. coli.

Resultatene vil bli brukt til å utvikle et system for å kontrollere infeksjoner med E. coli hos slaktekylling, både ved å identifisere spesielt sykdomsfremkallende bakteriestammer i en tidlig fase, og gjennom å etablere retningslinjer for forebygging av colibacillose hos slaktekyllingprodusenter. Ved å redusere forekomsten av colibacillose vil APEC-Seq prosjektet forbedre dyrehelsen og dyrevelferden, legge til rette for bærekraftig og kostnadseffektiv matproduksjon, redusere matsvinn og øke forbrukernes tillit til fjørfekjøtt.

Prosjektleder

Camilla Sekse

Samarbeidspartnere

 • Nortura SA
 • Den Stolte Hane AS
 • Norsk Kylling AS
 • Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund
 • Animalia AS
 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • DTU Veterinærinstituttet (Danmark)
 • The Roslin Institute & Royal (Dick) School of Veterinary Studies
 • University of Edinburgh (Storbritannia)
 • University of Münster (Tyskland)
 • University of Prince Edward Island (Canada)

Publikasjoner

High sequence similarity between avian pathogenic E. coli isolates from individual birds and within broiler chicken flocks during colibacillosis outbreaks

Start
2018-05-01
Slutt
2023-12-31
Status
Ferdig
Finansiering
Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri
Forskningsområder
Bakteriologi, Bioinformatikk, Epidemiologi, Husdyrhelse