Quality Calf - God helse og velferd for kalver inn i en bærekraftig norsk storfeproduksjon

Hovedmålet for QualityCalf-prosjektet er å bidra til et framtidsrettet og bærekraftig storfehold ved å undersøke sammenhenger mellom kalvens ernæringsstatus og effekt på motstandskraft, helse, velferd og produksjon, og å gi forskningsbaserte råd om tiltak.

De globale utfordringene i form av befolkningsvekst og klimaendringer har aktualisert behovet for en satsning på norsk matproduksjon basert på nasjonale ressurser. I denne sammenheng er drøvtyggere godt egnet, i det de kan utnytte norskprodusert fôr og beiteområder i inn- og utmark som ikke er egnet for alternativ matproduksjon.

Det er i dag underdekning av storfekjøtt i det norske markedet, og en økning av norsk storfekjøttproduksjon er derfor ønskelig. Denne er i dag vesentlig basert på dyr fra melkeproduksjonsbruk, men også rene kjøttferaser.

Kunnskap om faktorer som påvirker kalvehelse og velferd er viktig for næringen og den enkelte gårds produksjonsøkonomi. Friske dyr utnytter fôret (også grovfôr) godt, trenger ikke antibiotika og vokser seg til slaktemoden alder på kortere tid. Selv om dyrehelsen generelt sett er god i Norge, er behandling av luftveisinfeksjoner og mage/tarm-infeksjoner hos kalv det området i storfeproduksjonen som bruker mest brespektret og langtidsvirkende antibiotika. Optimal fôring (mjølkemengde og type) og stell vil bidra til kalver som utnytter fôret bedre, vokser raskere og har større motstandskraft mot infeksjoner.

Mål for prosjektet

Hovedmålet for Quality Calf-prosjektet er å bidra til et framtidsrettet og bærekraftig storfehold ved å undersøke sammenhenger mellom kalvens ernæringsstatus og effekt på motstandskraft, helse, velferd og produksjon, og å gi forskningsbaserte råd om tiltak.

Prosjektet er delt inn i 3 arbeidspakker (WP).
WP1 ser på faktorer som påvirker råmelkskvalitet, som er viktig for kalvens immunitet de første leveukene. Undersøkelser gjøres i melkekubesetninger med Norsk rødt fe (NRF).
WP2 vil kartlegge rutiner for mjølkefôring av kalv ved å innhente informasjon fra inntil 1000 mjølkeprodusenter fra hele landet. Spørreskjema vil bli delt ut til produsentene i et samarbeid med Mattilsynet. Opplysningene vil bli sammenholdt med kalvehelsedata fra sentrale databaser (VetReg/Kukontrollen/ Dyrehelseportalen) for disse besetningene.
WP3 tar for seg melkefôring av kalv. Næringen anbefaler nå at kalver gis mer melk, men det mangler kunnskap om porsjonsstørrelse og effekt på fordøyelsen av bl.a. drikkehastighet, temperatur og melkeerstatning versus helmelk. Avvenning fra høye melkemengder kan føre til vekststagnasjon. Prosjektet vil undersøke en avvenningsmetode basert på ny teknologi, der nedtrappingen av melk skjer individuelt og avhenger av kalvens opptak av fast føde. Det skal genereres forskningsbaserte råd om hvordan råmelkskvaliteten kan økes, hvordan kalver kan gis mer melk og avvennes uten bieffekter.

Kunnskapen fra denne forskingen skal omsettes i praktiske råd for kalveoppdrett, gjennom effektive forebyggende tiltak, inkludert fôring av kalven og miljøfaktorer som påvirker helse og velferd hos kalven. Prosjektet kan også bidra til positive langtidseffekter, med bedre helse og redusert antibiotikabruk ikke bare for kalven, men også for de voksne dyra. En samlet innsats for å bedre forstå samspillet mellom ung alder, fôring og motstandskraft mot sjukdom vil dermed bidra til en friskere storfepopulasjon og økt kvalitet, effektivitet og bærekraft i produksjonen. Kalv er høyt prioritert både av forskningsinstitusjonene og i næringen.

Prosjektleder

Cecilie Marie Mejdell

Samarbeidspartnere

Prosjektet ledes av Veterinærinstituttet og skjer i tett samarbeid med NMBU. Næringen er representert ved Tine, Landbruksavdelingen i flere fylker og Norgesfôr. Anerkjente forskere i Canada (UBC) er tilknyttet prosjektet.

Finansiering

Matfondavtalen - prosjektnummer 31155

Publikasjoner

Nytt om kalvestell - Norsk veterinærtidsskrift (Utgave 9 - 2020)

Forskninginformasjon

Start
2017-02-01
Slutt
2020-12-31
Prosjektnummer
31155
Status
Ferdig
Finansiering
Andre Forskningsprosjekter
Forskningsområder
Dyrevelferd, Epidemiologi, Husdyrhelse