Ekspertgruppe oppnevnt for vurdering av lusepåvirking

Denne saken er eldre enn to år

Styringsgruppen for vurdering av lusepåvirkning på villfisk i områder med oppdrettsfisk har utnevnt ti personer fra syv ulike institusjoner til å sitte i en ekspertgruppe.

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) har i brev av 19. desember 2016 bedt Havforskningsinstituttet (HI), Veterinærinstituttet (VI) og Norsk institutt for naturforskning (NINA) om å oppnevne og etablere en styringsgruppe for vurdering av lusepåvirking. Følgende personer ble oppnevnt fra sine institusjoner til styringsgruppen:

Karin Kroon Boxaspen, HI valgt av gruppen til leder for 2017

Brit Hjeltnes VI

Tor Næsje, NINA

Analyse av dødelighet av villfisk grunnet lus

Styringsgruppen blir bedt om å opprette en ekspertgruppe for lusepåvirkning. NFD sier i brevet at ekspertgruppen skal «..settes sammen så bredt som mulig av personer med kompetanse på feltet og med evne til å gjøre en overordnet analyse av all tilgjengelig kunnskap for å gi anbefaling om lakselusindusert villfiskdødelighet per produksjonsområde».

Ekspertgruppen for vurdering av lusepåvirkning skal gjøre en overordnet analyse av all tilgjengelig kunnskap for å gi en beskrivelse av lakselusindusert villfiskdødelighet per produksjonsområde. Hovedvekten skal i 2017 legges på villaks.

Ekspertgruppens arbeid skal bygge på dokumenterte data og resultater fra relevante forsknings-, overvåknings- og utviklingsprosjekter. Det skal spesielt redegjøres for usikkerheter i vurderinger, og dette skal angis for hver enkelt måleparameter

 - I første runde skal vi i ekspertgruppen gjøre en analyse på overvåkningsdata fra 2016 og annen relevant data med leveranse før påske. Deretter skal vi gjøre  en ny analyse når overvåkningsdata foreligger for lakselussituasjonen i 2017, forteller Anja Bråthen Kristoffersen som er en av de to fra Veterinærinstituttet som er valgt ut til å sitte i ekspertgruppa.

Styringsgruppen har etter Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) sin bestilling kommet frem til følgende personer som er bedt om å sitte i ekspertgruppen og alle har svart ja.

Leder prof Frank Nilsen, UiB og SLCR

Knut Wiik Vollset, Uni Research

Harald Sægrov, Rådgivende Biologer

Ingrid Ellingsen, SINTEF

Ole Ugedal, NINA

Bengt Finstad, NINA

Peder Jansen, VI

Anja Bråthen Kristoffersen, VI

Anne Sandvik, HI

Ørjan Karlsen, HI

Del artikkel