Mattrygghet

Her i landet kan vi regne med at maten vi spiser i hovedsak er trygg, men endrede spisevaner, globalisering og klimaendringer medfører økt risiko for spredning av smitte fra mat.  

En av forutsetningene for at maten skal være trygg er at vi tenker helkjede: fra jord og fjord via fôr til dyr og videre til mat.

Dyrehelse og human helse henger nøye sammen. Veterinærinstituttet har gjennom mange år utført diagnostikk og forsket på ulike smittestoff, biotoksiner og genmodifiserte organismer (GMO) knyttet til denne kjeden og matprodukter.

I en globalisert verden med økt import og et klima i endring, samt krav om økt resirkulering av biologiske ressurser, er det imidlertid utfordringer for mattryggheten. Endrete spisevaner i befolkningen, samt flere eldre og personer med nedsatt immunforsvar, er også forhold vi må ta hensyn til i denne sammenheng.

Smittestoffer som kan gi sykdom kan overføres gjennom maten vi spiser. Det gjelder mat som kommer fra dyr (kjøtt, fisk, egg og melkeprodukter), men også via drikkevann, frukt og grønnsaker som har blitt forurenset av smittestoff fra gjødsel eller kloakk. Miljøgifter, biotoksiner og andre uønskede stoffer som kan ende opp i maten er også en utfordring.

Referanselaboratorium
Veterinærinstituttet er Nasjonalt Referanselaboratorium (NRL) for en rekke smittestoffer og biotoksiner som kan finnes i mat. Veterinærinstituttets oppgave er også å ha forskningsbasert kunnskap på områdene og være rådgiver for forvaltningsmyndighetene.