Bekjempelse mort i Bymarka

Målet med prosjektet er å fjerne den introduserte fisken mort (Rutilus rutilus) fra 7 vann i Bymarka, Trondheim, for å hindre videre spredning til Trondheims drikkevannskilde, Jonsvatnet. Fjerningen av mort skjer ved bruk av rotenonløsningen CFT-Legumin, og er planlagt til tidsrommet 19.-23- september 2016.

Sju vann i Bymarka i Trondheim kommune er kjerneområdet og danner en øypopulasjon for videre spredning av den svartelistede karpefisken mort (Rutilus rutilus) til nye lokaliteter i Midt- Norge. Spredningsfaren til hoveddrikkevannskilden (Jonsvatnet) til Trondheim og Malvik kommuner vurderes som stor og reell da det høsten 2013 ble påvist tett bestand av mort i Vikerauntjønna, som ligger kun 250 m fra drikkevannskilden. Tjønna ble rotenonbehandlet høsten 2014. Det er bekymring for at mort kan påvirke drikkevannskvaliteten negativt. 

Rotenonbehandling er vurdert som det eneste tiltaket som vil kunne fjerne mort fra vatna i Bymarka. Behandlingen vil fjerne dagens trussel ovenfor drikkevannskilden, samtidig som den vil forhindre spredning av en uønsket art i hele regionen og bidra til å ivareta naturlige fiskebestander og det biologiske mangfoldet.

Følgende sju vann i Bymarka har mort: I Ilavassdraget: Kobberdammen, Baklidammen og Theisendammen. I Leirelv/Leirsjøvassdraget: Kyvatnet, Lianvatnet, Haukvatnet og Sølvskakkeltjønna.

I prosjektet har Veterinærinstituttet, Miljø- og smittetiltak, fått i oppdraget med å fjerne mort fra Bymarka ved bruk av rotenonløsningen CFT-Legumin. Veterinærinstituttet har ansvar for økonomi, planlegging, behandling og rapportering.

Prosjektleder
Helge Bardal

Samarbeidspartnere
Trondheim kommune

Forskninginformasjon

Start
2015-01-01
Slutt
2017-12-31
Prosjektnummer
Trondheim kommune/44072
Status
Ferdig
Finansiering
Andre Forskningsprosjekter
Forskningsområder
Miljø- og smittetiltak