Shigella

Shigella er en gruppe bakterier som kan gi sykdom hos mennesker.

Shigellose er et stort helseproblem på verdensbasis, mens det er relativt få tilfeller i Norge.

Smittestoff og smitteveier

Shigellabakterier gir sykdommen shigellose. Alvorlighetsgraden avhenger av hvilken art av Shigella som gir sykdom. Det finnes fire arter: Shigella dysenteriae, Shigella boydii, Shigella flexneri, og Shigella sonnei.

S. dysenteriae er årsak til klassisk dysenteri, mens de andre artene gir mildere symptomer. I Nord Europa er de fleste registrerte utbrudd forårsaket av S. sonnei og S. flexneri.

Kilden til Shigellabakterier er avføring fra mennesker, og bakteriene tilføres mat enten direkte ved håndtering, eller indirekte via forurenset vann. Smitten kan og overføres fra avføring til mat via fluer og andre insekter, men også direkte fra person til person.

Bakteriene overlever vanligvis ikke lenger enn noen dager i mat, men i fettrike produkter og vann er det påvist overlevelse i opp til 100 dager. Bakteriene kan formere seg ved temperaturer over 6 °C i enkelte matvarer.

Kilder til utbruddene her i landet har vært importerte produkter som spises uten varmebehandling.

I andre deler av verden er (drikke)vann en vanlig smittekilde.

Sykdomstegn og diagnostikk

Shigellose gir blodig diare, magekramper, oppkast og kraftig uttørking. Få bakterier er nok til å gi sykdom. Inkubasjonstiden er 1-7 dager, i de fleste tilfeller mindre enn 4 dager. Sykdommen varer normalt ca en uke, men i kompliserte tilfeller kan det vare 2-3 uker. Dødsfall på grunn av shigellose er svært sjeldent i Norge. Les mer om shigellose hos Folkehelseinstituttet.

Diagnostikk
Næringsmidler som mistenkes å være forurenset med shigellabakterier, kan undersøkes ved bruk av PCR-metodikk.

Isolering av Shigella fra mat er utfordrende fordi bakterien oftest finnes i svært lavt antall, slik at andre bakterier gir overvekst. Det er derfor sjelden man klarer å isolere Shigella fra mat. Imidlertid er det anerkjent at Shigella ofte finnes sammen med indikatorbakterier for forurensning med avføring, og man kan derfor bruke analyser for indikatorbakteriene for å finne sannsynlig kilde for shigellaforurensete matvarer.

Veterinærinstituttet er nasjonalt referanselaboratorium for påvisning av Shigella i mat i Norge.

Forekomst

I Norge rapporteres det i størrelsesorden 150 tilfeller hvert år, og bare 10-20 prosent av disse er smittet i Norge. I 2009 og 2011 var det to større utbrudd av shigellose som ble knyttet til importerte grønnsaker.

På verdensbasis er shigellose et stort helseproblem med vel 160 millioner årlige tilfeller, hvorav en stor andel gjelder barn under 10 år. Shigellose er størst problem i varme land med dårlig eller lite drikkevann, dårlige sanitære forhold og høy befolkningstetthet. I områder med høy forekomst av shigellose er forekomsten av antibiotikaresistente Shigella ofte stor.

Tiltak

Bakteriene drepes med oppvarming som koking og steking. Andre viktige forebyggende tiltak er:

  • God hånd- og toaletthygiene for å hindre spredning av Shigella fra person til person.
  • Smittede personer bør ikke jobbe med matproduksjon før bakterien er ute av kroppen.
  • Frukt og grønnsaker som skal spises rå bør vaskes med rent vann for å redusere antallet Shigella som måtte være på overflaten.
  • Skrelling av frukt og grønnsaker bidrar også til å fjerne bakterier på overflaten.
  • Etter oppkutting bør mat lagres kjølig, for å hindre vekst av bakterier som kan ha blitt tilført til snittflatene fra overflaten.

Disse forholdsreglene er spesielt viktige for matvarer som kommer fra områder med høy forekomst av shigellose.