Fôrtrygghet

God kvalitet på fôr er viktig for å opprettholde god helse og velferd hos dyra. Fôret skal både ha god hygienisk tilstand og være fri for skadelige stoffer. 

OI tillegg til at fôrkvalitet er viktig for dyrehelsen, kan fôret også utgjøre risiko for folkehelsen ved at zoonotiske smittestoffer og en del giftige kjemiske stoffer kan overføres fra dyr og animalske matprodukter.

Bakterier i fôr
Av smittestoffer utmerker salmonellabakterier seg som spesielt viktige å overvåke i fôr. Det er lav forekomst av dem i norske husdyrbesetninger, men Salmonella kan forårsake sykdom hos mennesker og har potensial til å forårsake store økonomiske tap dersom bakteriene skulle bli spredt med fôret.

Suboptimal konservering og lagring av fôr kan legge til rette for redusert hygienisk kvalitet med sykdomsfremkallende bakterier som Listeria monocytogenes og muggdannelse med mykotoksinproduksjon.

Mykotoksiner i fôr
Veterinærinstituttet har i mange år arbeidet med analyse og toksikologisk vurdering av mykotoksiner i korn og andre fôrråvarer. Fusarium-mykotoksiner som DON er vanlig forekommende i norsk og importert korn og kan være et helse-/velferdsproblem – især for gris.

Kreftfremkallende aflatoksiner i fôrråvarer fra tropiske områder er også en relevant problemstilling, som det vil kunne finnes rester av i melk til humant konsum.

Muggsopp i fôr
Muggsopp i fôrmidler kan forårsake et vidt spekter av helseproblemer. Selv om fôret ikke inneholder mykotoksiner, vil tilstedeværelse av sopp i seg selv i stor grad kunne påvirke produksjon og helse hos dyr. Hvilke sopparter som vokser er avgjørende i så måte. Store mengder muggsoppsporer i fôr kan forårsake irritasjon i luftveier og kan være allergifremkallende. Flere muggarter kan infisere og forårsake sykdom i luftveier, mage-tarmkanal og andre organer. Individer med nedsatt immunforsvar er særlig utsatt for slike infeksjoner. Noen muggsopper er også abortfremkallende.

Her kan du lese mer om sopp og sopptoksiner i fôr og fôrråvarer

Kjemiske stoffer og legemidler i fôr
Andre skadelige kjemiske stoffer som har skapt store problemer via husdyrfôr gjennom forurensende råvarer er dioksiner, PCB og kadmium, som også kan overføres til mennesker gjennom animalske produkter. Videre kan feil bruk av tilsetningsstoffer og legemidler i fôr skape helseproblemer for dyr og mennesker. Radioaktive isotoper etter Tsjernobyl kan fortsatt utgjøre et problem i beitedyr i deler av landet med forhøyete strålingsverdier i kjøttet.

Prioner i fôr
I kjøttbeinmel uten tilstrekkelig varmebehandling har prioner forårsaket kugalskap hos planteetere, men Norge ble forskånet for denne lidelsen – antakelig på grunn av tilstrekkelig varmebehandling av fôret. Animalske råvarer er nå forbudt som fôr til planteetere, og ingen dyr får fôr med ingredienser fra egen art. Genmodifiserte planter brukes foreløpig ikke i fôr til husdyr i Norge da konsekvensene for folke- og dyrehelse og miljø ikke er tilstrekkelig klarlagte, eller at det er problemer knyttet til samfunnsnytte, bærekraft og etikk.

Overvåking av fôrtrygghet

Overvåking av fôr utføres i et årlig OK-prosjekt (overvåkings- og kartleggingsprosjekt) på oppdrag fra Mattilsynet. Formålet med prosjektet er å overvåke den hygieniske tilstanden og forekomsten av skadelige stoffer i fôr og fôrråvarer som kan være av betydning for helsen til dyra eller mennesker gjennom konsum av animalske produkter.  

Gå til overvåkingsprogrammet der du kan laste ned overvåkingsrapportene