Fant muggsoppgift i havre og sopp i fôr over veiledende grense

Denne saken er eldre enn to år

Overvåkingsprogrammet for fôr og fôrmidler i 2021 omfattet utvalgte sopp og mykotoksiner i havre, bygg, rughvete og i gårdsblandet fôr til gris, og utvalgte mykotoksiner i mais og i kraftfôr til gris.

Veterinærinstituttet undersøker på oppdrag fra Mattilsynet råvarer til dyrefôr og ferdig dyrefôr for innhold av sopp og mykotoksiner, og av og til også for sykdomsfremkallende bakterier.

I analysene for 2021 ble det funnet muggsoppgift i havre over veiledende grense og til dels mye sopp i gårdsblandet fôr til gris. Analysene viste at i havre inneholdt 26 prosent av prøvene høyere totalt muggtall enn veiledende grense for hygienisk kvalitet, mens i bygg var 9 prosent av prøvene over denne grensen. Imidlertid bestod det meste av åkermugg, som hovedsakelig elimineres ved normal tørkeprosess.

Blant de målte muggsoppene var Fusarium-muggsopp som kan produsere muggsoppgifter. I 7 % av havreprøvene og 17 % av byggprøvene ble Fusarium spp. målt over et nivå som kan indikere potensiell fare for helseproblemer ved bruk som fôr. Nivåer av total muggsopp og Fusarium kan regnes som ganske tilfredsstillende sammenlignet med tilsvarende målinger fra de siste årene. Analyser av utvalgte, viktige muggsoppgifter i kornet viste stort sett betryggende lave konsentrasjoner, bortsett fra enkelte prøver av havre over anbefalt grense for T-2- og HT-2-toksin. Som vanlig var det mindre av disse giftene i prøver fra Midt-Norge enn fra Østlandet. Det var mindre muggsoppgifter i bygg enn i havre, selv om nivået av Fusarium var høyere i bygg enn i havre. Dette er normalt og gjenspeiler de kompliserte mekanismene som fører til at Fusarium-soppen produserer gift.  

I kraftfôr til gris ble det funnet muggsoppgifter i de fleste prøvene, men alle under veiledende grenser. I gårdsblandet fôr til gris var nivåene av muggsoppgifter tilsvarende eller lavere enn i kraftfôrprøvene. Undersøkelser av sopp i gårdsblandet fôr viste til dels høye nivåer av lagringssopp, spesielt Penicillium spp., og gjær i en del prøver, noe som indikerer redusert hygienisk kvalitet.

­­­­­­­Les hele rapporten her.

 

Del artikkel