Fugleinfluensa hos villfugl i Norge

Krykkje med kylling

Høypatogen fugleinfluensa ble påvist for første gang i Norge i 2020. Siden den gang har virussykdommen forårsaket dødelighet hos villfugl over store deler av landet.

Høypatogen aviær influensa (HPAI), også kalt høypatogen fugleinfluensa, er en svært smittsom sykdom som rammer ville og tamme fugler. I sjeldne tilfeller kan mennesker og andre pattedyr smittes.

Veterinærinstituttet er nasjonalt referanselaboratorium for aviær influensa og produserer oppdaterte oversikter over forekomst av fugleinfluensa hos villfugl i Norge:

Høypatogen fugleinfluensa (HPAI) hos villfugl i Norge fra 22. juli 2023 til 21. juli 2024. På kartet er mest alvorlig funn markert i respektive kommunes geografiske sentrum. Påvisninger på Svalbard og Jan Mayen vises kun i tabell.

Figur av undersøkelser for Høypatogen fugleinfluensa (HPAI) hos ville fugler i Norge

Antall villfugl i Norge undersøkt for høypatogen fugleinfluensa (HPAI) siste to måneder (prøver mottatt fra 21. mai 2024 til 21. juli 2024).

Påvisninger av høypatogen fugleinfluensa (HPAI) hos villfugl i Norge fra 22. juli 2023 til 21. juli 2024.

 

HPAI i 2022-2023

Påvisning av HPAI hos trekkende vannfugl som ankom til sine overvintringsplasser i Europa markerte starten på utbruddssesongen 2022/2023. Viruset fra forrige utbruddssesong fortsatte å sirkulere blant villfugl gjennom sommeren, og på bakgrunn av et høyt antall påvisninger, særlig blant sjøfugl, var det ikke noe klart skille mellom sesongene 21/22 og 22/23.

I oktober og november 2022 ble HPAI påvist hos fjørfe i henholdsvis Klepp og Sola kommune i Rogaland.

Les mer på statussiden om fugleinfluensa hos fjørfe

HPAI i 2021-2022

Høsten 2021 ble starten på en stor utbruddssesong for fugleinfluensa, da en ny virusvariant tilhørende HPAI H5N1 clade 2.3.4.4b ble introdusert til Europa i forbindelse med høsttrekket. Sesongen ble karakterisert som den største fugleinfluensaepidemien i Europa noensinne. Mer enn 46 millioner fjørfe og tamfugl måtte avlives i forbindelse med sykdomsbekjempelse. Det var to utbrudd i fjørfebesetninger i Norge i løpet av 21/22-sesongen, begge i Klepp kommune i Rogaland i november 2021. Villfugl ble rammet hardt, og hele fuglekolonier i Europa ble nærmest utslettet grunnet høy smittsomhet og dødelighet hos fugl. Store utbrudd rammet sjøfugl som havsuler og storjo. Fugleinfluensa ble sommeren 2022 for første gang påvist hos villfugl på Svalbard og på Jan Mayen. Det registrert et høyt antall tilfeller hos pattedyr på verdensbasis, og i Norge ble det påvist HPAI hos rødrev. Virussubtypene H5N1 og H5N5 ble påvist hos villfugl i Norge denne sesongen, men det var førstnevnte subtype som dominerte i Europa.

Havørn med påvist H5N1 i Nord-Norge. Video: Jørn Johnsen

HPAI i 2020-2021

HPAI ble påvist for første gang i Norge 27. november 2020 hos en kortnebbgås i Sandnes kommune i Rogaland. Gjennom høsten 2020, vinteren og våren 2021 ble HPAI H5N8 påvist hos en rekke villfugl i fylkene Rogaland, Vestland og Agder samt på Østlandet. Det ble også påvist HPAI hos kalkun, høns og andre typer fugler i en fuglepark på Nærbø i Hå kommune i Rogaland. Det var virussubtypen H5N8 som dominerte denne utbruddssesongen i Europa. Den siste påvisningen av HPAI H5N8 i Norge ble gjort i slutten av juli 2021.

Syk ærfugl filmet i havnebassenget i Holmestrand juni 2021. Video: Jarl Rehn-Erichsen.

Meld fra til Mattilsynet

Veterinærinstituttet anbefaler at publikum som oppdager syke eller døde fugler er varsom med kontakt med disse. Meld fra til Mattilsynet via deres nettsider slik at de kan vurdere om det skal tas ut prøver fra fuglene.

Les mer om fugleinfluensa hos Mattilsynet.

Mennesker kan i svært sjeldne tilfeller smittes med fugleinfluensa. Folkehelseinstituttet vurderer smitterisiko for den generelle befolkningen som svært lav.

På generelt grunnlag bør man unngå å berøre syke eller døde villfugler uten beskyttelsesutstyr. Publikum oppfordres til å ta kontakt med Mattilsynet ved funn av død villfugl.

Folkehelseinstituttet: Fugleinfluensa

Fuglejakt og fugleinfluensa

Det er ikke satt noen ekstra begrensninger på fuglejakta som følge av fugleinfluensa-utbruddet. For informasjon om jakt og fugleinfluensa les mer på Miljødirektoratets hjemmesider 

Risiko for smitte til fjørfe

Basert på egenskaper ved viruset og dets evne til å fremkalle sykdom skiller man mellom to hovedformer av aviære influensavirus: Lavpatogene og høypatogene.

Høypatogen fugleinfluensa (HPAI) kan forårsake alvorlig og svært smittsom sykdom hos fjørfe og annen tamfugl. Dødeligheten kan i enkelte tilfeller overstige 90 prosent. Alle fugleinfluensaepidemier som er kjent så langt har vært forårsaket av subtypene H5 eller H7. Siden 2020 har HPAI-virus blitt påvist hos villfugl i store deler av Norge. Virusbærende fugler skiller ut store mengder virus med avføringen. Det er svært viktig at alle som holder fjørfe og annen tamfugl har gode smittevernsrutiner som forebygger introduksjon av virus fra miljøet.

Lavpatogen fugleinfluensa (LPAI) gir som oftest mild eller ingen sykdom. LPAI-virus av subtypene H5 og H7 kan mutere til høypatogen form etter at de har etablert seg i fjørfeflokker. LPAI-virus påvises med jevne mellomrom hos villfugl i Norge. Det er viktig å hindre at slike virus kommer inn i kommersielle fjørfehold eller andre typer fjørfe- og tamfuglhold.

Statusrapporter fra Veterinærinstituttet

Risikovurdering

Høyrisikoområder for introduksjon av høypatogen fugleinfluensa (HPAI) til fjørfe i Norge per 19.12.2022

Overvåkingsprogrammer for aviær influensa hos villfugler og fjørfe

Relaterte saker