Økt antall tilfeller av fugleinfluensa hos fjørfe og villfugl i Europa

Denne saken er eldre enn to år

Antall tilfeller med av høypatogen aviær influensa (HPAI) øker i Europa, både hos villfugler og fjørfebesetninger. Selv om smitten har økt i Europa den siste måneden, er det ingen nye påvisninger i Norge siden juli.

Den siste måneden ble det registrert et økende antall tilfeller med HPAI i Europa. I Danmark ble det den 1.11.2021 påvist HPAI i en kalkunbesetning med 28.000 fugler i Slagelse kommune på Sjælland.  I samme kommune ble det den 3.11.2021 påvist HPAI-smitte i en hobbybesetning med om lag 50 høns, ender og gjess i samme kommune.

Ikke nytt utbrudd

Utbruddet av fugleinfluensa i Europa i 2020/2021 har vært det hittil største i sitt slag, både i geografisk utbredelse og antall påviste tilfeller og har ført til avliving av over 22,5 millioner fjørfe.

Ved tidligere utbrudd av fugleinfluensa har smitten «brent ut» i løpet av hekkesesongen om sommeren med økte temperaturer og sterkere UV-ståling. Dette er ikke tilfellet i år, hvor smitten har overlevd i de nordeuropeiske hekkeområdene som Finland og Baltikum. Nå som disse fuglene trekker sørover, har fugleinfluensasmitten igjen tatt seg opp i Sentral-Europa.

Det er siden i sommer ikke påvist flere tilfeller av HPAI i Norge. Den nyeste påvisningene av HPAI i Norge er fra ærfuglen som ble prøvetatt i Kragerø 29.7.2021.

Anbefaler ikke portforbud

I Norge har vi de siste månedene i forbindelse med jakt på ender og gjess mottatt om lag 250 prøver fra felte fugler fra flere områder i landet. I tillegg tok Polarinstituttet ut om lag hundre prøver fra hvitkinngås på Svalbard i sommer som ble analysert i august. Ingen av disse prøvene har vært positive for HPAI. Veterinærinstituttet har heller ingen opplysninger om økt forekomst av sykdom eller økt dødelighet blant villfugl i Norge høsten 2021.

Med bakgrunn i dette anbefaler vi foreløpig å avvente å innføre portforbud i Norge. Fordi situasjonen kan endre seg raskt, kan en anbefaling om portforbud fortsatt bli aktuelt.  

Les om aviær influensa (fugleinfluensa) hos Veterinærinstituttet.

Fokus på smittevern

Trenden med økende antall påvisninger av HPAI i Europa betyr at gode smittevernsrutiner i fjørfebesetninger er viktig. Gode rutiner forebygger smitte og gjør at vi øker sjansene for at utbrudd av HPAI ikke oppstår.

Terskelen for å undersøke for fugleinfluensa ved økt dødelighet, nedsatt produksjon og fôr- og vannopptak i fjørfe- og hobbyfjørfebesetninger bør være lav. På denne måten kan en tidlig oppdage en eventuell smitteintroduksjon til fjørfe og smitte til andre besetninger kan forhindres.

Veterinærinstituttet har ikke opplysninger om økt smitterisiko for mennesker fra virusvariantene av HPAI i Europa nå. Samtidig anbefaler vi personer som håndterer mistenkte eller bekreftede tilfeller av HPAI  til å bruke beskyttelsesutstyr for å forebygge en eventuell smitte til mennesker.

Del artikkel