Fugleinfluensa spres til nye verdensdeler

Nok en verdensdel er rammet av høypatogen fugleinfluensa etter at den dødelige virussykdommen ble påvist hos sjøfugl i Antarktis-området i oktober. Nylig ble sykdommen påvist hos pattedyr i samme område. Veterinærinstituttet følger nøye med på situasjonen i Norge, og forventer smitte blant andefugl i løpet av de neste ukene.

Det var i Sør-Georgia i Sør-Atlanteren at det oppsto et utbrudd av høypatogen fugleinfluensa (HPAI) blant sjøfugl i høst. Nå i januar ble det for første gang bekreftet tilfeller hos pattedyrartene elefantsel og pelssel i samme region. Ytterligere spredning i Antarktis kan få store konsekvenser for dyrelivet i verdensdelen.

Når det gjelder Europa har man sett en økning i smitteforekomst blant vannfugler de siste månedene, særlig blant ender, svaner og traner. Økningen i smitte blant vannfugler er ifølge fagansvarlig for fjørfe ved Veterinærinstituttet, Silje Granstad, å forvente, men kom denne gangen senere i sesongen sammenlignet med tidligere år. Dette kan knyttes til en senere start på høsttrekket for flere villfuglarter.

- Veterinærinstituttet forventer en økning i smitte blant andefugl som ender, gjess og svaner i Norge i de kommende ukene. Enkelte værforhold, blant annet kuldebølger, kan skape store ansamlinger av fugler på lokaliteter hvor det er bedre leveforhold og tilgang til åpent vann. Det betyr at man bør ha lokal beredskap for fugleinfluensautbrudd i områder der det erfaringsmessig kan samles mye fugl i vinterhalvåret, sier Silje Granstad.

Dette er til tross for at det har det vært en betydelig nedgang i antall påvisninger av høypatogen fugleinfluensa hos villfugl i Norge de siste månedene, med kun noen funn blant gråmåker og havørn. Sykdommen har ikke vært påvist hos tamfugl i Norge siden et utbrudd i et hobbyfjørfehold i Tromsø i oktober 2023. I løpet av fjoråret var det ingen utbrudd i kommersielle fjørfebesetninger i Norge.

- Erfaringsmessig vil økning i smitte blant andefugl medføre økt risiko for utbrudd av høypatogen fugleinfluensa i fjørfehold. På bakgrunn av dette anbefales styrket fokus på smittevern i tamfuglhold over hele landet, spesielt i områder med høy andefuglforekomst i nærheten av fjørfebesetninger, utdyper Granstad.

Høsten 2023 innførte Frankrike som første land i Europa obligatorisk vaksinasjon mot fugleinfluensa i kommersielle andebesetninger. I januar 2024 ble likevel det første utbruddet i en vaksinert besetning i landet konstatert.

Les mer i Veterinærinstituttets nye statusrapport for høypatogen fugleinfluensa.

Del artikkel