Nye tilfeller av høypatogen fugleinfluensa i Oslofjordområdet

Denne saken er eldre enn to år

Det pågår nå et lokalt utbrudd av fugleinfluensa i flere kommuner rundt Oslofjorden. Utbruddet har ført til at portforbudet i flere kommuner gjeninnføres av Mattilsynet.

Utbruddet av HPAI startet høsten 2020. Til nå har Veterinærinstituttet påvist 45 tilfeller av sykdommen hos villfugl.

Etter påvisningen av HPAI fra en hettemåke i Moss i midten av april har det vært en lengre periode uten påvisninger av fugleinfluensa. Det har heller ikke vært noen meldinger om økt dødelighet fra ville fugler. Dette resulterte i at portforbudet ble opphevet 1. juni for hele landet.

Flere tilfeller av HPAI

Veterinærinstituttet mottok slutten av juni prøver fra to fugler i en knoppsvanefamilie i Holmestrand som viste unormal adferd og svømte i ring. Alle fuglene ble kort tid etter funnet døde. HPAI H5N8 ble påvist fra disse prøvene og fra en ærfugl i samme område. Det er videre rapportert om en and med samme symptomer i området.

Fra østsiden av Oslofjorden i Son i Vestby har det det også den siste måneden blitt rapportert om flere grågjess som sirklet rundt i sjøen. Prøver fra disse ble undersøkt ved Veterinærinstituttet i begynnelsen av juli, og disse viste seg også å være positive for HPAI H5N8. 

I tillegg er det per 26. juli påvist HPAI hos én ærfugl fra Larvik kommune, ei and fra Sarpsborg kommune og én ærfugl fra Moss kommune.

Ikke overraskende

- Selv om vi i lengre tid ikke har påvist HPAI fra ville fugler og det ikke har vært rapportert om forhøyet dødelighet i villfuglpopulasjonen, er det ikke overraskende å få enkelte påvisninger av fugleinfluensa, sier forsker Grim Rømo ved Veterinærinstituttet, og legger til:

- At flere påvisninger av HPAI fra, og meldinger om unormal adferd hos, forskjellige arter villfugler i Oslofjorden vitner om vi har en lokal oppblomstring av smitte i dette området nå.

Rømo forteller videre at for fjørfenæringen er dette urovekkende.

Lite tegn til sykdom

Det er mye hold av høns i området, og den norske produksjonen av kalkun, and og gjess foregår i all hovedsak på begge sider av Oslofjorden. Kalkun er en art som er svært mottakelig for fugleinfluensa, ofte med høy dødelighet til følge.

I motsetning til kalkun, viser ender og gjess ofte lite tegn på sykdom, noe som gjør at fugleinfluensasmitte kan gå uoppdaget over lengre tid og føre til at smitten kan spre seg videre før det blir oppdaget.

Veterinærinstituttet har anbefalt Mattilsynet om å  gjeninnføre portforbud i kystkommunene i Viken, Oslo, Telemark og Vestfold og kommunene ved Øyeren og Svelle.

- Smittevernsrutinene i fjørfenæringen bør igjen innskjerpes, og det bør være lav terskel for å undersøke for fugleinfluensa ved økt dødelighet og nedsatt produksjon og fôr- og vannopptak i fjørfebesetninger, understreker Rømo avslutningsvis.

Høypatogen aviær influensa (HPAI) i Norge Statusrapport og anbefalinger per 02.07.2021

Mer om fugleinfluensa i Norge våren 2021.

Les mer på Mattilsynets nettsider:

Fugleinfluensa påvist i Norge – hva betyr det for deg som har høner i hagen? | Mattilsynet

Høypatogen fugleinfluensa påvist hos ville fugler i Vestby kommune

Portforbudet for tamme fugler er gjeninnført i flere østlandskommuner (NTB - pressemelding)

Del artikkel