Fugleinfluensa påvist hos villfugl i Rogaland

Denne saken er eldre enn to år

Veterinærinstituttet har i dag, 27. november 2020, varslet Mattilsynet om påvisning av høypatogent fugleinfluensavirus på en kortnebbgås funnet i Sandnes kommune i Rogaland. Det er første gang det er påvist høypatogent fugleinfluensavirus (HPAI) i Norge.

Kortnebbgåsa (Anser brachyrhynchus) i Rogaland var infisert av viruset HPAI subtype H5N8. Dette viruset er trolig av samme type som fugleinfluensavirus som er påvist hos en rekke fugler i Danmark, Nederland og Tyskland samt andre europeiske land denne høsten.

Molekylærbiologiske metoder

Påvisningen er gjort gjennom undersøkelser med PCR mot Influensa A-virus og subtype-spesifikke PCR-er etterfulgt av sekvensering som er internasjonalt anerkjente metoder.

Som nasjonalt referanselaboratorium for influensa hos dyr bistår Veterinærinstituttet Mattilsynet i deres håndtering av saken. Veterinærinstituttet vil sende prøvemateriale til EUs referanselaboratorium for ytterligere karakterisering av viruset og for å bidra til deres epidemiologiske oversikt.

Fugleinfluensa hos villfugl

Fugleinfluensa forårsakes av influensa A-virus. Virusene er svært smittsomme, ekstremt variable og vidt utbredt hos fugler. Ville fugler med tilknytning til vann, som ender, gjess, svaner, vadefugler og måker, utgjør et naturlig reservoar for forskjellige subtyper av lavpatogene (lite sykdomsfremkallende) influensa A-virus.

Virusbærende villfugler utvikler normalt ikke klinisk sykdom, men skiller ut store mengder virus med avføringen Hovedtrekket av villfugl i Norge på høsten går ut fra eller ut via Norge.

Risiko for smitte til fjørfe

Hos domestisert fjørfe forårsaker infeksjon med influensa A-virus to hovedformer for sykdom, karakterisert ved henholdsvis høy og lav evne til å fremkalle sykdom (patogenitet). De fleste lavpatogene AI (LPAI)-virus gir lite eller ingen sykdom hos fjørfe, men LPAI-stammer av subtypen H5 og H7 har et potensiale til å endre seg til høypatogene AI (HPAI)-virus etter at de har etablert seg i fjørfeflokker.

HPAI-virus kan forårsake alvorlig og svært smittsom sykdom hos fjørfe og fugler i fangenskap. Dødeligheten i fjørfeflokker kan i enkelte tilfeller være på over 90 prosent. Alle epidemier med HPAI som er kjent så langt, har vært forårsaket av influensa A subtypene H5 eller H7. LPAI har blitt påvist flere ganger hos villfugl i Norge.

Det er viktig å hindre at viruset kommer inn i kommersielle fjørfehold eller hobbyfjørfe hvor det kan gi alvorlig sykdom og død hos fuglene. Norge er fri for andre former for influensa hos andre produksjonsdyr unntatt influensa A(H1N1) hos svin.

Det er ikke påvist smitte overført til mennesker av H5N8 i Europa, og risikoen for slik smitte vurderes som svært lav.

Meld fra til Mattilsynet

Veterinærinstituttet anbefaler at publikum som oppdager svekkede eller døde viltlevende ender, gjess, svaner, vadefugler, måker og rovfugl, er varsom med kontakt med disse. Meld straks fra til Mattilsynet på telefon 22400000 slik at de kan ta ut prøver fra fuglene.

Videoen under viser prøvetaking av kortnebbgås i Levanger i Nord-Trøndelag i 2017 i forbindelse med fugleinfluensa. 

Mer informasjon

Del artikkel