Tilfeller av høypatogen aviær influensa (HPAI) påvises fortsatt i Norge og vårtrekket har så vidt startet

Denne saken er eldre enn to år

Hittil i 2021 (tom 22. februar) har Veterinærinstituttet påvist sju tilfeller av HPAI i Norge. Alle disse er fra døde eller syke villfugler funnet i Bergen.

Veterinærinstituttet har gjennom passiv overvåking av villfugler og mistanker hos høns undersøkt om lag 350 prøver for influensavirus fra og med november 2020 til 10. februar 2021. I tillegg er det undersøkt 498 prøver fra jakt og fuglemerking i overvåking- og kontrollprogrammet (OK-programmet) for villfugl høsten 2020.

Totalt er det påvist 21 tilfeller av HPAI i Norge. Påvisningene er fra fylkene Rogaland (12), Vestland (8) og Agder (1).

Europa  

Fugleinfluensautbruddet i Europa får stadig større geografisk utbredelse, og i utbruddet er det nå fem subtyper av HPAI som sirkulerer. Disse er, sortert etter hyppighet; H5N8, H5N3, H5N5, H5N1 og H5N4. Over 80 % av påvisningene er H5N8.

Våren står for døren

Grågås (Anser anser) og hvitkinngås (Branta leucopsis) er de to gåseartene med flest påviste tilfeller av HPAI i utbruddet i Europa så langt.

Trekket av grågjess nordover fra kontinental Europa er allerede i gang. Antall individer langs hele kysten av Sør-Norge øker nå på jevnt fra midten av februar og utover.

Hvitkinngjessene kommer også i jevnt antall fremover, de fleste fra begynnelsen av mars til begynnelsen av april. Denne arten hekker rundt Oslofjorden og ned til Sørlandet.

Fortsatt viktig å ta prøver

For å kunne si noe om utbredelsen av HPAI-smitten i Norge og risiko for introduksjon til fjørfe og andre fugler holdt i fangenskap er det viktig å få inn prøver fra ville fugler.

Smitte av HPAI er påvist på Sør- og Vestlandet, men Østlandet og Trøndelag er også risikoområder for HPAI med tanke på fugletrekk og fjørfepopulasjon.

Det er derfor viktig at det sendes inn og analyseres prøver fra syke og døde fugler fra kystnære strøk i disse områdene.

I en statusrapport vurderer Veterinærinstituttet den aktuelle situasjonen med hensyn til fugleinfluensa i Norge.

Del artikkel