Fugleinfluensa hos villfugl i Norge

I november 2021 ble en ny variant av viruset som forårsaker høypatogen fugleinfluensa (HPAI) påvist i Norge. Den nye virusvarianten H5N1 er påvist både hos villfugl og i kommersielle fjørfebesetninger. Den så langt siste påvisningen av HPAI H5N1 fra ville fugler i Norge, er fra en havørn som ble funnet død 6.12.2021 i Fedje kommune i Vestland fylke.

Merk

11. november 2021 påviste Veterinærinstituttet for første gang HPAI-virus av varianten H5N1 i en kommersiell verpehøns besetning i Norge. Dette skjedde i Klepp kommune i Rogaland.

Den 16. november 2021 ble det andre tilfellet av HPAI av varianten H5N1 påvist hos høns i en ny kommersiell besetning. 

Les mer på statussiden om fugleinfluensa hos fjørfe

Status villfugl

Høypatogent aviært influensa (HPAI)-virus, også kalt høypatogen fugleinfluensa, er en svært smittsom sykdom som rammer villfugl og fjørfe.

Første gang HPAI ble påvist i Norge var 27. november 2020 på en kortnebbgås i Sandnes kommune i Rogaland. Viruset ble deretter påvist hos en rekke villfugler i fylkene Rogaland, Vestland og Agder samt på Østlandet, inkludert i Oslo kommune. Det var virusvarianten (subtypen) H5N8 som ble påvist. Denne varianten har trolig vært i sirkulasjon frem til seinsommeren 2021. 

Dette viruset er trolig samme variant som ble påvist i en rekke europeiske land høsten 2020 og vinteren og våren 2021. I Norge ble viruset påvist hos ulike arter gjess, ender, måker og svaner i en rekke kommuner på Vestlandet, Sørlandet og Østlandet. Den siste påvisningen var i slutten av juli.

Virusvarianten H5N1 som er påvist hos verpehøns i Rogaland er også påvist hos ender i Rogaland og ei svane i Viken i løpet av november 2021. Karakterisering av arvestoffet til viruset fra verpehøns viser at det er svært likt virus som er påvist hos villfugl og fjørfe i Russland og enkelte europeiske land i løpet av de siste to månedene Det pågår ytterligere undersøkelser av arvestoffet til virus fra villfugl.

Les også: Fugleinfluensavirus kommer trolig fra Russland

Veterinærinstituttet produserer oppdaterte oversikter i form av kart over hvor det er påvist fugleinfluensa i Norge i 2021:

Meld fra til Mattilsynet

Veterinærinstituttet anbefaler at publikum som oppdager svekkede eller døde viltlevende ender, gjess, svaner, vadefugler, måker, kråkefugler og rovfugl, er varsom med kontakt med disse. Meld straks fra til Mattilsynet på telefon 22400000, slik at de kan ta ut prøver fra fuglene.

Se mer info og spørsmål og svar om fugleinfluensa fra Mattilsynet. 

Folkehelseinstituttet vurderer at risikoen for smitte med HPAI H5N8 og H5N1 til mennesker er lav, men at dette kan forekomme ved nær og ubeskyttet kontakt med smittet fugl. Det er ikke vist at viruset smitter mellom mennesker.

Mer informasjon fra Folkehelseinstituttet om påvising av fugleinfluensa hos mennesker i Russland.

Folkehelseinstituttet: Fugleinfluensa

Risiko for smitte til fjørfe

Hos domestisert fjørfe opptrer aviært influensa A-virus (AIV) i to hovedformer, karakterisert ved henholdsvis høy og lav evne til å fremkalle sykdom (patogenitet).

Høypatogene fugleinfluensa (HPAI)-virus kan forårsake alvorlig og svært smittsom sykdom hos fjørfe og fugler i fangenskap. Dødeligheten i fjørfeflokker kan i enkelte tilfeller være på over 90 prosent. Alle epidemier som er kjent så langt, har vært forårsaket av subtypene H5 eller H7.

De fleste lavpatogene fugleinfluensa (LPAI)-virus gir lite eller ingen sykdom. Samtidig har noen LPAI-virus potensiale til å endre seg til en høypatogen form etter at de har etablert seg i fjørfeflokker. Dette gjelder for LPAI-virus som har noen spesielle overflateproteiner kalt H5 og H7.     

LPAI-virus blir ofte påvist hos villfugl i Norge. Det er viktig å hindre at viruset kommer inn i kommersielle fjørfehold eller hobbyfjørfe hvor det kan gi alvorlig sykdom og død hos fuglene.

Norge er fri for andre former for influensa hos andre produksjonsdyr. Unntaket er influensa A(H1N1) hos svin.

Overvåkingsprogrammer for aviær influensa hos villfugler og fjørfe

Relaterte saker

Statusrapporter fra Veterinærinstituttet