Kameldyr

Generelt er helsestatusen til kameldyr i Norge god. Import av levende dyr er imidlertid en risiko for introduksjon av uønskede smittestoffer som kan smitte videre til drøvtyggerpopulasjoner.

Sykdomssituasjonen hos kameldyr i Norge

Antall besetninger med utvalgte liste 1- og liste 2-sykdommer 2013 - 2022

I januar 2015 ble skabbmidden Psoroptes ovis påvist i øreskrap fra en ung alpakka med ørebetennelse. Undersøkelsene som er gjennomført i 2015 -2021 viser at P. ovis finnes hos lama og alpakka i Norge og funnene indikerer at den finnes i under 10 % av kamelidebesetningene.

I 2015 ble paratuberkulosebakterien Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis (MAP) påvist i avføringsprøver fra alpakkaer i to besetninger. Omfattende oppfølgende undersøkelser etter de to påvisningene samt i OK-programmet i 2015 - 2021 har ikke ført til nye funn av bakterien hos kameldyr.

Alle overvåkingsprogrammer