Hildegunn Viljugrein

Seniorforsker, Epidemiologi

Presentasjon

Bistilling (20%) på CEES - Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis, UiO
Fagområder
Epidemiologi
Vis telefonnummer

Send e-post

Forskningsprosjekter

Flått i flokk

Hovedmålet med prosjektet er å kartlegge utvalgte mikroorganismer (agens) som påvirkes av en eller flere klimatiske variabler hos tamrein og som kan gi opphav til det man betegner som «klimasensitive sykdommer». Det er valgt tamreinflokker fra ulike geografiske og klimatiske områder for å se på hvordan flåttbårne agens muligens varierer i forekomst eller viser endringer i hittil kjent utbredelse. I tillegg til at disse infeksjonene kan påvirke tamreinens helse, kan forekomsten avdekke mulig eksponeringsrisiko for mennesker i de samme områdene.

Prosjektperiode
2023 - 2024
Område
Dyrevelferd, Toksikologi, Patologi, VilthelseBakteriologi, Epidemiologi, Husdyrhelse, Molekylærbiologi, Serologi, Virologi, Zoonoser

PreparePig

PreparePig har som mål å opprettholde og forbedre helsestatusen til den norske svinepopulasjonen ved å effektivisere diagnostiske metoder og ved å styrke beredskapen.

Prosjektperiode
2022 - 2025
Område
Dyrevelferd, Toksikologi, Patologi, VilthelseBakteriologi, Epidemiologi, Husdyrhelse, Molekylærbiologi, Serologi, Virologi, ZoonoserHusdyrhelse, Immunologi, Risikovurdering, Serologi, Epidemiologi

CWD - Forskning på skrantesjuke

Veterinærinstituttet påviste den alvorlige prionsykdommen skrantesjuke (CWD) hos norsk villrein og elg i 2016.

Prosjektperiode
2016 - 2029
Område
Dyrevelferd, Toksikologi, Patologi, VilthelseBakteriologi, Epidemiologi, Husdyrhelse, Molekylærbiologi, Serologi, Virologi, ZoonoserHusdyrhelse, Immunologi, Risikovurdering, Serologi, EpidemiologiDyrevelferd, Epidemiologi, Molekylærbiologi, Patologi, Risikovurdering, Statistikk, Vilthelse

TARGET - Targeted strategies for safeguarding the noble crayfish against alien and emerging threats

Prosjektet TARGET har som mål å utvikle kostnadseffektive og miljøvennlige overvåkingsverktøy og kontrollstrategier for bedre vern av edelkreps.
Prosjektperiode
2015 - 2018
Område
Dyrevelferd, Toksikologi, Patologi, VilthelseBakteriologi, Epidemiologi, Husdyrhelse, Molekylærbiologi, Serologi, Virologi, ZoonoserHusdyrhelse, Immunologi, Risikovurdering, Serologi, EpidemiologiDyrevelferd, Epidemiologi, Molekylærbiologi, Patologi, Risikovurdering, Statistikk, VilthelseAlgetoksiner, Epidemiologi, Fiskehelse, Molekylærbiologi, Mykologi

Populasjonsmodell for lakselus på merd og lokalitetsnivå – videreutvikling av styringsverktøy for kontroll med lakselus i oppdrett

En populasjonsmodell for lokaliteter vil gi bedre oversikt over forekomst og utvikling av ulike stadier lakselus på en lokalitet enn enkelttellinger. Effekt av ulike tiltak vil også kunne inkluderes i modellen.
Prosjektperiode
2014 - 2016
Område
Dyrevelferd, Toksikologi, Patologi, VilthelseBakteriologi, Epidemiologi, Husdyrhelse, Molekylærbiologi, Serologi, Virologi, ZoonoserHusdyrhelse, Immunologi, Risikovurdering, Serologi, EpidemiologiDyrevelferd, Epidemiologi, Molekylærbiologi, Patologi, Risikovurdering, Statistikk, VilthelseAlgetoksiner, Epidemiologi, Fiskehelse, Molekylærbiologi, MykologiEpidemiologi, Fiskehelse, Miljø- og smittetiltak

Advanced monitoring of the introduced crayfish plague (Aphanomyces astaci) for improved management of endangered freshwater crayfish

The major objective of the proposed project is to develop and apply molecular methods for direct monitoring of A. astaci in water and environment. The project will further explore the persistence of CP in freshwater habitats and target mechanisms for prolonged survival. Methods for monitoring high- and low virulent CP-genotypes will be developed in collaboration with active project partners.
Prosjektperiode
2008 - 2013
Område
Dyrevelferd, Toksikologi, Patologi, VilthelseBakteriologi, Epidemiologi, Husdyrhelse, Molekylærbiologi, Serologi, Virologi, ZoonoserHusdyrhelse, Immunologi, Risikovurdering, Serologi, EpidemiologiDyrevelferd, Epidemiologi, Molekylærbiologi, Patologi, Risikovurdering, Statistikk, VilthelseAlgetoksiner, Epidemiologi, Fiskehelse, Molekylærbiologi, MykologiEpidemiologi, Fiskehelse, Miljø- og smittetiltakEpidemiologi, Fiskehelse, Molekylærbiologi, Mykologi

Moderne verktøy for studie av vertsagent i interaksjoner av nye fiskesykdommer (SIP)

Sentralt i dette strategiske instituttprogrammet står aktivitet basert på å benytte banebrytende teknologi innen sekvensering av nukleinsyrer i stor skala, og bearbeiding av resultatene med sikte på å identifisere ukjente infeksiøse agens som årsak til sjukdom med uavklart årsakssammenheng, såkalt pyrosekvenseringsteknikk.
Prosjektperiode
2008 - 2012
Område
Dyrevelferd, Toksikologi, Patologi, VilthelseBakteriologi, Epidemiologi, Husdyrhelse, Molekylærbiologi, Serologi, Virologi, ZoonoserHusdyrhelse, Immunologi, Risikovurdering, Serologi, EpidemiologiDyrevelferd, Epidemiologi, Molekylærbiologi, Patologi, Risikovurdering, Statistikk, VilthelseAlgetoksiner, Epidemiologi, Fiskehelse, Molekylærbiologi, MykologiEpidemiologi, Fiskehelse, Miljø- og smittetiltakEpidemiologi, Fiskehelse, Molekylærbiologi, MykologiBioinformatikk, Epidemiologi, Fiskehelse, Immunologi, Bakteriologi, Molekylærbiologi, Patologi, Virologi