Populasjonsmodell for lakselus på merd og lokalitetsnivå – videreutvikling av styringsverktøy for kontroll med lakselus i oppdrett

En populasjonsmodell for lokaliteter vil gi bedre oversikt over forekomst og utvikling av ulike stadier lakselus på en lokalitet enn enkelttellinger. Effekt av ulike tiltak vil også kunne inkluderes i modellen.

God oversikt over lusepopulasjoner i oppdrettsanlegg og hvordan disse vil utvikle seg fremover på bakgrunn av ekstern- og intern-produsert smitte, temperatur og andre påvirkningsfaktorer er viktig for å kunne utarbeide og gjennomføre effektive tiltaksstrategier, både på lokalitets- og områdenivå.

Rutinetellinger av lakselus på et lite utvalg fisk er dagens metode for å holde oversikt over utvikling av lakselus på den enkelte lokalitet. Det er knyttet stor grad av måleusikkerhet til dagens lusetellinger, særlig siden det er ujevn fordeling av lakselus på fisken, der noen fisk har mange lus mens de fleste har få lus. Ved rutinetelling av lus på et lite utvalg av fisk vil lusetallene derfor kunne variere stort og gi usikre anslag på faktisk forekomst av lus på fisken i anlegget. Samtidig har man i dag ingen verktøy som inkluderer informasjon om hvordan lakseluspopulasjonen i det enkelte anlegget påvirkes av smitte fra omkringliggende anlegg. I tillegg mangler man tilsvarende verktøy for å holde oversikt over lusepopulasjonen på områdenivå. Det er og et behov for mer kunnskap om hvordan nye ikke-medikamentelle tiltak påvirker utvikling av lakselusepopulasjoner på lokalitets- og områdenivå.

Ved å utvikle en stadie-strukturert populasjonsmodell som beregner utvikling av alle stadier av lus på lokaliteten vil en redusere usikkerheten som ligger i enkelttellinger. Dette oppnår man ved at populasjonsmodellen baserer seg på informasjon fra mange tellinger fra den enkelte lokalitet, slik at tilfeldige variasjoner som stammer fra måleusikkerhet i enkelttellinger jevnes ut. Populasjonsutvikling på den enkelte lokalitet er, i tillegg til internt smittepress, også påvirket av eksternt smittepress. Derfor vil det i utvikling av en populasjonsmodell for lokaliteter inkluderes beregning av det eksterne smittepresset.

I sum vil en populasjonsmodell for lokaliteter gi bedre oversikt over forekomst og utvikling av ulike stadier lakselus på en lokalitet enn enkelt-tellinger. Effekt av ulike tiltak vil også kunne inkluderes i modellen.

Prosjektet bygger på et forprosjekt i regi av Veterinærinstituttet, Norsk Regnesentral og Marine Harvest der det ble vist at både modelltilpasning til data og simulering av luseutvikling mot slutten av produksjonsforløpet ved modell-lokaliteten gjenspeilte observerte lusetellinger rimelig godt.

Samarbeidspartnere 

  • Veterinærinstituttet
  • Norsk Regnesentral
  • Norsk Institutt for naturforskning
  • The Pennsylvania State University
  • Marine Harvest
  • Salmar

Forskninginformasjon

Start
2014-01-01
Slutt
2016-12-31
Prosjektnummer
900970
Status
Ferdig
Finansiering
Andre Forskningsprosjekter
Forskningsområder
Epidemiologi, Fiskehelse, Miljø- og smittetiltak