Kvalitetssikring og referansefunksjoner

Veterinærinstituttets laboratorier er kvalitetssikret etter NS-EN ISO/IEC 17025:2017, har flere akkrediterte metoder og er et nasjonalt og internasjonalt referanselaboratorium for flere sykdommer og agens. 

Veterinærinstituttet har et overordnet ansvar for en rekke sykdommer, smittestoffer og analytter fra dyr, mat og fôr. 

Akkrediterte undersøkelser

Veterinærinstituttet ble første gang akkreditert i april 1998, og har siden arbeidet kontinuerlig med å vedlikeholde og videreutvikle et enhetlig kvalitetssystem for hele organisasjonen. Norsk akkreditering følger opp med regelmessige bedømmelser for å sikre at vi har gode rutiner og et oppdatert kvalitetssystem.

Veterinærinstituttet har også fleksibel akkreditering på noen områder. Det innebærer at vi kan gjøre endringer i akkrediteringsomfanget uten forhåndsgodkjenning av Norsk akkreditering. Her finnes mer informasjon om hva akkreditering er.

Her finnes en oversikt over hvilke metoder Veterinærinstituttet er akkreditert for. Veterinærinstituttet er ikke akkreditert for kommentarer og diagnoser.

prislisten er våre akkrediterte metoder merket med en stjerne.

Nasjonalt referanselaboratorium

Mange aktiviteter ved Veterinærinstituttet er knyttet til referansefunksjoner. Veterinærinstituttet er for Norge et nasjonalt referanselaboratorium, NRL, på rundt 30 ulike områder innenfor fiske- og dyresykdommer, antibiotikaresistens, patogener i fôr og næringsmidler (som Salmonella og Listeria), parasitter, mykotoksiner og GMO.

NRL spiller en viktig rolle i å sikre etterlevelse av EUs regelverk (innlemmet i Kontrollforskriften FOR-2008-12-22-1621) innen fôr og næringsmidler, dyrehelse og dyrevelferd. EUs kontrollforordning (Regulations (EC) No 882/2004) stiller krav til at analyser som gjøres i offentlig kontroll skal oppfylle visse kvalitetskrav. For å kontrollere at kvalitetskravene overholdes i EU og EFTA, oppnevner alle medlemslandene ett eller flere NRL med én kontaktperson, ekspert, innenfor hvert fagområde. Videre utpekes ett av EU-landene som europeisk referanselaboratorium, EURL. Ekspertene i medlemslandenes referanselaboratorier utgjør et faglig europeisk kompetansenettverk.

Formålet med referanselaboratorier er å harmonisere analysearbeidet for å få enhetlige resultater av høy kvalitet.

Laboratorier rundt om i Norge skal sende inn prøver/isolater til Veterinærinstituttet for verifisering/påvisning av ulike smittestoffer og kjemiske analytter. Innen de ulike referansefunksjonene har Veterinærinstituttet ansvaret for å samordne aktivitet og holde seg oppdatert på den epidemiologiske situasjonen i landet.

Internasjonalt referanselaboratorium - OIE referansefunksjon

Veterinærinstituttet har også referansefunksjoner under OIE (Verdens dyrehelseorganisasjon) på CWD (skrantesjuke), epidemiologi og risikovurdering av akvatiske dyresykdommer lakseparasitten Gyrodactylus salaris, og for virussykdommene infeksiøs lakseanemi (ILA) og pancreas disease (PD).

OIE (World Organisation for Animal Health) er en mellomstatlig organisasjon med ansvar for å forbedre dyrehelsen over hele verden. Referansefunksjonen innebærer at Veterinærinstituttet skal samarbeide med land i hele verden om å bekrefte diagnoser, utveksle kunnskap innen diagnostikk, sykdomslære og epidemiologi.

I tillegg til å være OIE referanselaboratorium har Veterinærinstituttet OIE Focal Point deriblant innen vilthelse, som omfatter dialog med myndighetene, datainnsamling og rapportering til OIE og å være kontaktpunkt for OIE i faglige spørsmål innenfor området.

Denne funksjonen har sin basis i OIE-regelverket.

Kontakt

Spørsmål angående Veterinærinstituttets kvalitetssystem og akkreditering kan rettes til kvalitetssjef Kerstin Nordby