Kvalitetssikring og referansefunksjoner

Veterinærinstituttets laboratorier er kvalitetssikret etter NS-EN ISO/IEC 17025:2017, har flere akkrediterte metoder og er nasjonalt og internasjonalt referanselaboratorium for flere sykdommer og agens. 

Veterinærinstituttet har et overordnet ansvar for en rekke sykdommer, smittestoffer og analytter fra dyr, mat og fôr. 

Akkrediterte undersøkelser

Veterinærinstituttet ble første gang akkreditert i april 1998, og har siden arbeidet kontinuerlig med å vedlikeholde og videreutvikle et enhetlig kvalitetssystem for hele organisasjonen. Norsk akkreditering følger opp med regelmessige bedømmelser for å sikre at vi har gode rutiner og et oppdatert kvalitetssystem.

Veterinærinstituttet har også fleksibel akkreditering på noen områder. Det innebærer at vi kan gjøre endringer i akkrediteringsomfanget uten forhåndsgodkjenning av Norsk akkreditering. Her finnes mer informasjon om hva akkreditering er.

Her finnes en oversikt over hvilke metoder Veterinærinstituttet er akkreditert for. Veterinærinstituttet er ikke akkreditert for kommentarer og diagnoser.

prislisten er våre akkrediterte metoder merket med en stjerne.

Nasjonalt referanselaboratorium

Mange aktiviteter ved Veterinærinstituttet er knyttet til referansefunksjoner. Veterinærinstituttet er nasjonalt referanselaboratorium, NRL, på rundt 30 ulike områder innenfor fiske- og dyresykdommer, antibiotikaresistens, smittestoff i fôr og næringsmidler (som Salmonella og Listeria), parasitter, mykotoksiner og GMO.

NRL spiller en viktig rolle i å sikre etterlevelse av EUs regelverk (innlemmet i Kontrollforordningen) innen fôr og næringsmidler, dyrehelse og dyrevelferd. EUs kontrollforordning (Regulations (EC) No 882/2004) stiller krav til at analyser som gjøres i offentlig kontroll skal oppfylle visse kvalitetskrav. For å kontrollere at kvalitetskravene overholdes i EU og EFTA, oppnevner alle medlemslandene ett eller flere NRL med én kontaktperson, ekspert, innenfor hvert fagområde. Videre utpekes ett av EU-landene som europeisk referanselaboratorium, EURL. Ekspertene i medlemslandenes referanselaboratorier utgjør et faglig europeisk kompetansenettverk.

Formålet med referanselaboratorier er å harmonisere analysearbeidet for å få enhetlige resultater av høy kvalitet.

Laboratorier rundt om i Norge skal sende inn prøver/isolater til Veterinærinstituttet for verifisering/påvisning av ulike smittestoffer og kjemiske analytter. Innen de ulike referansefunksjonene har Veterinærinstituttet ansvaret for å samordne aktivitet og holde seg oppdatert på den epidemiologiske situasjonen i landet.

 • NRL skal:
  • samarbeide med EURL (delta i workshop, metodeutvikling, sammenlignende prøvinger)
  • koordinere aktivitetene på laboratorier som analyserer prøver som er tatt i den offentlige kontrollen og innenfor gitte områder verifisere positive funn /bekrefte diagnose
  • ved behov arrangere prøvinger og følge opp resultater fra disse
  • sikre at informasjon fra EURL formidles videre til Mattilsynet og til laboratorier som analyserer prøver tatt ut offentlig kontroll
  • bistå Mattilsynet med vitenskapelig og teknisk bistand ved planlegging og gjennomføring av overvåkningsprogrammer
 • Oversikt over sykdommer/smittestoffer/analytter

  E-postadresser til NRL-kontaktpersonene og informasjon om hvilket laboratorium som er oppnevnt som EURL innenfor de ulike kompetanseområdene er gitt nedenfor.

  Fôr og næringsmidler

  Dyrehelse og dyrevelferd

 • Rekvisisjonsskjema for referanselaboratorium (NRL)

  Veterinærinstituttet er NRL for en rekke sykdommer, smittestoffer og kjemiske analytter.

  Skjema skal brukes for innsending av bakteriekulturer til Nasjonalt referanselaboratorium, for undersøkelse/verifisering av stamme med mistanke om:

  • Salmonella spp.
  • Campylobacter spp.
  • Mykobakterier
  • E. coli
  • Listeria spp.
  • Brucella spp
  • Koagulasepositive stafylokokker
  • Enterotoksiske stafylokokker
  • Evt. annet 

  Last ned rekvisisjonsskjema for NRL

Internasjonalt referanselaboratorium - WOAH referansefunksjon

Veterinærinstituttet har fire referanselaboratoriefunksjoner og to referansesenter under WOAH (Verdens dyrehelseorganisasjon). Innen landdyrhelseområdet er Veterinærinstituttet WOAHs internasjonale referanselaboratorium på CWD (skrantesjuke). Innen fiskehelseområdet er instituttet  WOAH-referansesenter for epidemiologi og risikovurdering av sykdommer hos akvatiske dyr, partner i WOAH-referansesenter for helseøkonomi og referanselaboratorium for lakseparasitten Gyrodactylus salaris, og for virussykdommene infeksiøs lakseanemi (ILA) og pancreas disease (PD).

WOAH er en mellomstatlig organisasjon med ansvar for å forbedre dyrehelsen over hele verden. Referansefunksjonen innebærer at Veterinærinstituttet skal samarbeide med land i hele verden om å bekrefte diagnoser, utveksle kunnskap innen diagnostikk, sykdomslære og epidemiologi.

I tillegg til å være WOAH referanselaboratorium er Veterinærinstituttet WOAH Focal Point, noe som omfatter dialog med myndighetene, datainnsamling og rapportering til WOAH og å være kontaktpunkt for WOAH i faglige spørsmål innenfor området.

Kontakt

Spørsmål angående Veterinærinstituttets kvalitetssystem og akkreditering kan rettes til kvalitetssjef Kerstin Nordby