Christiane Fæste

seniorforsker, Forskning kjemi og toksinologi

Vis telefonnummer

Send e-post

Eksterne profiler

Toxinology

researchgate

Forskningsprosjekter

ShellFeed

I dag importeres om lag 92 prosent av råvarene som brukes i norsk fiskefôr. Skalldyr kan være et bærekraftig fôrtilskudd og en verdifull lokal marin ressurs, men er regelmessig forurenset med algetoksiner. ShellFeed-prosjektet har som mål å skaffe kunnskap om toksisiteten til algetoksiner (OA/DTX-er og STX-er) i laks etter fôreksponering, og potensiell overføring av disse toksinene eller deres metabolitter til fiskefilet eller biprodukter.

Prosjektperiode
2023 - 2026
Område
Algetoksiner, Dyrevelferd, Fiskehelse, Fôrtrygghet, Risikovurdering

DetoxBug

Insektlarver er sett på som en lovende kilde for proteiner til mer bærekraftig dyrefôr. Hovedmålet med prosjektet er å finne ut om larvene til den Svarte Soldatfluen kan avgifte muggsoppgifter slik at de kan fôres med kontaminerte materialer som ellers måtte kastes. Hvis larvene skulle være fri for muggsoppgifter ellers dens nedbrytningsprodukter ville verdien til larveprodukter økes betraktelig og mengden biologisk avfall reduseres kraftig.

Prosjektperiode
2023 - 2026
Område
Algetoksiner, Dyrevelferd, Fiskehelse, Fôrtrygghet, RisikovurderingFôrtrygghet, Mykotoksiner, Risikovurdering, Toksikologi

GreenBait - På vei mot mer miljøvennlige rottegifter

Forskning på tilstedeværelse av rottegifter i miljøet og søk på tryggere alternativer.

Prosjektperiode
2023 - 2027
Område
Algetoksiner, Dyrevelferd, Fiskehelse, Fôrtrygghet, RisikovurderingFôrtrygghet, Mykotoksiner, Risikovurdering, ToksikologiDyrevelferd, Toksikologi, Patologi, Vilthelse

MoksiMark

Hjernemark er en vidt utbredt parasitt blant rein i Norge og store sykdomsutbrudd er rapportert. Sykdommen forekommer oftest etter varme somre fordi utviklingssyklusen til parasitten er svært temperaturavhengig. Med et varmere klima kan vi forvente økt smittepress og sykdomsforekomst. En eventuell behandling mot hjernemark må gjennomføres før parasitten har nådd hjerne og ryggmarg – altså før reinen viser symptomer. Per i dag finnes det ingen egnede preparater til behandling av rein. MoksiMark prosjektet skal undersøke om langtidsvirkende moksidektin kan være aktuelt.

Prosjektperiode
2023 - 2024
Område
Algetoksiner, Dyrevelferd, Fiskehelse, Fôrtrygghet, RisikovurderingFôrtrygghet, Mykotoksiner, Risikovurdering, ToksikologiDyrevelferd, Toksikologi, Patologi, VilthelseHusdyrhelse, Statistikk, Parasittologi

GILLMODEL

Vi ønsker å etablere en in vitro gjelleepitelmodell for Atlantisk laks for å forutsi skadelige miljø- og infeksjonsutfordringer og som et verktøy for å studere cellulære mekanismer

Prosjektperiode
2019 - 2022
Område
Fiskehelse

FUNTOX - Sopp og mykotoksiner i et «én helse» perspektiv

FUNtox is a strategic institute scheme at the Norwegian Veterinary Institute established to provide a centre of excellence for research on fungi (FUN) and toxinology (tox). The group has a multidisciplinary profile.
Prosjektperiode
2014 - 2018
Område
MatallergiFôrtrygghet, Husdyrhelse, Immunologi, Molekylærbiologi, Mykologi, Mykotoksiner, Patologi, Risikovurdering, Zoonoser

Mykotoksiner og sopp i den norske griseindustrien – konsekvenser for helse og velferd og mulige tiltak

Målet med prosjektet er å bidra til ny kunnskap om betydningen av trichothecener og andre mykotoksiner på svinehelse og dermed generere viktig kunnskap som er nødvendig for å kunne gjøre tiltak som forbedrer situasjonen.
Prosjektperiode
2013 - 2017
Område
MatallergiFôrtrygghet, Husdyrhelse, Immunologi, Molekylærbiologi, Mykologi, Mykotoksiner, Patologi, Risikovurdering, ZoonoserDyrevelferd, Fôrtrygghet, Husdyrhelse, Mykologi, Mykotoksiner

Utvikling av verktøy for produktkontroll og evaluering av risiko for mennesker i fiskeri verdikjeden

Innenfor rammen av dette prosjektet er vi nå i ferd med å utføre en storskala-undersøkelse på kveissituasjonen hos norsk oppdrettstorsk. Levende kveis kan også gjøre personer allergiske overfor kveis. Da vil spor av død kveis i prosessert fiskemat kunne være nok til å utløse en alvorlig allergisk reaksjon. Prosjektet vil utvikle metoder til bruk i produktkontroll av industrielt bearbeidede produkter fra fisk som torsk, makrell, brisling og sild. Effekter av ulike tilberedelsesmåter på allergene proteiner skal også studeres. Diagnostisering og undersøkelse av personer med allergi mot fisk, midd, skalldyr og kveis vil gi økt kunnskap om allergiske kryssreaksjoner.
Prosjektperiode
2010 - 2013
Område
MatallergiFôrtrygghet, Husdyrhelse, Immunologi, Molekylærbiologi, Mykologi, Mykotoksiner, Patologi, Risikovurdering, ZoonoserDyrevelferd, Fôrtrygghet, Husdyrhelse, Mykologi, MykotoksinerFôrtrygghet, Matallergi, Parasittologi