Infeksiøs lakseanemi (ILA) - utbrudd og statistikk

Infeksiøs lakseanemi (ILA) er en alvorlig og smittsom virussjukdom hos fisk. Her finner du oppdatert informasjon om forekomst av ILA i Norge.  

ILA-viruset tilhører samme familie som influensavirus, men det gir ikke sykdom hos varmblodige dyr og mennesker. I Norge rammer sykdommen primært atlantisk laks, men virus er også påvist hos regnbueørret. ILA har ført til utbrudd i andre land med oppdrett av atlantisk laks, blant annet Skottland, Canada, Færøyene og Chile. 

Denne siden gir deg statusrapport for ILA, gå til faktainformasjon om ILA for å lese mer om selve sykdommen. 

Siste oppdatering

ILA ble påvist på en lokalitet i Nordland siden forrige rapport. Så langt i 2017 er ILA stadfestet på ti lokaliteter, hvorav  en i Rogaland, to i Hordaland, to i Møre og Romsdal, to i Nordland, og ett i hver av fylkene Nord Trøndelag, Troms og Finnmark. Veterinærinstituttet bistår Mattilsynet med smittesporing i forbindelse med utbruddene.

Last ned statisk kart for 2017 (pdf) med bekreftede tilfeller per 1. november.

Last ned månedsrapport per 1. november 2017 (pdf)

 • Les mer om månedrapporten

  Månedsrapporten gir deg en oversikt over antall påviste tilfeller av ILA per måned fra foregående måned og tilbake til 2003. 

  Tabellene i dokumentet viser en oversikt over antall lokaliteter hvor det er påvist ILA. Kriterier for stadfesting av diagnosen er beskrevet i Mattilsynes bekjempelsesplan for ILA. Se Mattilsynets hjemmesider for mer informasjon.

  Det er angitt måned for Mattilsynets stadfesting av utbruddet, samt fylke lokaliteten befinner seg i. 

Interaktivt kart: pågående utbrudd av ILA

Kontrollområder og sykdomsdata på ILA publiseres av Veterinærinstituttet i form av WMS/WFS Web GIS tjeneste. 

Kartet gir innsyn i dagens sykdomssituasjon. Disse dataene fra Veterinærinstituttet vises blant annet i interaktive kartløsninger hos Fiskeridirektoratet, Barentswatch og Anteo AS

Spørsmål om publiserte soner og sykdomsdata rettes til Veterinærinstituttet (E-post: epi@vetinst.no) eller til Mattilsynet.

{{ACCORDION1}}

 • Publiseringsrutiner for ILA-data

  Mistanke om ILA / Påvist ILA

  Når kriteriene for kvalifisert mistanke eller diagnose er til stede for Infeksiøs lakseanemi (ILA), publiserer Mattilsynet en nettmelding. Virksomheten blir informert i forkant av nettmeldingen og får opplysninger om at lokaliteten vil bli publisert med ILA-mistanke eller -diagnose i Veterinærinstituttet sin kartløsning.

  Mattilsynet gir beskjed til Veterinærinstituttet om å merke anlegget med ILA mistanke eller diagnose i Veterinærinstituttet sin kartløsning. Markeringen av den aktuelle lokaliteten slettes når anlegget er tømt for fisk og Mattilsynet har vurdert at anlegget ikke lenger utgjør en smittefare for nærområdet. Mattilsynet gir da Veterinærinstituttet beskjed om å fjerne lokaliteten fra kartløsningen.

  ILA kontrollområder

  Ved utbrudd av Infeksiøs lakseanemi (ILA) oppretter som hovedregel Mattilsynet et kontrollområde for å bekjempe og begrense spredning av sykdommen. Kontrollområdet for ILA består av en bekjempelsessone og en overvåkingssone, og vedtas ved lokal forskrift. Forskriften fastsetter bl.a. restriksjoner på trafikk i bekjempelsessonen for å hindre smittespredning.

  Etter at alle lokalitetene i bekjempelsessonen er tømt og har gjennomført en to måneders felles brakklegging blir bekjempelsessonen opphevet og innlemmet i overvåkingssonen. Deretter vil overvåkingssonen være gjeldende i ytterligere to år.

  Kontrollområde med bekjempelses- og overvåkingssone publiseres i kartløsningen når Mattilsynet har gitt Veterinærinstituttet beskjed om fastsatt kontrollområdeforskrift. Forskriften vil kort tid etter fastsettelse vises i Lovdata.

  Nærmere informasjon om forskriften finnes på Mattilsynets nettsider. Markering i kartet oppdateres når Mattilsynet gir Veterinærinstituttet beskjed om at forskriften er endret ved at bekjempelsessonen blir opphevet og inngår i overvåkingssonen, og når overvåkingssonen ikke lenger er gjeldende.

Historikk ILA-utbrudd

Her finner du en kartoversikt over bekreftede tilfeller av ILA per år bakover i tid. 

Tidligere år
20162015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007

Her er en liste over historiske ILA utbrudd på lokalitetsnivå (2003 - 2016)

Veterinærinstiuttet er OIE referanselaboratorium for ILA.

Dyr

Aktuelle fagområder