Madelaine Norström

Seniorforsker, Forskning mattrygghet og dyrehelse

Presentasjon

Veterinær epidemiolog med lang erfarenhet innenfor fagfeltet antibiotikaresistens, monitorering  og overvåking av både AMR og infeksjonssykdommer, geografiske informasjonssystemer og spatiale analyser. Design av forskningsstudier, data-behandling og analyser. God kjennskap til NVI sitt prøvejournalsystem. Spesielt intressert i sykdomsmodelllering av smittsomme agens inkludert AMR, bærekraft og forstå komplekse systemer.

Fagområder
Antibiotikaforbruk og resistens, Epidemiologi, Mattrygghet, Zoonoser
Vis telefonnummer

Send e-post

Forskningsprosjekter

INIKA_OH_TZ

Dette 4-årige forskningsprosjektet har som mål å redusere og stoppe utviklingen av antibiotikaresistens i Tanzania i et Én helse perspektiv.

Prosjektperiode
2023 - 2027
Område
Antibiotikaresistens, Bakteriologi, Epidemiologi, Statistikk, Zoonoser

LIMBO

Antibiotikaresistens (AMR) er en vedvarende trussel, en kamp mellom biologiske, miljømessige, sosiale og økonomiske systemer, og utviklingen av systemer/tiltak for å forhindre og forebygge AMR. Gjennom sosioøkonomisk modellering og utvikling av sannsynlige framtidsscenarioer vil LIMBO identifisere kritiske suksessfaktorer for hvordan en kan håndtere AMR-utfordringer også i de neste tiårene.

Prosjektperiode
2021 - 2024
Område
Antibiotikaresistens, Bakteriologi, Epidemiologi, Statistikk, ZoonoserAntibiotikaresistens, Risikovurdering

RADAR - Risiko og sykdomsregnskap for antibiotikaresistens

Prosjektet skal utforske og utvikle et nytt integrativt rammeverk for risikovurdering av antibiotikaresistens i forhold til smittekilderegnskap, risikofaktorer og helseeffekter. Prosjektet vil frembringe kunnskap om betydningen av helseeffekter av antibiotikaresistens som kan spres via matkjeden i relasjon til antibiotikaresistens som oppstår ved behandling av mennesker. Slik kunnskap er viktig for å sette målrettede tiltak. Videre vil deling og utvikling av modeller bidra til en økt kunnskap rundt modellering.

Prosjektperiode
2018 - 2020
Område
Antibiotikaresistens, Bakteriologi, Epidemiologi, Statistikk, ZoonoserAntibiotikaresistens, RisikovurderingAntibiotikaresistens, Bioinformatikk, Epidemiologi, Risikovurdering, Statistikk, Zoonoser

QREC-MaP - Quinolone resistance despite low antimicrobial usage – mechanisms and possible preventive measures

It is well known that usage of antimicrobials promotes the development and spread of resistance. In addition to resistance driven by antimicrobial usage, development and dissemination of antimicrobial resistance can occur through other mechanisms that are currently unidentified or otherwise poorly characterized or understood.
Prosjektperiode
2016 - 2019
Område
Antibiotikaresistens, Bakteriologi, Epidemiologi, Statistikk, ZoonoserAntibiotikaresistens, RisikovurderingAntibiotikaresistens, Bioinformatikk, Epidemiologi, Risikovurdering, Statistikk, ZoonoserAntibiotikaresistens, Bakteriologi, Molekylærbiologi, Zoonoser

QREC-Risk - Quinolone resistant Escherichia coli in Norwegian poultry and their impact on humans

Antimicrobial resistance has been recognized by the WHO as a global threat to public health.

Prosjektperiode
2016 - 2019
Område
Antibiotikaresistens, Bakteriologi, Epidemiologi, Statistikk, ZoonoserAntibiotikaresistens, RisikovurderingAntibiotikaresistens, Bioinformatikk, Epidemiologi, Risikovurdering, Statistikk, ZoonoserAntibiotikaresistens, Bakteriologi, Molekylærbiologi, ZoonoserAntibiotikaresistens, Bakteriologi, Molekylærbiologi, Zoonoser

Hygenea - Risikobasert hygienekontroll i europeiske slakteri

Den europeiske kjøttindustrien er underlagt mange obligatoriske prøvetakingsregimer for å overvåke hygiene og sikre trygg mat. I og med at det brukes et vidt spekter av forskjellige metoder og prøvetakingsutstyr er det vanskelig å sammenligne hygieneresultatene mellom forskjellige slakteri og land. I Hygenea skal det utvikles en risikobasert objektiv metode for vurdering av hygienen for å nettopp kunne sammenligne resultatene og kategorisere de forskjellige slakteriene i forhold til risiko.

Prosjektperiode
2015 - 2017
Område
AntibiotikaresistensAntibiotikaresistens, Bakteriologi, Zoonoser

Økende forekomst av antibiotikaresistente bakterier i matproduksjonskjeden: epidemiologi og preventive tiltak mot ESBL-produserende E. coli

Dette prosjektet vil undersøke kritiske punkter og risikofaktorer for introduksjon og spredning av ESBL-produserende E. coli i norsk fjørfeproduksjon. Videre skal det undersøkes om det forekommer stor utbredelse av enkelte vellykkede bakteriekloner og/eller resistensplasmider, og om disse eventuelt innehar egenskaper som gjør dem mer konkurransedyktige i mikrobepopulasjonen. Hvilken rolle desinfeksjon og ulike faktorer ved produktfremstilling har på resistensutvikling, persistens og utbredelse vil også bli studert.
Prosjektperiode
2013 - 2016
Område
AntibiotikaresistensAntibiotikaresistens, Bakteriologi, ZoonoserAntibiotikaresistens, Bakteriologi, Desinfeksjon, Epidemiologi, Molekylærbiologi, Zoonoser

Vektorbårne infeksjoner: risikobaserte og kostnadseffektive overvåkingssystemer

Prosjektets overordnede mål er å utvikle et funksjonelt rammeverk for dynamisk risikobasert overvåking av vektorbårne sykdommer. Overvåkingssystemet skal kunne estimere risikoen for et potensielt utbrudd av vektorbårne infeksjoner og påfølgende spredning i dyrepopulasjonene i sanntid.
Prosjektperiode
2012 - 2015
Område
AntibiotikaresistensAntibiotikaresistens, Bakteriologi, ZoonoserAntibiotikaresistens, Bakteriologi, Desinfeksjon, Epidemiologi, Molekylærbiologi, ZoonoserEpidemiologi, Husdyrhelse, Parasittologi, Virologi, Zoonoser

Risikobaserte overvåkingsprogrammer og systemer for tidlig varsling for å effektivt oppdage trusler i produksjonskjeden for animalske næringsmidler

Prosjektets mål er å forbedre kost-effektiviteten av overvåkingsprogrammene for sykdommer og andre trusler ved å benytte risiko- og syndrombasert overvåking. Produksjonskjeden for storfe og storfeprodukter vil bli brukt som et eksempel for å utarbeide metodikken og forventet resultat er forslag til mer effektive overvåkingsprogram og systemer for tidlig varsling hos storfe.
Prosjektperiode
2010 - 2014
Område
AntibiotikaresistensAntibiotikaresistens, Bakteriologi, ZoonoserAntibiotikaresistens, Bakteriologi, Desinfeksjon, Epidemiologi, Molekylærbiologi, ZoonoserEpidemiologi, Husdyrhelse, Parasittologi, Virologi, ZoonoserEpidemiologi, GIS-geografiske informasjonssystemer, Husdyrhelse, Statistikk

BASELINE - Selection and improving of fit-for-purpose sampling procedures for specific foods and risks

Lovverket for mattrygghet er blitt endret og gjort mer risikobasert de siste årene. Dette har skapt behov for å vurdere om dagens tilnærming til prøvetaking av mat bør endres. BASELINE prosjektet skal teste eksisterende og utvikle nye tilnærmingsmåter for prøvetaking.

Prosjektperiode
2009 - 2013
Område
AntibiotikaresistensAntibiotikaresistens, Bakteriologi, ZoonoserAntibiotikaresistens, Bakteriologi, Desinfeksjon, Epidemiologi, Molekylærbiologi, ZoonoserEpidemiologi, Husdyrhelse, Parasittologi, Virologi, ZoonoserEpidemiologi, GIS-geografiske informasjonssystemer, Husdyrhelse, StatistikkAlgetoksiner, Epidemiologi, Matbakteriologi, Risikovurdering, Toksiske metaller og sporelementer