Desinfeksjon

Desinfeksjon omfatter behandling av lokaler, overflater og utstyr for å fjerne eller uskadeliggjøre sykdomsframkallende organismer.  

Desinfeksjonsbehandling er viktig slik at smitterisiko for dyr og mennesker elimineres. Metoder for desinfeksjon omfatter varmebehandling, kjemisk desinfeksjon, stråledesinfeksjon og filtrering av luft og vann. Valg av desinfeksjonsmetode må avgjøres i hver enkelt situasjon.  

Desinfeksjon i husdyrbruket kreves ved utbrudd av smittsomme sykdommer for å minske smittespredning, for å etablere smittebarriere mellom besetninger, for å minske forurensning av animalske produkter og for inngrep og behandling av dyr.

Smittebekjempelse innen akvakulturnæringen omfatter tilfredsstillende desinfeksjon av akvakulturanlegg, inntaksvann, avløpsvann, akvakulturrelatert virksomhet, brønnbåter o.l. og er regulert med en rekke forskrifter.

Forskrift om desinfeksjon av vann i akvakultur er utarbeidet av Veterinærinstituttet, og gir veiledning til aktuelle søkere og utprøvingsinstanser om hvordan forskriftens krav kan oppfylles.

I henhold til Desinfeksjonsforskriften er det kun godkjente preparater som kan brukes ved desinfeksjon i akvakulturnæringen. Veterinærinstituttet har vurdert og sammen med Statens Legemiddelverk godkjent slike desinfeksjonsmidler.

Forskrifter fra Lovdata

Forskrift om desinfeksjon av vann - akvakultur 

Forskrift om desinfeksjonsmidler - akvakulturanlegg