Risikobaserte overvåkingsprogrammer og systemer for tidlig varsling for å effektivt oppdage trusler i produksjonskjeden for animalske næringsmidler

Prosjektets mål er å forbedre kost-effektiviteten av overvåkingsprogrammene for sykdommer og andre trusler ved å benytte risiko- og syndrombasert overvåking. Produksjonskjeden for storfe og storfeprodukter vil bli brukt som et eksempel for å utarbeide metodikken og forventet resultat er forslag til mer effektive overvåkingsprogram og systemer for tidlig varsling hos storfe.

Norge er ansett for å ha en gunstig situasjon med hensyn på infeksjoner hos dyr og norske dyr utgjør en liten helserisiko for mennesker. Økende internasjonal handel øker risikoen for introduksjon av infeksjonssykdommer og andre trusler som kan gi negative konsekvenser for human helse, dyrehelse og samfunnsøkonomi. God overvåking av dyrepopulasjonene muliggjør tidlig varsling og rask igangsetting av tiltak. Dette er vesentlig for å begrense, kontrollere og utrydde nye sykdommer og andre trusler.

Målet for prosjektet er å forbedre kost-effektiviteten av overvåkingsprogrammene innen produksjonskjeden for animalske næringsmildler ved å benytte risikobasert tilnærming, dvs. ved å undersøke prøver fra dyr, besetninger og produkter som har en høyere risiko for å være infisert av et sykdomsagens eller kontaminert av uønskede kjemiske forbindelser. Risikobasert tilnærming vil bli lagt til grunn ved utforming av mer effektive overvåkingsprogrammer. Risikobasert tilnærmingen vil også bli benyttet ved videreutvikling av tidlig varsling systemer ved å kombinere denne tilnærmingen med syndrombasert overvåking. Produksjonskjeden for storfe og storfeprodukter vil bli brukt som et eksempel og trusler med hensyn på mattrygghet og dyrehelse for denne dyrearten vil bli studert.

Offentlige registre og storfenæringens egne registre vil bli benyttet for å innhente opplysninger om risikofaktorer og syndromer. Statistiske metoder vil bli benyttet for å identifisere ulike typer hendelser og adferd på gården som avviker fra det normale på gården, i området eller i Norge.. Unormale hendelser og adferd vil utløse intensivert overvåking eller varselsmelding. Alternative overvåkingsstrategier vil bli evaluert ved hjelp av sensitivitetsanalyse, evne til tidlig varsling og kost-effektivitet.

Prosjektet vil bidra til etablering av mer kostnads-effektive overvåkningsprogrammer og utvikling av systemer for tidlig varsling av trusler hos storfe og storfeprodukter. I tillegg vil prosjektet utvikle et rammeverk som kan benyttes i andre deler av matproduksjonskjeden. Prosjektet skal bidra til å styrke Norges arbeid i å oppnå trygg mat, oppdage trusler på et tidlig tidspunkt og etablere effektive kontrollsystemer på dyresykdommer.

Samarbeidspartnere:

  • Norges veterinærhøgskole, Institutt for produksjonsdyrmedisin, Oslo, Norge
  • Universitetet for miljø og biovitenskap, Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap, Ås, Norge
  • University of Bern, Institute for Veterinary Public Health, Bern, Sveits
  • French Agency for Food, Environmental and Occupational Health & Safety (Anses), Epidemiology group, Lyon, Frankrike
  • AusVet Animal Health Services, South Brisbane, Australia

Forskninginformasjon

Start
2010-05-01
Slutt
2014-10-31
Prosjektnummer
Norges forskningsråd / 199614
Status
Ferdig
Finansiering
NFR Prosjekter
Forskningsområder
Epidemiologi, GIS-geografiske informasjonssystemer, Husdyrhelse, Statistikk