Økende forekomst av antibiotikaresistente bakterier i matproduksjonskjeden: epidemiologi og preventive tiltak mot ESBL-produserende E. coli

Dette prosjektet vil undersøke kritiske punkter og risikofaktorer for introduksjon og spredning av ESBL-produserende E. coli i norsk fjørfeproduksjon. Videre skal det undersøkes om det forekommer stor utbredelse av enkelte vellykkede bakteriekloner og/eller resistensplasmider, og om disse eventuelt innehar egenskaper som gjør dem mer konkurransedyktige i mikrobepopulasjonen. Hvilken rolle desinfeksjon og ulike faktorer ved produktfremstilling har på resistensutvikling, persistens og utbredelse vil også bli studert.

Bakteriers evne til å utvikle resistens mot antibakterielle midler har vært gjenstand for bekymring helt siden slike legemidler først ble tatt i bruk for mer enn et halvt århundre siden. Spesielt bekymringsverdig er resistens mot klinisk viktige antibakterielle midler til bruk i behandling av humane infeksjonssykdommer, som cefalosporiner og kinoloner. Verdens helseorganisasjon (WHO) har definert slike midler som kritisk viktige.

Generelt øker resistens mot antibakterielle midler hos bakterier hos matproduserende dyr.  De senere årene har det vært et særlig fokus på cefalosporin-resistente Gram negative bakterier; såkalte ESBL-produserende bakterier. Nyere studier har vist at fjørfeholdet særlig er assosiert med høy prevalens av ESBL.

Mat som inneholder antibiotikaresistente bakterier kan være en viktig årsak til at mennesker erverver seg resistente bakterier, og det bør derfor være et overordnet mål at forekomsten av resistente bakterier hos matproduserende dyr og gjennom hele kjøttforedlingskjeden holdes på lavest mulig nivå. Resistente bakterier vil også medføre begrensede terapimuligheter ved bakterielle infeksjoner hos dyr.

I internasjonal sammenheng er resistenssituasjonen hos norske produksjonsdyr svært gunstig. Dette gir konkurransefortrinn for norske jordbruksprodukter. Imidlertid har nyere undersøkelser nå dokumentert en betydelig forekomst av ESBL-produserende E. coli i norsk slaktekyllingproduksjon. Fjørfeproduksjonen er avhengig av import av avlsdyr og denne importen har muligens forårsaket introduksjon av resistente bakterier.

Dette prosjektet vil undersøke kritiske punkter og risikofaktorer for introduksjon og spredning av ESBL-produserende E. coli i norsk fjørfeproduksjon. Videre skal det undersøkes om det forekommer stor utbredelse av enkelte vellykkede bakteriekloner og/eller resistensplasmider, og om disse eventuelt innehar egenskaper som gjør dem mer konkurransedyktige i mikrobepopulasjonen. Hvilken rolle desinfeksjon og ulike faktorer ved produktfremstilling har på resistensutvikling, persistens og utbredelse vil videre bli studert. Kunnskap som genereres i prosjektet er nødvendig for å kunne gi anbefalinger angående risiko for ervervelse av resistente bakterier gjennom matproduksjonskjeden, samt bidra til å opprettholde den fordelaktige resistenssituasjonen vi har i norsk husdyrhold og matproduksjon i dag.

Samarbeidspartnere

  • Nofima Mat
  • Animalia
  • Nortura
  • Universitetssykehuset Nord-Norge/Universitetet i Tromsø
  • Danmarks tekniske universitet
  • Sveriges veterinærmedisinske anstalt
Start
2013-05-01
Slutt
2016-05-31
Status
Ferdig
Finansiering
Andre Forskningsprosjekter
Forskningsområder
Antibiotikaresistens, Bakteriologi, Desinfeksjon, Epidemiologi, Molekylærbiologi, Zoonoser