Besøksgårder - sykdommer som kan smitte til gårdens egne dyr

Utvidet besøksvirksomhet øker faren for å spre både smittsomme dyresykdommer og sykdommer som kan smitte mellom dyr og mennesker, såkalte zoonoser. 

Zoonoser kan smitte fra gårdens dyr til besøkende, men også fra besøkende til gårdens dyr.

Salmonella

Salmonellose er en sykdom forårsaket av bakterier innenfor slekten Salmonella. De fleste av de over to tusen ulike variantene kan forårsake diaré hos mange dyr og hos menneske. Norske husdyr og produkter fra norske husdyr er svært sjelden er infisert med Salmonella. Eksotiske krypdyr som skilpadder og slanger har ofte Salmonella og noen varianter av bakterien har en viss utberedelse i Norge hos ville fugler og piggsvin. Norske husdyr kan smittes av Salmonella fra ville fugler og dyr, via infisert fôr eller direkte fra smittebærende mennesker. Les mer om Salmonella.

VTEC/EHEC

Noen verotoksinproduserende Escherichia coli (VTEC) kan gi sykdom hos menneske i form av en alvorlig tarminfeksjon (blodig diaré) og kalles da ofte enterohemoragiske E. coli (EHEC). VTEC O26, O103, O111, O145 og O157 er oftest assosiert med sykdom på mennesker. Drøvtyggere er hovedreservoar for VTEC, men også andre dyr som kanin og gris kan være bærere av bakterien. Smitte til menneske kan bl.a. skje ved inntak av forurenset mat, direkte kontakt med smittebærende dyr og/eller deres avføring, via badevann, men også via nær personkontakt. Norske husdyr kan smittes av VTEC fra ville dyr, via infisert fôr, direkte eller indirekte fra andre besetninger eller direkte fra smittebærende mennesker. Les mer om VTEC.

Trikiner

Trikiner er parasitter (små rundmarker) som forårsaker sykdommen trikinose. Dyr og mennesker smittes ved å spise larver innkapslet i rått eller dårlig varmebehandlet kjøtt. Larvene utvikler seg til voksne individer i tarmen. Hunnene setter fri levende larver som vandrer fra tarmen til ulike muskler. Mennesker smittes oftest gjennom konsum av dårlig varmebehandlet svinekjøtt, men også hestekjøtt og kjøtt fra andre arter som bl.a. bjørn, isbjørn og villsvin, har forårsaket trikinose. Dyr blir vanligvis ikke syke av infeksjonen. Trikiner forekommer sporadisk hos svin i Norge, men er sjeldent. Sist påvist i 1994. Norsk svin kan smittes fra ville dyr (rotter) eller via fôring med ikke-steriliserte matrester. Les mer om trikiner.

MRSA

Meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) er resistente mot viktige antibiotika. Bakterien er kjent for å forårsake alvorlige sykehusinfeksjoner, men påvises nå stadig oftere utenfor sykehus. Det har nå vist seg at også dyr kan være kolonisert med MRSA og en særlig høy forekomst er funnet hos produksjonsdyr, særlig svin, i flere europeiske land. Svin (og andre dyr) kan smittes via direkte kontakt med smittebærende mennesker eller dyr. Les mer om MRSA.

Tuberkulose

Tuberkulose er en kronisk sykdom hos dyr og mennesker som forårsakes av bakterier i slekten Mycobacterium. Tuberkulose finnes over hele verden, men har lav forekomst i Norge. Den vanligste formen for tuberkulose hos mennesker forårsakes av Mycobacterium tuberculosis, en bakterie som sjelden påvises hos dyr og som i hovedsak smitter fra andre mennesker. Storfetuberkulose forårsakes av Mycobacterium bovis og kan også gi sykdom på menneske. Den ble erklært utryddet i Norge i 1963. Storfe kan smittes av tuberkulose ved dråpesmitte fra smittede mennesker. Les mer om tuberkulose.

Brucellose

Brucellose er en alvorlig sykdom hos dyr og mennesker som forårsakes av bakterier i slekten Brucella. Sykdommen finnes ikke hos husdyr i Norge. Brucellose er mest vanlig i Midtøsten, Afrika, Asia og Sør-Amerika, men finnes også i noen sydeuropeiske land. Hos dyr kan brucellose føre til abort og dårlig fruktbarhet.Smitte til mennesker skjer i hovedsak via upasteurisert melk og melkeprodukter, men kan også smitte ved kontakt med smittede dyr. Norske husdyr kan smittes dersom mennesker drar med seg smitte fra andre land. Les mer om Brucellose.

Munn- og klauvsjuke

Munn- og klauvsjuke er en svært smittsom virussjukdom som kan ramme klauvdyr (storfe, småfe og gris). Lidelsen karakteriseres ved feber, nedsatt allmenntilstand, forøket spyttsekresjon, utvikling av væskefylte blærer og etter hvert sår i munnen, på mulen/trynet, i huden over klauvene og på jur og spener. Enkelte dyr blir halte. Et utbrudd vil kunne ramme et stort antall dyr, men dødeligheten er vanligvis lav. MKS representerer ingen helsemessig risiko for mennesker. Norske klauvdyr kan smittes dersom mennesker drar med seg smitte fra andre land. Les mer om munn- og klauvsjuke.

Svinepest

Klassisk svinepest er en akutt, høygradig smittsom virussykdom hos svin karakterisert av høy feber, sterkt påkjent almenntilstand og høy dødelighet. Sykdommen forekommer i mange land på det europeiske kontinent, i Asia og i Afrika. Infiserte tamsvin, samt villsvin fungerer som smittekilder. Smitteoverføring skjer via fordøyelsessystemet eller luftveier. Smitte til svin i Norge kan skje via mennesker som har vært i kontakt med syke dyr eller via ikke-steriliserte matrester. Les mer om svinepest.

Fugleinfluensa

Fugleinfluensa (Aviær influensa) forårsakes av influensavirus A og rammer en rekke fuglearter, inkludert fjørfe. Ulike varianter av aviært influensavirus fører til sykdom av svært forskjellig alvorlighetsgrad hos fugl. HPAI gir svært alvorlig sykdom i fjørfeflokker, og har medført enorme tap for fjørfenæringen i utbruddsområder. Det finnes også en variant av aviær influensa med et mildt sykdomsforløp; lavpatogen aviær influensa (LPAI). LPAI-virus kan, når de får sirkulere i fjørfeflokker, mutere og bli HPAI-virus. Smitte til norsk fjørfe kan skje via villfugl eller via mennesker/utstyr som har vært i kontakt med syk fugl. Les mer om Fugleinfluensa.

Ekinokokkose

Ekinokokkose forårsakes av larvene til små bendelormer av slekten Echinococcus når disse etablerer seg i vev hos mellomverten. Disse parasittene har rovdyr som hund, rev og ulv som endevert. Parasittens egg skilles ut med vertens avføring. Mennesker kan få i seg egg, for eksempel via pelsen på infiserte hunder, eller via bær og sopp forurenset av avføring fra en endevert. Dette kan gi opphav til sykdom hvor det for E. granulosus dannes store, væskefylte hulrom, og for E. multilocularis svulstlignende prosesser ulike steder i kroppen der larvene utvikler seg. E. granulos kan forekomme hos rein. E. multilocularis har aldri blitt påvist i fastlands-Norge, men er utbredt i sentral-Europa og de siste årene også påvist i Sverige. Norske dyr (og mennesker) kan smittes dersom smittede ikke parasittbehandlede hunder tas med inn i landet. Les mer om Ekinokokkose.

Rabies (hundegalskap)

Rabies er en meget fryktet virussjukdom hos dyr og mennesker. Sjukdommen har ikke vært påvist hos dyr i Fastlands-Norge, men finnes på Svalbard. Sjukdommen er snikende og ender ubehandlet alltid med døden. I følge WHO (verdens helseorganisasjon) dør det årlig 30 000 – 70 000 mennesker på grunn av rabies. Smitte skjer ved bitt, eller overføring av spytt til sår ved slikking. Alle varmblodige dyr er mottakelige for sykdommen.For å hindre at rabies kommer til Norge må kjæledyr som skal være med utenlands vaksineres i svært god tid før reisen. Norske dyr (og mennesker) kan bli smittet dersom smittede ikke-vaksinerte hunder tas med inn i landet. Les mer om Rabies.

Du kan lese mer om noen av disse sykdommene hos menneske hos Folkehelseinstituttet.