Mykotoksiner og sopp i den norske griseindustrien – konsekvenser for helse og velferd og mulige tiltak

Målet med prosjektet er å bidra til ny kunnskap om betydningen av trichothecener og andre mykotoksiner på svinehelse og dermed generere viktig kunnskap som er nødvendig for å kunne gjøre tiltak som forbedrer situasjonen.

Svineprodusenter, fôrbransjen og rådgivertjenesten etterspør ny kunnskap om forekomst og betydning av sopp og mykotoksiner i grisenes fôr og miljø. Mange mener de registrerer negative helsemessige og produksjonsøkonomiske effekter selv ved mykotoksinnivåer som ligger godt under det dagens retningslinjer angir som akseptable nivåer i fôr til gris. Det rapporteres om redusert fôropptak, melkemangel og nedstemthet hos purkene med økt spedgrisdødelighet som resultat.

Det hersker nå enighet om at ingen enkel faktor kan forklare sammenhengen mellom sopp/mykotoksiner og helseproblemer og det er derfor nødvendig med en bredere tilnærming til problemstillingen.

Mykotoksiner av trichothecen-typen, og da spesielt toksinet DON, antas fremdeles å være de viktigste toksinene med tanke på skadelige helseeffekter hos gris. Et tilsettingsprodukt (Mycofix®) som inneholder både mykotoksinbindere og den DON-nedbrytende mikroben Eub BBSH 797 er allerede i bruk i fôr til gris i Norge, uten at effekten på nedbrytning og opptak av DON er tilstrekkelig dokumentert.

Den anbefalte maksimumkonsentrasjon for DON i fôr til gris i Norge er lav sammenliknet med resten av Europa, men likevel rapporteres det om de ovenfor nevnte negative effektene. Det finnes flere mulige forklaringer på disse observasjonene. En mulighet kan være at DON er kjemisk forandret slik at molekylet ikke fanges opp ved analyse, slik at den faktiske konsentrasjonen er høyere enn angitt. En annen mulighet er at andre mykotoksiner bidrar til de skadelige effektene, eller at øvrige miljøparametere virker inn slik at effekten av mykotoksinene forsterkes.

Målet med prosjektet er å bidra til ny kunnskap om betydningen av trichothecener og andre mykotoksiner på svinehelse og dermed generere viktig kunnskap som er nødvendig for å kunne gjøre tiltak som forbedrer situasjonen. De konkrete delmålene til prosjektet er:

 • Å studere sammenhengen mellom mykotoksinnivåene i fôr og effekter på grisens helse og produksjonsøkonomi i fôringsforsøk med naturlig kontaminert fôr,
 • Utforske muligheten for å redusere de negative effektene av mykotoksiner i fôr ved bruk av en mykotoksin-nedbrytende mikrobe,
 • Å studere forekomst og betydning av sopp og mykotoksiner i grisehus for å kunne foreslå målrettede tiltak i forhold til arbeidsmiljø og grisens helse,
 • Å studere forekomst og betydning av bundne (“maskerte”) former av mykotoksiner som ikke blir oppdaget med dagens kontroll av mykotoksiner i korn,
 • Å undersøke hvorvidt enkle og raske analyseverktøy gir riktig resultat, spesielt med tanke på bundne former av mykotoksiner.

Prosjektet tar sikte på å utdanne to PhD stipendiater på områdene veterinærtoksikologi og organisk/analytisk kjemi og involverer forskere og industripartnere fra Norge og Østerrike. Det bygger på en helhetlig og tverrfaglig tilnærming til problematikken, og vil levere state-of-the-art resultater som kan være grunnlaget for mulige tiltak.

Samarbeidspartnere

 • Norges Veterinærhøgskole
 • Statens Arbeidsmiljøinstitutt
 • Universität für Bodenkultur, Wien, Østerrike
 • Animalia
 • Felleskjøpet Fôrutvikling
 • Lantmännen
 • Biomin GmbH

Forskninginformasjon

Start
2013-04-01
Slutt
2017-03-31
Prosjektnummer
225332
Status
Ferdig
Finansiering
NFR Prosjekter
Forskningsområder
Dyrevelferd, Fôrtrygghet, Husdyrhelse, Mykologi, Mykotoksiner