Overvåking innen fiskehelse

Denne saken er eldre enn to år

Veterinærinstituttet har inngått to nye avtaler med Mattilsynet om overvåkingsprogram innen fiskehelse (OK-AKVA).

Den ene avtalen omhandler kartlegging av ikke-deletert variant av ILA-virus (også kalt HPR0) i norske settefiskanlegg. Den andre avtalen omhandler overvåkning av resistens hos lakselus. Det siste er et eksisterende overvåkingsprogram som nå blir utvidet med å inkludere overvåkning av ferskvannsresistens, i tillegg til legemiddelresistens.

Dokumenterer sykdomsstatus

I Norge er det en omfattende, aktiv overvåking av dyre- og fiskehelse og fôr- og mattrygghet via ulike overvåkingsprogram. Programmene gir grunnlag for vurdering av sykdomsforekomst i en populasjon, og de dokumenterer at Norge følger internasjonale forpliktelser. OK-programmene bidrar til friske dyr, trygg mat og dokumenterer Norges helsestatus på disse områdene.

Mattilsynet bestemmer hvilke programmer som til enhver tid finansieres. For mange av disse programmene er det Veterinærinstituttet som bistår Mattilsynet med planlegging, analyser, bearbeiding av data og rapportering.

Viktig del av Veterinærinstituttets oppgaver

Overvåkningsprogrammene innen fiskehelse er designet for å overvåke agens hos fisk, skjell og krepsdyr. Hvert program har en prosjektleder. I nært samarbeid med disse koordinerer Kari Norheim alle OK-AKVA-programmene for Veterinærinstituttet.

- Prosjektlederne gjør en formidabel jobb. De er svært kunnskapsrike, nøyaktige og står på for å få oppgavene gjort i tide. Overvåkingsprogrammene genererer verdifull kunnskap som er grunnlag for Veterinærinstituttets rolle som kunnskapsstøtte for Mattilsynet og andre deler av forvaltningen, sier Kari Norheim.

Overvåkingsprogrammene utgjør en viktig del av Veterinærinstituttets oppgaver.

- Vi synes det er viktig at flere får informasjon om hva overvåkningsprogrammene innebærer, og presenterer i det følgende en oversikt med lenke til mer informasjon om hvert program, avslutter Norheim.

Oversikt over prosjektledere og overvåkingsprogrammene

Sigurd Hytterød

Mona Dverdal Jansen

Kari Olli Helgesen

Torfinn Moldal

Åse Helen Garseth

David Strand

Alle programmene til og med 2018 er nærmere beskrevet i årsrapporter for overvåkingsprogrammene som finnes på våre nettsider

Del artikkel