Anbefaler import av grovfôr fra Sverige og Finland

Denne saken er eldre enn to år

Etter å ha vurdert smitterisiko, anbefaler Veterinærinstituttet å importere grovfôr fra Sverige og Finland. Samtidig fraråder Veterinærinstituttet import fra land med afrikansk svinepest.

Det viser en foreløpig risikovurdering av innførsel av høy, halm og annet grovfôr fra EU og tredjeland som Veterinærinstituttet har gjort på oppdrag for Mattilsynet.

-Selv om afrikansk svinepest ikke smitter til drøvtyggere og hest, så fraråder vi import av grovfôr fra land hvor sykdommen finnes, fordi noe importert fôr kan ende som fôr til gris, som kan smittes av sykdommen. Sannsynligheten for at dette skal skje er liten, men konsekvensene store, sier Tormod Mørk, fagansvarlig for storfe ved Veterinærinstituttet.

Bakgrunnen for at Mattilsynet ba Veterinærinstituttet om en risikovurdering er at langvarig tørkeperiode og varmt vært har ført til mangel på grovfôr i store deler av Sør-Norge. Et av spørsmålene som da stilles, er hvilke land det vurderes som trygt å importere fôr fra.

Grovfôr er for eksempel beitegress, surfôr (rundball og silo), høy og halm.

En tilleggsvurdering av import fra USA, Canada og Island er gjort i ettertid. Les saken her

Anbefaler import fra Sverige og Finland

Sverige og Finland har ifølge Mørk en ganske lik sykdomssituasjon som Norge. Derfor vil det være gunstigst og liten smitterisiko å importere grovfôr fra disse landene.

-Smitterisikoen for norske husdyr er neglisjerbar eller liten for de smittetruslene vi har vurdert, hvis det åpnes for å import av grovfôr fra Sverige og Finland, sier Mørk.

I risikovurderingen har Veterinærinstituttet vurdert smitterisikoen ved å importere store kvanta grovfôr fra Sverige og Finland, fra øvrige EU-land og fra aktuelle tredjeland.

Veterinærinstituttet har vurdert smitterisikoen ved følgende sykdommer basert på en gjennomgang av listene til Verdens dyrehelseorganisasjon (OIE), Mattilsynet, samt KOORIMPs (husdyrnæringens koordineringsenhet for smittebeskyttelse ved import) tilleggsliste:

Anbefaler risikoreduserende tiltak

Det er ikke risikofritt å importere fôr, og sannsynligheten for å importere smitte øker med mengden fôr som tillates importert.

Mattilsynet ba i oppdraget Veterinærinstituttet om å vurdere om Mattilsynet bør iverksette ekstra tiltak for hindre smitte, hvis det åpnes for å importere fôr fra andre land.

Veterinærinstituttet konkluderer at følgende tiltak vurderes som risikoreduserende hvorav de tre første vil kunne ha en betydelig risikoreduserende effekt hvis de gjennomføres:

  1. Import fra områder med liten drøvtyggerpopulasjon
  2. Import fra områder hvor grovfôret som skal importeres, er produsert uten husdyrgjødsel i produksjonsåret
  3. Import fra områder som kan dokumentere lav prevalens eller ingen forekomst av de smittetruslene som er vurdert
  4. Import fra eiendommer som praktiserer høy stubbing ved fôrhøsting
  5. Utsortering av grovfôr som er av dårlig kvalitet eller forurenset med jord og annet organisk materiale enn grovfôr
  6. Importere grovfôr som er ensilert

Last ned riskovurderingen

Del artikkel