Åse Helen Garseth

Forsker på 134 (Havbruk villfisk velferd), Havbruk, villfisk og velferd

Fagområder
Fiskehelse
Tlf
+47 48991095
E-post
ase-helen.garseth@vetinst.no

Åse Helen Garseth er forsker ved seksjon havbruk villfisk og velferd. Seksjonen har til sammen syv forskere og ansvar for forskning og kompetanseutvikling innen helse og velferd hos akvatiske dyr i oppdrett, helse hos villfisk og smitteinteraksjoner mellom oppdrettsfisk og villfisk.
Åse er veterinær med doktorgrad innen smitteinteraksjoner mellom oppdrettsfisk og villfisk (Tittel på avhandling: "Piscine orthoreovirus in Wild Atlantic salmon - with special focus on wild-farmed interaction")
Åse leder prosjektene Smitte mellom oppdrettsfisk og villfisk: Kunnskapsstatus og risikovurdering (FHF), Helseovervåking hos vill anadrom laksefisk (Matilsynet) og er har FoU ansvar innen fiskehelse i Genbank for vill laks (Miljødirektoratet).
Åse Helen Garseth har erfaring fra fiskehelsetjeneste, Fagsenteret for fjørfe, Statens dyrehelsetilsyn og som privatpraktiserende dyrlege på både selskapsdyr, sportsdyr og produksjonsdyr. Etterutdanning innen prosjektledelse.
Åse Helen Garseth er medlem av Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (personlig oppnevnt av Miljødirektoratet).

Faglig bakgrunn

Veterinær 1998
Prosjektledelse 2005 Doktorgrad(PhD)2014

Last ned CV

Forskningsprosjekter

Smitte mellom oppdrettsfisk og villfisk: Kunnskapsstatus og risikovurdering

Prosjektet har som mål å gi en oversikt over forskningsbasert kunnskap om smitte mellom fisk i oppdrett og ville bestander av laksefisk og marin fisk. En vurdering av risikoen for smitteoverføring mellom oppdrettsfisk og villfisk er også en del av prosjektet.
Prosjektperiode
2017 - 2018
Område
Bakteriologi, Epidemiologi, Fiskehelse, Parasittologi, Risikovurdering, Virologi
Medlem av Vitenskapelig råd for lakseforvaltning, personlig oppnevnt av Miljødirektoratet