Veterinærinstituttets siste vurderinger om covid-19 og dyr

Her finner du svar på vanlige spørsmål om dyr og koronavirus, samt Veterinærinstituttets siste vurderinger. 

Veterinærinstituttet, Mattilsynet og Folkehelseinstituttet følger nøye med på og vurderer all ny kunnskap om utbruddet av covid-19 fortløpende.

Covid-19 er et folkehelseproblem og ikke et dyrehelseproblem. Virusets viktigste smittevei er direkte fra menneske til menneske ved dråpesmitte. Det er ingen mistanke om at dyr spiller en rolle i spredningen av viruset. Husdyr og kjæledyr i Norge utgjør ikke en smittekilde for mennesker.

 • Vurderinger omkring kjæledyr og covid-19

  Etter hvert er et stort antall mennesker i verden smittet med koronaviruset, men det er kun beskrevet noen få tilfeller hvor spor av viruset er funnet hos kjæledyr, hovedsakelig katter. Viruset er også påvist hos noen få tigre og løver i dyrepark som alle er antatt smittet av dyrepassere. Det finnes ikke tilstrekkelig informasjon til å vurdere om dyrene faktisk var syke av viruset, eller hvorvidt de skilte ut smittedyktige virus.

  Forskere fra Harbin i Kina har undersøkt om ulike dyrearter kan smittes med Sars-CoV-2, viruset som gir covid-19. Resultatene viser at under eksperimentelle forhold kan katt og ilder smittes av viruset. Hund, gris, og fjørfe ble derimot ikke smittet i den aktuelle studien.

  Internasjonale fagorganisasjoner som verdens dyrehelseorganisasjon (OIE) vurderer på grunnlag av tilgjengelig informasjon at smitte fra menneske til enkelte dyrearter kan forekomme i sjeldne tilfeller. Veterinærinstituttet vurderer at selv om kattedyr og ilder er mottakelige, skal det noe til for at de smittes og blir syke, dyreeiere skal derfor ikke være bekymret for sine kjæledyr. God hygiene i kontakt med dyr vil gi god smittebeskyttelse. Det anbefales generelt at personer med covid-19 er nøye med hygiene i forbindelse med kontakt med dyr.

  Personer med covid-19 kan være sammen med sine kjæledyr, og andre kan passe kjæledyret til personer med koronasmitte. Det er en god rutine å vaske hendene før og etter kontakt med dyr og å unngå at dyret sover i sengen eller slikker personen i ansiktet.  (Les mer om hygieneråd under «spørsmål og svar»).

 • Vurderinger omkring produksjonsdyr og covid-19

  Det er ikke påvist smitte med Sars-CoV-2 hos matproduserende dyr.

  Forskere fra Harbin i Kina har undersøkt om ulike dyrearter kan smittes med Sars-CoV-2, viruset som gir covid-19. Resultatene viste gris og fjørfe ikke ble smittet i den aktuelle studien. Studien var liten og kun få dyr ble testet. I Tyskland har forskere ved Friedrich-Loeffler-Institut undersøkt om blant annet gris og kylling kan smittes med Sars-CoV-2. Foreløpige resultater viser at dette ikke var mulig, og de skriver på sin nettside at det ikke er forventet at gris eller kylling er mottakelige for infeksjon med viruset.

  Av føre-var hensyn anbefales det inntil videre at personer med covid-19, når det er praktisk mulig, begrenser sin kontakt med matproduserende dyr. Det anbefales at personer med covid-19 er nøye med hygiene også i forbindelse med kontakt med dyr. Det er en god rutine å vaske hendene før og etter kontakt med dyr. 

  Når det gjelder spørsmål om korona i forhold til produksjonsdyr for bønder, veterinærer og andre som er tett på husdyr og lignende, har Veterinærinstituttet i samråd med Mattilsynet og Folkehelseinstituttet utarbeidet anbefalinger. Disse kan leses på Mattilsynets sider og under «spørsmål og svar». 

 • Vurderinger omkring mink og covid-19

  I Nederland er mink i flere store minkfarmer påvist smittet med viruset som gir sykdommen covid-19. Viruset også påvist hos mink i Danmark. På bakgrunn av forsøk i Kina og Tyskland, som viste at ilder kan ha en viss mottakelighet mot viruset, er det ikke overraskende at også mink kan være mottakelige da ilder og mink er beslektede arter.

  Mink i nederlandske og danske minkfarmer antas å ha blitt smittet av dyrepassere/røktere. Fra Nederland er det beskrevet at noen mink hadde luftveissymptomer, men at de fleste dyrene hadde milde eller ingen kliniske symptomer. Nederlandske veterinærmyndigheter har også meldt om at to personer mest sannsynlig er smittet av mink. 

  Nederlandske og danske helse- og veterinærmyndigheter har besluttet å avlive minkene i farmene med koronasmitte ettersom de kan utgjøre en smitterisiko for personer som jobber på minkfarmene gitt størrelsen og dyretettheten i disse farmene.

  Vurdering av situasjonen i Norge

  Veterinærinstituttets vurdering er at det er ingen mistanke om at mink i Norge er smittet av viruset Sars-Cov-2. Norsk mink utgjør per i dag - i likhet med andre norske dyr - ikke en smittefare for mennesker.

  Informasjon fra Nederland tilsier at røktere med covid-19 kan overføre smitte i forbindelse med stell av mink, og at viruset deretter kan spres mellom mink i minkfarmer. I store minkfarmer med høy dyretetthet vil smittet mink kunne utgjøre en smittekilde for mennesker som steller dyrene.

  Vi henviser til Mattilsynets råd omkring biosikkerhet og stell av mink i ulike situasjoner.

Veterinærinstituttet får mange spørsmål om dyr og det nye koronaviruset, og har dessverre ikke kapasitet til å svare på enkelthenvendelser fra dyreeiere. Hvis du ikke finner svar på det du søker under, bør du kontakte din veterinær som eventuelt kan kontakte Mattilsynet. 

Spørsmål og svar om koronavirus og dyr

 • Kan husdyr eller kjæledyr smittes med det nye koronaviruset, Sars-CoV-2, og kan de bli syke av det?

  Viruset antas å ha oppstått hos ville dyr og ha blitt overført til mennesker. Nå spres det fra menneske til menneske, og utgjør først og fremst et folkehelseproblem og ikke et dyrehelseproblem.

  Viruset er påvist fra noen få kjæledyr og i noen dyreparker, hovedsakelig hos kattedyr. Ut fra testing som er gjort og forskning som er utført så langt, er det få holdepunkter for at kjæledyr, inklusive katt og ilder skal bli smittet av covid-19-syke eiere eller at de kan smitte andre dyr eller mennesker. Selv om katter i sjeldne tilfeller kan smittes med Sars-CoV-2, anses det i praksis å være lite sannsynlig. Det er heller ingenting som tyder på at kjæledyr spiller en rolle i spredningen av viruset.

  Dyr, som er i nærkontakt med personer smittet og syke med covid-19, kan få viruspartikler på pelsen og på slimhinner. Dette er ikke vurdert som en smittekilde for mennesker, men det anbefales at man vasker hendene etter kontakt med dyr. Veterinærinstituttet følger med på forskningen og kunnskapsutviklingen på dette området, og vil oppdatere sine råd ved behov.

 • Bør personer med påvist smitte med det nye koronaviruset, Sars-CoV-2, unngå kontakt med dyr?

  Det er ikke dokumentert at kjæledyr eller husdyr kan smitte mennesker med Sars-CoV-2.

  For kjæledyr: En person smittet med koronavirus kan være sammen med kjæledyrene sine. Det anbefales at man er nøye med hygiene og begrenser nærkontakten med dyret mens man er smittet ved for eksempel å ikke sove i samme seng og unngå nærkontakt med kjæledyrets nese og munn. Det er også en god rutine å vaske hender før og etter kontakt med dyret. Generelt bør man unngå at dyr slikker mennesker i ansiktet. Det er mulig å lufte hunden mens man er i karantene forutsatt at du følger Folkehelseinstituttets råd. Personer i isolat må få hjelp av andre til å lufte hunden.

  For matproduserende dyr: Inntil videre anbefaler Veterinærinstituttet at personer smittet med sars-CoV-2, av føre-var-hensyn, begrenser sin kontakt med matproduserende dyr i den grad det er praktisk mulig. Dersom en person smittet med koronaviruset må stelle dyra sine, anbefales det å gjennomføre hygieniske tiltak som hyppig håndvask (før og etter kontakt med dyr), samt å bruke rene overtrekksklær og ellers følge Folkehelseinstituttets hygieneråd som å hoste i albuen og å unngå å ta seg til ansiktet osv.

  Mink: Smitte med Sars-CoV-2 er påvist hos mink i fire minkfarmer i Nederland. Mattilsynet gir råd om smittevern til minkbønder i Norge. Personer med covid-19 bør ikke stelle mink.

  Helsemyndighetene gir råd om karantene og isolat, og hvordan man skal forholde seg mens man er i isolasjon eller karantene.

 • Kan et dyr bringe med seg smitte fra et menneske til et annet uten å være smittet selv?

  Dette anses å være en teoretisk smittevei av liten betydning. Viruset smitter i hovedsak fra menneske til menneske. En smittet person vil kunne skille ut viruspartikler fra luftveiene. Det er ikke utelukket at et dyr vil kunne ha viruspartikler i pels, hud og slimhinner en periode etter kontakt med et smitteførende menneske, men det er ikke dokumentert at de på den måten kan smitte mennesker. Det er alltid anbefalt å vaske hendene etter kontakt med dyr.

 • Bør man ta spesielle smittevernhensyn for tjenestehunder i arbeid i forbindelse med det nye koronaviruset, Sars-CoV-2?

  Det er ikke beskrevet sykdom med dette viruset hos hund, og det er ikke dokumentert at hunder kan overføre smitte til mennesker. Derfor er det ikke grunnlag for å anbefale spesielle smittevernhensyn for tjenestehunder. Hundeførere bør være oppmerksomme på god hygiene. Generelt bør man unngå at hunder slikker personer i ansiktet, og det er en god rutine å vaske hender etter kontakt med dyr.

 • Bør kenneler og kattepensjonater ta spesielle hensyn nå som det nye koronaviruset, Sars-CoV-2 er påvist hos mennesker i Norge?

  Nei, per i dag er det er ikke nødvendig å ta spesielle hensyn såfremt personer som jobber der ikke er smittet med viruset. Mennesker i karantene eller isolat må følge Folkehelseinstituttets råd.

 • Finnes det andre koronavirus enn Sars-CoV-2 hos dyr i Norge?

  Ja, det finnes flere ulike koronavirus hos dyr i Norge. Ingen av disse virusene smitter til eller gir sykdom hos mennesker.

 • Kan ville dyr i Norge, for eksempel flaggermus, være smittet med det nye koronaviruset, Sars-CoV-2?

  Nei, det aktuelle viruset har oppstått i Kina. Det er ikke påvist hos ville dyr i Norge, eller andre land. Det finnes per i dag ingen dokumentasjon på at mennesker kan smitte dyr (vilt, husdyr eller produksjonsdyr).

 • Kan personer som er smittet med koronaviruset, Sars-CoV-2 være sammen med kjæledyrene sine?

  Man kan være sammen med kjæledyrene sine, men det anbefales at man er nøye med hygiene og begrenser nærkontakten ved for eksempel å ikke sove i samme seng og unngå nærkontakt med kjæledyrets nese og munn. Det er en god rutine å vaske hender før og etter kontakt med dyret. Generelt bør man unngå at dyr slikker mennesker i ansiktet. Folkehelseinstituttet gir råd om karantene og isolat. Dersom man er i isolat må man få hjelp av andre til å lufte hunden. Det er mulig å lufte hunden mens man er i karantene forutsatt at du følger Folkehelseinstituttets råd

 • Kan jeg gå tur med eller passe dyret til noen som er smittet med Sars-CoV-2, koronavirus?

  Ja, du kan gå tur med eller passe kjæledyrene til andre som er syke med koronaviruset. Det er som alltid lurt å unngå at kjæledyr får slikke mennesker i ansiktet. Det er også en god rutine å vaske hender før og etter kontakt med dyr.

 • Kan det være aktuelt å teste norske dyr for det nye koronaviruset, Sars-CoV-2?

  Viruset påvises først og fremst i forbindelse med sykdom hos mennesker, og det er ikke dokumentert at kjæledyr eller husdyr kan bli syke, eller skille ut virus (se andre spørsmål om dette). Per i dag er det ikke grunnlag for å teste norske dyr for viruset, men Mattilsynet og Veterinærinstituttet følger saken nøye, og vil vurdere dette fortløpende.

 • Er det riktig at smittestudier i Kina har vist at katt og ilder kan smittes med Sars-CoV-2?

  Forskere i Kina har undersøkt om ulike dyrearter kan smittes eksperimentelt med Sars-CoV-2, viruset som gir sykdommen covid-19. Veterinærinstituttet følger saken, og har utfra det som er publisert ikke endret sin vurdering av smitterisiko for kjæledyr. Det er lite sannsynlig at eiere med covid-19 skal smitte sine kjæledyr, at kjæledyrene skal bli syke eller at dyrene skal kunne smitte andre.

  I eksperimentet fikk forsøksdyrene påført store virusmengder direkte inn i nesen. Forskerne viste med dette at under visse eksperimentelle forhold kan katt og ilder smittes av viruset. Hund, gris og fjørfe ble ikke smittet i den aktuelle studien.

  Ut fra testing som er gjort og forskning som er utført så langt, er det få holdepunkter for at kjæledyr, inklusive katt og ilder skal bli smittet av covid-19-syke eiere eller at de kan smitte andre dyr eller mennesker.

  Personer med covid-19 bør være oppmerksomme på at god hygiene rundt dyr fortsatt er anbefalt. Dersom du er smittet med viruset, bør du vaske hender før og etter du klapper dyret, og unngå nærkontakt med dyret som for eksempel at det slikker deg i ansiktet eller sover i sengen din.

Aktuelle nyhetssaker fra Veterinærinstituttet om koronavirus