Veterinærinstituttets siste vurderinger om covid-19 og dyr

Her finner du svar på vanlige spørsmål om dyr og koronavirus (SARS-CoV-2), samt Veterinærinstituttets siste vurderinger. 

Veterinærinstituttet, Mattilsynet og Folkehelseinstituttet følger nøye med på og vurderer all ny kunnskap om utbruddet av covid-19 fortløpende.

Covid-19 er et folkehelseproblem og ikke et dyrehelseproblem. Virusets viktigste smittevei er direkte fra menneske til menneske ved dråpesmitte. Det er ingen mistanke om at kjæledyr eller husdyr spiller en rolle i spredningen av viruset. Husdyr og kjæledyr i Norge utgjør ikke en smittekilde for mennesker.

Det er ikke mistanke om at mink i Norge er smittet av koronavirus. I flere land inkludert Nederland, Spania, Italia, USA, Danmark og Sverige er tammink smittet med koronaviruset som gir covid-19. I Norge samarbeider Mattilsynet og Veterinærinstituttet med minkbøndene og næringen om å overvåke helsesituasjonen. Veterinærinstituttet følger den internasjonale kunnskapsutviklingen fortløpende og har tett dialog med fagmiljøer i blant annet Danmark og Sverige.

Veterinærinstituttet har denne uka bidratt til en vurdering om mink og korona etter utbruddet i Danmark. Vurderingen er utarbeidet sammen med Folkehelseinstituttet og Mattilsynet og oversendt til Helsedirektoratet 10. november 2020. Helsedirektoratet har sluttet seg til disse vurderingene og publisert vurderingene 12. november 2020. Veterinærinstituttet har også sendt en egen utfyllende vurdering til Mattilsynet.

 • Vurderinger omkring kjæledyr og covid-19

  I løpet av året er et stort antall mennesker i verden smittet med koronaviruset. Det er beskrevet enkelttilfeller med smitte hos kjæledyr i flere land, hovedsakelig katter, men sammenliknet med antall smittetilfeller hos mennesker globalt er antallet neglisjerbart. I forbindelse med tilfeller hos katt, er smittede eiere antatt å være smittekilden. Kattene har i all hovedsak hatt milde eller ingen symptomer. Viruset er også påvist hos noen få tigre og løver i en dyrepark i USA som alle er antatt smittet av dyrepassere.

  I ulike smittestudier er det blitt undersøkt om ulike dyrearter kan smittes med SARS-CoV-2, viruset som gir covid-19. Resultatene viser at under eksperimentelle forhold kan katt, ilder, kanin og enkelte aper smittes av viruset. Hund, gris, og fjørfe var ikke mottakelige i de aktuelle studiene.

  Internasjonale fagorganisasjoner som verdens dyrehelseorganisasjon (OIE) vurderer at smitte fra menneske til enkelte dyrearter kan forekomme, men understreker at den pågående pandemien drives av smitte mellom mennesker.

  Veterinærinstituttet vurderer at selv om kattedyr og ilder kan smittes av covid-19-viruset, er det lite sannsynlig at de skal bidra til smittespredning eller utvikle alvorlig sykdom. Dyreeiere skal derfor ikke være bekymret for sine kjæledyr. God hygiene i kontakt med dyr vil gi god smittebeskyttelse. Det anbefales at personer med covid-19 er nøye med hygiene i forbindelse med kontakt med dyr.

  Personer med covid-19 kan være sammen med sine kjæledyr, og andre kan passe kjæledyret til personer med koronasmitte. Det er en god rutine å vaske hendene før og etter kontakt med dyr og å unngå at dyret sover i sengen eller slikker personen i ansiktet.  (Les mer om hygieneråd under «spørsmål og svar»).

 • Vurderinger omkring produksjonsdyr og covid-19

  Det er ikke påvist smitte med SARS-CoV-2 hos matproduserende dyr.

  Forskere fra Harbin i Kina har undersøkt om ulike dyrearter kan smittes med SARS-CoV-2, viruset som gir covid-19. Resultatene viste gris og fjørfe ikke ble smittet i den aktuelle studien. Studien var liten og kun få dyr ble testet. I Tyskland har forskere ved Friedrich-Loeffler-Institut undersøkt om blant annet gris og kylling kunne smittes med SARS-CoV-2. Resultater viste at dette ikke var mulig. Det er  derfor ikke forventet at gris eller fjørfe er mottakelige for infeksjon med viruset.

  Når det gjelder spørsmål om korona i forhold til produksjonsdyr for bønder, veterinærer og andre som er tett på husdyr og lignende, har Veterinærinstituttet i samråd med Mattilsynet og Folkehelseinstituttet utarbeidet anbefalinger. Disse kan leses på Mattilsynets sider og under «spørsmål og svar». 
 • Vurderinger omkring mink og covid-19

  I Nederland, Spania, Italia, Danmark, USA og nylig også i Sverige, er tammink i minkfarmer påvist smittet med viruset som gir sykdommen covid-19. På bakgrunn av smitteforsøk i Kina og Tyskland, som viste at ilder kan ha en viss mottakelighet mot viruset, er det ikke overraskende at også mink kan være mottakelige da ilder og mink begge er mårdyr, og beslektede arter.

  Minken antas å ha blitt smittet av dyrepassere/røktere. Smitten har vist seg å spres raskt mellom mink i minkfarmer slik at en stor andel av dyrene i de aktuelle farmene er blitt smittet. Dette skyldes mest sannsynlig at et stort antall dyr er oppstallet på et relativt begrenset område. I de fleste tilfellene har minken hatt milde eller ingen kliniske symptomer, men det er også beskrevet økt dødelighet blant dyr på gårdene i forbindelse med smitte. Det er også mistanke om at enkelte personer er smittet av mink, i forbindelse med at de har arbeidet med dyr i minkfarmer med smitte. Det er gjort undersøkelser av luft og miljø utenfor gårder med SARS-Cov-2-smittet mink, både i Danmark og i Nederland uten at det ble påvist SARS-CoV-2 i prøvene.

  Nederlandske og danske helse- og veterinærmyndigheter har besluttet å avlive minkene i farmene med koronasmitte. I Danmark avlives også mink i farmer som ligger nær minkfarmer med påvist smitte. Avgjørelsen er tatt av hensyn til folkehelsen. Sverige har valgt en litt annen tilnærming i forbindelse med at omtrent ti minkfarmer har fått påvist smitte. 

  Vurdering av situasjonen i Norge

  Det er ingen mistanke om at mink i Norge er smittet av viruset SARS-CoV-2. Smitte av tammink vil kunne skje dersom personer med koronaviruset steller mink. Fra andre land er det vist at røktere med covid-19 kan overføre smitte til tammink, og at viruset deretter kan spres raskt mellom mink i farmen. I store minkfarmer med høy dyretetthet vil smittet mink deretter kunne utgjøre en smittefare for andre personer som steller dyrene. For å hindre at norsk tammink smittes, har Mattilsynet gitt råd om smittevern til minkbønder og på råd fra Veterinærinstituttet iverksatt overvåkning av helsesituasjonen i minkfarmene. Dette bygger på et aktivt samarbeid med minkbøndene og næringen, og her har Mattilsynet gitt Veterinærinstituttet et delegert ansvar for diagnostiske analyse og å sammenstille overvåkningen. 

  Vurdering publisert av Helsedirektoratet.

  Vurdering gitt av Veterinærinstituttet til Mattilsynet.

  • Overvåking av mink

   Utbruddene i danske og nederlandske minkfarmer viser at koronaviruset kan smitte fra menneske til mink og deretter smitte raskt mellom mink i minkgårder.

   Det er ikke mistanke om smitte av norsk mink, men for å prøve å unngå å havne i lignende situasjon som i Danmark og for å kunne oppdage eventuell smitte tidlig, har Mattilsynet besluttet å tilby dyreeiere muligheten for å få undersøkt selvdøde eller syke/skadde mink som blir avlivet uten kostnad, og dermed overvåke mink i norsk pelsdyrnæring for SARS-CoV-2.

   Overvåkningen gjennomføres som et samarbeid mellom Veterinærinstituttet, Norges Pelsdyralslag og Mattilsynet.

   Veterinærinstituttet har fått delegert ansvaret for å gjennomføre undersøkelsene og å sammenstille overvåkningen.

   Overvåkningen skal gjennomføres ved en kombinasjon av nettbasert spørreundersøkelse samt ved eierbasert testing av selvdøde mink eller mink som avlives på grunn av sykdom eller skade.

   I den ukentlige spørreundersøkelsen blir minkbønder bedt om informasjon som er av betydning for å oppdage mulig covid-19-smitte i minkoppdrett tidlig slik at vi raskt kan sette i gangtiltak i samarbeid med helsemyndighetene, dersom det skulle bli nødvendig.

  Vi henviser til Mattilsynets råd omkring biosikkerhet og stell av mink i ulike situasjoner.

Veterinærinstituttet får mange spørsmål om dyr og det nye koronaviruset, og har dessverre ikke kapasitet til å svare på enkelthenvendelser fra dyreeiere. Hvis du ikke finner svar på det du søker under, bør du kontakte din veterinær som eventuelt kan kontakte Mattilsynet. 

Spørsmål og svar om koronavirus og dyr

 • Kan husdyr eller kjæledyr smittes med det nye koronaviruset, SARS-CoV-2, og kan de bli syke av det?

  Viruset antas å ha oppstått hos ville dyr og ha blitt overført til mennesker. Nå spres det fra menneske til menneske, og utgjør først og fremst et folkehelseproblem og ikke et dyrehelseproblem.

  Viruset er påvist fra enkelte kjæledyr, hovedsakelig katt, og hos kattedyr i en dyrepark. Selv om katter kan smittes med SARS-CoV-2, har det vist seg i praksis å være sjeldent, og det er ingenting som tyder på at kjæledyr spiller en rolle i spredningen av viruset.

  Dyr, som er i nærkontakt med personer smittet og syke med covid-19, kan få viruspartikler på pelsen og på slimhinner. Dette er ikke vurdert som en viktig smittekilde for mennesker, men det anbefales at man vasker hendene etter kontakt med dyr. Veterinærinstituttet følger med på forskningen og kunnskapsutviklingen på dette området, og vil oppdatere sine råd ved behov.

 • Bør personer med påvist smitte med det nye koronaviruset, SARS-CoV-2, unngå kontakt med dyr?

  Det er ikke dokumentert at kjæledyr eller husdyr kan smitte mennesker med SARS-CoV-2.

  For kjæledyr: En person smittet med koronavirus kan være sammen med kjæledyrene sine. Det anbefales at man er nøye med hygiene og begrenser nærkontakten med dyret mens man er smittet ved for eksempel å ikke sove i samme seng og unngå nærkontakt med kjæledyrets nese og munn. Det er også en god rutine å vaske hender før og etter kontakt med dyret. Generelt bør man unngå at dyr slikker mennesker i ansiktet. Det er mulig å lufte hunden mens man er i karantene forutsatt at du følger Folkehelseinstituttets råd. Personer i isolat må få hjelp av andre til å lufte hunden.

  For matproduserende dyr: Inntil videre anbefaler Veterinærinstituttet at personer smittet med SARS-CoV-2, av føre-var-hensyn, begrenser sin kontakt med matproduserende dyr i den grad det er praktisk mulig. Dersom en person smittet med koronaviruset må stelle dyra sine, anbefales det å gjennomføre hygieniske tiltak som hyppig håndvask (før og etter kontakt med dyr), samt å bruke rene overtrekksklær og ellers følge Folkehelseinstituttets hygieneråd som å hoste i albuen og å unngå å ta seg til ansiktet osv.

  Mink: Smitte med SARS-CoV-2 er påvist hos mink i fire minkfarmer i Nederland. Mattilsynet gir råd om smittevern til minkbønder i Norge. Personer med covid-19 bør ikke stelle mink.

  Helsemyndighetene gir råd om karantene og isolat, og hvordan man skal forholde seg mens man er i isolasjon eller karantene.

 • Kan et dyr bringe med seg smitte fra et menneske til et annet uten å være smittet selv?

  Dette anses å være en teoretisk smittevei av liten betydning. Viruset smitter i hovedsak fra menneske til menneske. En smittet person vil kunne skille ut viruspartikler fra luftveiene. Det er ikke utelukket at et dyr vil kunne ha viruspartikler i pels, hud og slimhinner en periode etter kontakt med et smitteførende menneske, men det er ikke dokumentert at de på den måten kan smitte mennesker. Det er generelt anbefalt å vaske hendene etter kontakt med dyr.

 • Bør man ta spesielle smittevernhensyn for tjenestehunder i arbeid i forbindelse med det nye koronaviruset, SARS-CoV-2?

  Det er ikke beskrevet sykdom med dette viruset hos hund, og det er ikke dokumentert at hunder kan overføre smitte til mennesker. Derfor er det ikke grunnlag for å anbefale spesielle smittevernhensyn for tjenestehunder. Hundeførere bør være oppmerksomme på god hygiene. Generelt bør man unngå at hunder slikker personer i ansiktet, og det er en god rutine å vaske hender etter kontakt med dyr.

 • Bør kenneler og kattepensjonater ta spesielle hensyn nå som det nye koronaviruset, SARS-CoV-2 er påvist hos mennesker i Norge?

  Nei, per i dag er det er ikke nødvendig å ta spesielle hensyn såfremt personer som jobber der ikke er smittet med viruset. Mennesker i karantene eller isolat må følge Folkehelseinstituttets råd.

 • Finnes det andre koronavirus enn SARS-CoV-2 hos dyr i Norge?

  Ja, det finnes flere ulike koronavirus hos dyr i Norge. Ingen av disse virusene smitter til eller gir sykdom hos mennesker.

 • Kan ville dyr i Norge, for eksempel flaggermus, være smittet med det nye koronaviruset, SARS-CoV-2?

  Nei, det aktuelle viruset har oppstått i Kina. Det er ikke påvist hos ville dyr i Norge, eller andre land.

 • Kan personer som er smittet med koronaviruset, SARS-CoV-2 være sammen med kjæledyrene sine?

  Man kan være sammen med kjæledyrene sine, men det anbefales at man er nøye med hygiene og begrenser nærkontakten ved for eksempel å ikke sove i samme seng og unngå nærkontakt med kjæledyrets nese og munn. Det er en god rutine å vaske hender før og etter kontakt med dyret. Generelt bør man unngå at dyr slikker mennesker i ansiktet. Folkehelseinstituttet gir råd om karantene og isolat. Dersom man er i isolat må man få hjelp av andre til å lufte hunden. Det er mulig å lufte hunden mens man er i karantene forutsatt at du følger Folkehelseinstituttets råd

 • Kan jeg gå tur med eller passe dyret til noen som er smittet med SARS-CoV-2, koronavirus?

  Ja, du kan gå tur med eller passe kjæledyrene til andre som er syke med koronaviruset. Det er som alltid lurt å unngå at kjæledyr får slikke mennesker i ansiktet. Det er også en god rutine å vaske hender før og etter kontakt med dyr.

 • Kan det være aktuelt å teste norske dyr for det nye koronaviruset, SARS-CoV-2?

  Viruset påvises først og fremst i forbindelse med sykdom hos mennesker. Per i dag er det ikke grunnlag for å teste norske dyr for viruset, men Mattilsynet og Veterinærinstituttet vurderer dette fortløpende. På grunnlag av at covid-19-smitte er funnet i minkgårder i andre land, følger Mattilsynet situasjonen i norske minkgårder spesielt tett.

 • Er det riktig at smittestudier i Kina har vist at katt og ilder kan smittes med Sars-CoV-2?

  Forskere har undersøkt om ulike dyrearter kan smittes eksperimentelt med SARS-CoV-2, viruset som gir sykdommen covid-19. Veterinærinstituttet har utfra det som er publisert ikke endret sin vurdering av smitterisiko for kjæledyr. Det er vurdert som lite sannsynlig at at kjæledyr skal bli syke med Covid-19 og smitte andre. Mat

  I eksperimentet fikk forsøksdyrene påført store virusmengder direkte inn i nesen. Forskerne viste med dette at katt og ilder kan smittes av viruset. Hund, gris og fjørfe ble ikke smittet i de aktuelle studiene.

Aktuelle nyhetssaker fra Veterinærinstituttet om koronavirus