Minkfarmer anbefales godt smittevern

Denne saken er eldre enn to år

Det er anbefalt med godt smittevern på norske minkfarmer for å hindre at mink utsettes for koronasmitte. Det er ikke er mistanke om at mink i Norge er smittet, men anbefalingene kommer som et føre var-tiltak etter funn av mulig koronasmitte på noen minker nederlandske og danske minkfarmer.

Bakgrunn

Nederlandske myndigheter har meldt om mulig koronasmitte i to minkfarmer. Arvemateriale fra viruset som gir covid-19 ble påvist i prøver fra noen mink. Det mistenkes at minkene er smittet av røktere.

Nederlandske myndigheter kartlegger nå situasjonen i de aktuelle minkfarmene for å finne ut om smitten kan ha spredt seg mellom dyr i besetningene, og om koronasymptomer er til stede i besetningene.

Nederlandske helse- og veterinærmyndigheter mener minkfarmene ikke utgjør noen risiko for folkehelsen.

I et smitteeksperiment fra Kina, er det tidligere vist at ilder kan smittes med det nye koronaviruset. Smittet ilder viste kun milde symptomer i den aktuelle studien. Siden det er genetiske likhetstrekk mellom ilder og mink er det ikke usannsynlig at også mink kan ha en viss mottakelighet for viruset.

Veterinærinstituttets vurdering

Mattilsynet er informert om tilfellene i Nederland og Veterinærinstituttet vurderer den tilgjengelige informasjonen.

Veterinærinstituttets vurdering er at man ikke kan utelukke smitteoverføring med covid-19 fra røkter til mink i minkfarmer. Det er for tidlig og for lite tilgjengelig informasjon til å vurdere hvor mottakelige mink er for smitte, hvor stor sannsynligheten er for slik smitteoverføring og hva som eventuelt skal til for at det kan skje. Som ilder, vurderes ikke mink å utgjøre en smittekilde for mennesker.

Mattilsynets råd til minkfarmer

Basert på Veterinærinstituttets vurderinger anbefaler Mattilsynet godt smittevern på norske minkfarmer for å hindre at mink utsettes for koronasmitte.

Dyreholder bør begrense antall mennesker inn i farmen til hva som er strengt nødvendig, og røktere bør være påpasselige med hygiene når de steller dyrene.  

Personer med påvist covid-19 eller med symptomer på luftveissykdom, og personer i koronakarantene bør ikke stelle mink. Dette for å forebygge eventuell smitte fra mennesker til dyr.  

Ikke aktuelt å teste mink nå

Det er per i dag ikke mistanke om at mink i Norge er smittet, og det er heller ikke aktuelt å teste mink i Norge.  

Veterinærinstituttet kan i samråd med Mattilsynet og Helsedirektoratet vurdere testing som en del av en bred diagnostisk utredning dersom mink skulle vise relevante symptomer etter smittemessig kontakt med person med covid-19. Eventuell testing og oppfølging av minkfarmer bør gjøres individuelt dersom det skulle bli nødvendig.

Sammen med Mattilsynet følger Veterinærinstituttet situasjonen og faglige oppdateringer fra nederlandske veterinærmyndigheter, og vil gi tilpassede råd ved behov.

Del artikkel