WHO: Dyr var trolig kilde til covid-19-viruset

Denne saken er eldre enn to år

Verdens helseorganisasjon (WHO) vil ved inngangen til påsken 2021 publisere sin rapporten om besøk til Kina i 2020 for å undersøke opprinnelsen til Sars-Cov-2-viruset.

–Det er en enorm oppgave WHO har påtatt seg med å søke å forstå opprinnelsen til Sars-Cov-2 og covid-19. Rapporten demonstrerer etter mitt syn hvor viktig det er å se helsetrusler for mennesker, dyr og miljø i sammenheng. WHO konkluderer også med at dyr trolig er kilde til covid-19-viruset, sier das Neves ved Veterinærinstituttet, og legger til:

–WHO-rapporten er viktig selv om den kan karakteriseres som en konsensusrapport og er preget av så vel faglige som politiske kontroverser. Andre teorier som at dette skulle ha oppstått i et laboratorium i Wuhan, er ifølge rapporten lite sannsynlig. Det er positivt om rapporten vil medføre økt oppmerksomhet på hvordan dyrs helse påvirker menneskers helse og omvendt om vi skal unngå like store skadevirkninger av pandemier i framtiden.

Carlos das Neves er virolog og jobber som direktør for forskning og internasjonalisering ved Veterinærinstituttet i Oslo. Das Neves er invitert med i internasjonale fagkomiteer som undersøker opprinnelsen til covid-19-utbruddet og vurderer hvordan begrense skadeomfang av framtidige pandemier i verden. Han er med i arbeidsgrupper oppnevnt av Det internasjonale naturpanelet (IPBES) og av tidsskriftet The Lancet.

–Å lete etter opprinnelsen til sykdomsutbrudd som covid-19 er en svært kompleks oppgave. Som regel vil sporing av utbrudd ikke kunne gi konkrete konklusjoner om smittekilde. WHO-rapporten er omfattende både i emnene den dekker og mengden av analyserte data, forklarer Carlos das Neves.

Betydningen for Norge

–Som for klimaendringer vil menneskeskapte effekter sannsynligvis medføre flere utbrudd av smittsomme sykdommer hos mennesker og dyr i årene som kommer. Å utforske og forstå sammenhenger mellom mennesker, husdyr og dyreliv både nasjonalt og globalt, og å beskytte den delikate likevekten i naturen framover er helt klart i Norges nasjonale interesse, sier das Neves, og fortsetter:

–Sett fra Norge er WHO-rapporten en sterk påminnelse om at alvorlige, smittsomme helsetrusler i mindre grad er et nasjonalt spørsmål, men snarere en global trussel kun en flytur unna. Her vil Norge ha glede av økt samarbeid mellom kunnskapsinstitusjoner og myndigheter som ser dyrs og menneskers helse og miljøet i sammenheng.

Das Neves forklarer at selv om Én helse ikke er et nytt konsept, har denne helhetlige tilnærmingen til helseutfordringer vokst i betydning de siste årene. Det åpner for en systemisk og bærekraftig respons så vel politisk som vitenskapelig på presserende globale helsetrusler knyttet til klimaendringer, avtagende biologisk mangfold, antimikrobiell resistens, smittsomme sykdommer osv.

Veterinærinstitutt har siden opprinnelsen i 1891 lykkes i å bidra til å utrydde alvorlige sykdommer for dyr og mennesker i Norge. Den helhetlige tilnærmingen innen Én helse har gitt resultater i tett samarbeid mellom dyreeiere, kunnskapsmiljø og myndighetene som ikke bare gir bedre helse for dyr og mennesker, men også bidrar til økt mattrygghet og bedre matsikkerhet.

Spørsmål og svar om WHO-rapporten:

I 2020 etablerte WHO en vitenskapelig kommisjon med oppdrag om å samarbeide med Kina om å forstå opprinnelsen til Sars-Cov2 og hvordan covid-19-pandemien startet.

En gruppe av nasjonale eksperter valgt av WHO og godkjent av Kina fikk besøke Wuhan i januar i fjor samt samarbeide med en gruppe kinesiske forskere.

Noen viktige spørsmål og svar fra rapporten, er oppsummert her:

Hva vet vi om Sars-Cov2 som sirkulerte før utbruddet startet i januar 2020?

Resultatene daterer det første positive Sars-Cov2-humane tilfellet i Wuhan til 8. desember 2019. Kinesiske myndigheter har i tillegg sjekket ut prøver fra sykehuspasienter i Wuhan fra oktober til desember 2019.

Det er imidlertid etablert i andre studier at viruset kan spre seg hos symptomfrie mennesker, derfor er det ikke usannsynlig at viruset har sirkulert i minst en måned forut for det første positive tilfellet av covid-19. WHO-rapporten understreker derfor at kinesiske myndigheter bør også undersøke prøver fra 2019 utover sykehusinnleggelser eller covid-19 liknende sykdom. WHO-rapporten anmoder Kina om å analysere historiske prøver fra 2019 fra andre pasientgrupper og eksempelvis fra blodbanker o.l. Dette inkluderer i prøver fra andre geografiske områder da viruset kan ha oppstått et annet sted enn Wuhan.

Teorier for opprinnelsen til Sars-Cov2 - hvordan rangeres de?

Rapporten går over flere teorier og mulige forklaringer. Basert på dataanalyser, besøk og diskusjoner med kinesiske kolleger konkluderes det med:

  1. Overføring fra flaggermus til mennesker via et fortsatt ukjent mellomdyr er sannsynlig. Det pekes på handel med ville dyr som mulige mellomledd, noe som bør følges opp med ytterligere datainnsamling og integrert overvåking.
  2. Direkte overføring fra flaggermus til mennesker er også en mulig forklaring. Sars-Cov2-relaterte virus har tidligere blitt isolert fra flaggermus og kan være relatert til infeksjon og død av noen minearbeidere i 2013 i det sørlige Kina. Imidlertid er det ikke rapportert om isolering av Sars-Cov2-virus fra flaggermus i Wuhan-området eller andre steder. Tatt i betraktning at de nærmeste virusene i flaggermus er noe forskjellige fra Sars-Cov2, kan dette indikere at Sars-Cov2 har utviklet seg enten mens den sirkulerer i en annen dyreart, eller i andre samfunn av flaggermus.
  3. Overføring via matvarer (frosne matprodukter fra Kina eller andre land) er ikke utelukket, men ansees som mindre sannsynlig. Salg av frosne dyrelivsprodukter er mye praktisert i Kina, også på Huanan-markedet. Rapporten konkluderer med at mer vitenskapelig data må samles inn for å analysere denne teorien videre.
  4. Utilsiktet frigjøring av virus fra et biosikkerhetslaboratorium i Wuhan blir derimot ansett som usannsynlig. WHO-gruppen besøkte Wuhan Institute of Virology og diskutere denne teorien med forskere der. Det er ingen informasjon som tilsier at Sars-Cov2, eller et veldig nært beslektet virus til dette, var gjenstand for undersøkelser ved dette laboratoriet i tiden før utbruddet. Dette er ikke en fullstendig undersøkelse, men komiteen finner ingen støtte for denne teorien eller grunn til å forfølge den videre.

Hva var rollen til Huanan Seefood-markedet i Wuhan? Starten på det hele?

Data tilsier at Huanan-markedet kan ha fungert som en "inkubator" for dette utbruddet, men ikke at opprinnelsen nødvendigvis er knyttet til markedet. Sekvensanalyser fra de første humane sykdomstilfellene i Wuhan viser klynger av virus som ikke alle er relatert til markedet. Sars-Cov2 har også blitt funnet i kloakk og i prøver fra benker brukt på markedet, men alle prøver testet fra dyr og produkter var negative. Utfra hovedteorien om at viruset ble overført fra flaggermus til mennesker via et mellomliggende dyr, omfatter trolig ikke testene alle dyrearter (levende eller ikke, ville som oppdrettede dyr) omsatt på Huanan-markedet. Det er derfor fortsatt viktig å forstå hvordan viruset kan ha kommet ut på markedet enten det er via dyr eller menneske).

I rapporten er noen markedsboder som solgte ville dyr knyttet til gårder i Sør-Kina hvor tidligere Sars-Cov2-relaterte virus er identifisert. Koblingen til Sør-Kina framhever hvorfor det er viktig å utvide det geografiske omfanget av etterforskningen. Flere Sars-Cov2-relaterte virus er nå identifisert hos noen dyr i både Sør-Kina og i naboland- Dette styrker viktigheten av internasjonalt samarbeid i overvåking.

Har viruset sirkulert i ikke-menneskelige arter over lang tid?

Hovedteorien er at et dyr (eller dyreart) har fungert som et mellomledd for hvordan viruset nådde mennesker og startet det humane utbruddet. Det er foreløpig ikke tilstrekkelig informasjon om hvor eller hvor lenge et koronavirus kan ha utviklet seg i disse mellomstadiene forut for det som i dag er kjent som Sars-Cov2. Huanan-markedet kan være stedet der disse dyrene fikk kontakt med mennesker, men en kan ikke overse mulighet for kontakter andre steder både i og utenfor Kina. t. Kinesiske forskere har utført mer enn 80 000 tester for Sars-Cov2 på prøver av dyr (både ville og tamme) uten positive resultater. Tatt i betraktning størrelsen på landet, antall dyr og omfanget av handel med ville dyr, framhever rapporten det som ønskelig å utvide denne overvåkingen.

Virus, nært beslektet med Sars-Cov2, er også identifisert i flaggermus, i pangoliner og i andre dyrearter utenfor Kina (f.eks. Thailand og Kambodsja bare de siste månedene). Dette bør følges opp med en utvidet integrert overvåking av både dyr og mennesker i regionen i tråd med Én helse-tilnærmingen.

WHO report: COVID likely 1st jumped into humans from animals (The Associated Press)

WHO-convened Global Study of Origins of SARS-CoV-2: China Part (Joint Report)

Del artikkel