Veterinærinstituttets siste vurderinger om covid-19 og dyr

Her finner du svar på vanlige spørsmål om dyr og koronavirus (SARS-CoV-2), samt Veterinærinstituttets siste vurderinger relatert til covid-19.

Veterinærinstituttet, Mattilsynet og Folkehelseinstituttet følger nøye med på og vurderer all ny kunnskap om utbruddet av covid-19 fortløpende.

Covid-19 er først og fremst et folkehelseproblem, ikke et dyrehelseproblem. Virusets viktigste smittevei er direkte fra menneske til menneske ved dråpesmitte. Selv om viruset er påvist hos enkelte kjæledyr er det ingen mistanke om at kjæledyr eller husdyr spiller en rolle i spredningen av viruset. Husdyr og kjæledyr i Norge utgjør ikke en smittekilde for mennesker.

Flere land, inkludert Danmark og Sverige, har rapportert om covid-19 hos mink i minkfarmer. I Norge er det ikke påvist smitte hos mink og det er heller ingen mistanke om at norsk mink er smittet. I Norge samarbeider Mattilsynet og Veterinærinstituttet med minkbøndene og næringen om å overvåke helsesituasjonen hos mink. Veterinærinstituttet følger den internasjonale kunnskapsutviklingen fortløpende både om mink og andre dyr relatert til covid-19. Dette gjør vi  i tett dialog med andre fagmiljø i andre land.

 • Vurderinger omkring kjæledyr og covid-19

  I løpet av året som er gått er et stort antall mennesker i verden smittet med koronaviruset. Til sammenlikning er det verden over rapportert om relativt få tilfeller med covid-19-sykdom hos familiedyr. Rapporterte tilfeller omhandler i hovedsak katter, men også noen hunder. De fleste av de få familiedyrene som har vært smittet, har hatt ingen eller milde symptomer, og det er da mennesker som er antatt å være smittekilden.

  I en ny studie fra Storbritannia spekuleres det om smitte med én SARS-CoV-2 variant kan ha sammenheng med hjertemuskellidelse hos åtte katter og tre hunder. Det er ikke beskrevet liknende funn fra andre land, og flere undersøkelser gjenstår før det tilstanden til disse 11 dyrene sikkert kan settes i sammenheng med SARS-CoV-2 infeksjon. I Norge er det ikke meldt om noen tilfelle av SARS-CoV-2 smitte av familieedyr, og heller ingen økt forekomst av luftveislidelser eller hjertelidelser hos familiedyr under pandemien.

  I ulike smittestudier er det blitt undersøkt om forskjellige dyrearter kan smittes med SARS-CoV-2, viruset som gir covid-19. Resultatene viser at under eksperimentelle forhold kan katt, ilder, kanin og enkelte aper smittes av viruset. Hund, gris, og fjørfe var ikke mottakelige i de aktuelle studiene.

  Noen studier har vist at enkelte familiedyr som har bodd sammen med eiere som har hatt covid-19, spesielt katter men også noen hunder, har utviklet antistoffer mot SARS-CoV-2-viruset. De har ikke vist nevneverdige sykdomstegn, men funnene tyder på at dyrene er blitt smittet av viruset av sine eiere. Det er likevel lite som tyder på at dyrene bidrar til smittespredning, og folkehelsemyndighetene understreker at den pågående pandemien drives av smitte mellom mennesker, ikke ved smitte fra dyr til mennesker.   

  Internasjonale fagorganisasjoner som verdens dyrehelseorganisasjon (OIE) vurderer at smitte fra menneske til enkelte dyrearter kan forekomme, men understreker at den pågående pandemien drives av smitte mellom mennesker.

  Veterinærinstituttet vurderer at selv om noen arter av familiedyr kan smittes av covid-19-viruset, er det lite sannsynlig at de av den grunn skal utvikle alvorlig sykdom eller bidra til smittespredning. God hygiene i kontakt med dyr vil beskytte dyret mot smitte, og det anbefales at personer med covid-19 er nøye med hygiene i forbindelse med kontakt med dyr.

  Personer med covid-19 kan være sammen med sine kjæledyr, og andre kan passe kjæledyret til personer med koronasmitte. Det er lurt å vaske hendene før og etter kontakt med dyret og å unngå at dyret sover i sengen eller slikker personen i ansiktet. (Les mer om hygieneråd under «spørsmål og svar»).

 • Vurderinger omkring matproduserende dyr covid-19

  Det er ikke påvist smitte med SARS-CoV-2 hos matproduserende dyr.

  Forskere fra Harbin i Kina har undersøkt om ulike dyrearter kan smittes med SARS-CoV-2, viruset som gir covid-19. Resultatene viste gris og fjørfe ikke ble smittet i den aktuelle studien. Studien var liten med kun noen få dyr som ble testet. I Tyskland har forskere ved Friedrich-Loeffler-Institut undersøkt om blant annet gris og kylling kunne smittes med SARS-CoV-2. Resultater herfra viste at dette ikke var mulig. På dette grunnlaget er det ikke forventet at gris eller fjørfe er mottakelige for infeksjon med viruset.

  Når det gjelder spørsmål om korona i forhold til produksjonsdyr for bønder, veterinærer og andre som er tett på husdyr og lignende, har Veterinærinstituttet i samråd med Mattilsynet og Folkehelseinstituttet utarbeidet anbefalinger. Disse kan leses på Mattilsynets sider og under «spørsmål og svar». 

 • Vurderinger omkring mink og covid-19

  I flere land er mink i minkfarmer blitt smittet med viruset som gir sykdommen covid-19. På bakgrunn av smitteforsøk i Kina og Tyskland, som viste at ilder kan ha en viss mottakelighet mot viruset, er det ikke overraskende at også mink kan være mottakelige da ilder og mink begge er mårdyr, og beslektede arter.

  Minken antas å ha blitt smittet av dyrepassere/røktere. Smitten spres raskt mellom mink i minkfarmer og en stor andel av dyrene i de aktuelle farmene er blitt smittet. Dette skyldes at et stort antall dyr er oppstallet på et relativt begrenset område. I de fleste tilfellene har minken hatt milde eller ingen kliniske symptomer, men det er også beskrevet økt dødelighet blant dyr på gårdene i forbindelse med smitte. Det er også mistanke om at enkelte personer er smittet av mink, i forbindelse med at de har arbeidet med dyr i minkfarmer med smitte. Det er gjort undersøkelser av luft og miljø utenfor gårder med SARS-Cov-2-smittet mink, både i Danmark og i Nederland, uten at det ble påvist SARS-CoV-2 i prøvene.

  Nederlandske helse- og veterinærmyndigheter besluttet å fremskynde den allerede besluttede avviklingen av minkfarmer i landet.  I Danmark er all mink avlivet som følge av smitteutbruddene. Avgjørelsene er tatt av hensyn til folkehelsen. Sverige har valgt en annen tilnærming. De har ikke besluttet avlivning av mink, men forbyr i år avl av mink for å holde dyretettheten lav på farmene.

  I Norge har Mattilsynet gitt råd om smittevern til minkbønder, minkfarmene overvåkes for smitte og helsemyndigheten tilbyr hyppig testing av minkrøktere (se vurdering av situasjonen i Norge under).

  Vurdering av situasjonen i Norge

  Det er ingen mistanke om at mink i Norge er smittet av viruset SARS-CoV-2. Smitte av mink i minkfarmer vil kunne skje dersom personer med koronaviruset steller mink. Fra andre land er det vist at røktere med covid-19 kan overføre smitte til mink, og at viruset deretter kan spres raskt mellom mink i farmen. I store minkfarmer med høy dyretetthet vil smittet mink deretter kunne utgjøre en smittefare for andre personer som steller dyrene. For å hindre at norsk mink smittes, har Mattilsynet gitt råd om smittevern til minkbønder og på råd fra Veterinærinstituttet iverksatt overvåkning av helsesituasjonen i minkfarmene. Dette bygger på et aktivt samarbeid med minkbøndene og næringen, og her har Mattilsynet gitt Veterinærinstituttet et delegert ansvar for diagnostiske analyse og å sammenstille overvåkningen. Antallet minkfarmer i drift i Norge er nå svært lavt.

  Vurdering publisert av Helsedirektoratet.

  Vurdering gitt av Veterinærinstituttet til Mattilsynet.

  • Overvåking av mink

   Utbruddene i danske og nederlandske minkfarmer viser at koronaviruset kan smitte fra menneske til mink og deretter smitte raskt mellom mink i minkgårder.

   Mattilsynet og Veterinærinstituttet samarbeider med Norges Pelsdyralslag om nasjonal overvåking av smitte med SARS-CoV-2 i minkfarmer i Norge. Veterinærinstituttet har fått delegert ansvaret for å gjennomføre undersøkelsene og å sammenstille overvåkningen. Den norske overvåkningen gjennomføres ved en kombinasjon av nettbasert spørreundersøkelse samt ved eierbasert testing av selvdøde mink eller mink som avlives på grunn av sykdom eller skade.

   Det er ikke mistanke om smitte av norsk mink, men for å prøve å unngå å havne i lignende situasjon som i Danmark og for å kunne oppdage eventuell smitte tidlig, oppfordrer Mattilsynet alle minkbønder om å sende inn prøver av selvdøde eller syke/skadde mink som blir avlivet.

   Mattilsynet og Veterinærinstituttet samarbeider med Norges Pelsdyralslag om nasjonal overvåking av risiko for smitte av covid-19 til minkfarmer i Norge.

   I vitenskapelig rapport fra Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) og Det europeiske smittevernbyrået (ECDC) foreslås det overvåkingsstrategier som kan bidra til tidlig oppdagelse av spredning av viruset.

   I den ukentlige spørreundersøkelsen blir minkbønder bedt om informasjon som er av betydning for å oppdage mulig covid-19-smitte i minkoppdrett tidlig slik at det raskt kan settes i gang tiltak i samarbeid med helsemyndighetene dersom det skulle bli nødvendig.

   Vi henviser til Mattilsynets råd omkring biosikkerhet og stell av mink i ulike situasjoner.

Veterinærinstituttet får mange spørsmål om dyr og det nye koronaviruset, og har dessverre ikke kapasitet til å svare på enkelthenvendelser fra dyreeiere. Hvis du ikke finner svar på det du søker under, bør du kontakte din veterinær som eventuelt kan kontakte Mattilsynet.

Spørsmål og svar om koronavirus og dyr

 • Kan husdyr eller kjæledyr smittes med koronaviruset, SARS-CoV-2, og kan de bli syke av det?

  Viruset antas å ha oppstått hos ville dyr og ha blitt overført til mennesker. Nå spres det fra menneske til menneske, og utgjør først og fremst et folkehelseproblem og ikke et dyrehelseproblem.

  Viruset er påvist fra enkelte kjæledyr, hovedsakelig katt, og hos kattedyr i en dyrepark. Selv om katter og i mindre grad hunder kan smittes med SARS-CoV-2, har det vist seg å være av liten betydning for dyrehelsen og for smittespredning. Det er ingenting som tyder på at kjæledyr spiller en rolle i spredningen av viruset.

  Dyr, som er i nærkontakt med personer smittet og syke med covid-19, kan få viruspartikler på pelsen og på slimhinner. Dette er ikke vurdert som en viktig smittekilde for mennesker, men det anbefales at man vasker hendene etter kontakt med dyr. Veterinærinstituttet følger med på forskningen og kunnskapsutviklingen på dette området, og vil oppdatere sine råd ved behov.

 • Hvorfor bør vi ikke bruke koronatester hjemme på kjæledyr?

  Har du mistanke om at kjæledyret ditt er sykt, skal du oppsøke veterinær. Å bruke hurtigtester beregnet på mennesker vil ikke gi noe relevant svar, og er i praksis bortkastet. En hund kan få virus i munnen, men det er lite sannsynlig at den blir syk, og enda mindre sannsynlig at den smitter videre. Generelt trenger ikke kjæledyreiere være bekymret for hunden sin selv om det er smitte i husstanden.

 • Bør personer med påvist smitte med koronaviruset, SARS-CoV-2, unngå kontakt med dyr?

  Det er ikke dokumentert at kjæledyr eller husdyr kan smitte mennesker med SARS-CoV-2.

  For kjæledyr: En person smittet med koronavirus kan være sammen med kjæledyrene sine. Det anbefales likevel at man er nøye med hygiene og begrenser nærkontakten med dyret mens man er smittet ved for eksempel å ikke sove i samme seng og unngå nærkontakt med kjæledyrets nese og munn. Det er også en god rutine å vaske hender før og etter kontakt med dyret. Generelt bør man unngå at dyr slikker mennesker i ansiktet. Det er mulig å lufte hunden mens man er i karantene forutsatt at du følger Folkehelseinstituttets råd. Personer i isolat må få hjelp av andre til å lufte hunden.

  For matproduserende dyr: Dersom en person smittet med koronaviruset må stelle sine egne matproduserende dyr, anbefales det å gjennomføre hygieniske tiltak som hyppig håndvask (før og etter kontakt med dyr), samt å bruke rene overtrekksklær og ellers følge Folkehelseinstituttets hygieneråd som å hoste i albuen og å unngå å ta seg til ansiktet osv.

  Mink: Smitte med SARS-CoV-2 er påvist hos mink i fire minkfarmer i Nederland. Mattilsynet gir råd om smittevern til minkbønder i Norge. Personer med covid-19 bør ikke stelle mink.

  Helsemyndighetene gir råd om karantene og isolat, og hvordan man skal forholde seg mens man er i isolasjon eller karantene.

 • Kan et dyr bringe med seg smitte fra et menneske til et annet uten å være smittet selv?

  Dette anses å være en teoretisk smittevei av liten betydning. Viruset smitter i hovedsak fra menneske til menneske. En smittet person vil kunne skille ut viruspartikler fra luftveiene. Det er ikke utelukket at et dyr vil kunne ha viruspartikler i pels, hud og slimhinner en periode etter kontakt med et smitteførende menneske, men det er ikke dokumentert at de på den måten kan smitte mennesker. Det er generelt anbefalt å vaske hendene etter kontakt med dyr.

 • Bør man ta spesielle smittevernhensyn for tjenestehunder i arbeid i forbindelse med det nye koronaviruset, SARS-CoV-2?

  Det er beskrevet tilfeller av smitte med dette viruset hos hund, men det er ikke dokumentert at hunder kan overføre smitte til mennesker. Derfor er det ikke grunnlag for å anbefale spesielle smittevernhensyn for tjenestehunder utover god hygiene. Hundeførere bør være oppmerksomme på god hygiene. Generelt bør man unngå at hunder slikker personer i ansiktet, og det er en god rutine å vaske hender etter kontakt med dyr. Verken eier eller hund skal være i arbeid dersom eieren er smittet med koronaviruset.

 • Bør kenneler og kattepensjonater ta spesielle hensyn nå som koronaviruset, SARS-CoV-2 er påvist hos mennesker i Norge?

  Nei, per i dag er det er ikke nødvendig å ta spesielle hensyn såfremt personer som jobber der ikke er smittet med viruset. Mennesker i karantene eller isolat må følge Folkehelseinstituttets råd.

 • Finnes det andre koronavirus enn SARS-CoV-2 hos dyr i Norge?

  Ja, det finnes flere ulike koronavirus hos dyr i Norge. Ingen av disse virusene smitter til eller gir sykdom hos mennesker.

 • Kan ville dyr i Norge, for eksempel flaggermus, være smittet med koronaviruset, SARS-CoV-2?

  Nei, det aktuelle viruset har oppstått i Kina. Det er ikke påvist hos ville dyr i Norge, eller andre land.

 • Kan personer som er smittet med koronaviruset, SARS-CoV-2 være sammen med kjæledyrene sine?

  Man kan være sammen med kjæledyrene sine, men det anbefales at man er nøye med hygiene og begrenser nærkontakten ved for eksempel å ikke sove i samme seng og unngå nærkontakt med kjæledyrets nese og munn. Det er en god rutine å vaske hender før og etter kontakt med dyret. Generelt bør man unngå at dyr slikker mennesker i ansiktet. Folkehelseinstituttet gir råd om karantene og isolat. Det er mulig å lufte hunden mens man er i karantene forutsatt at du følger Folkehelseinstituttets råd. 

 • Kan jeg gå tur med eller passe dyret til noen som er smittet med SARS-CoV-2, koronavirus?

  Ja, du kan gå tur med eller passe kjæledyrene til andre som er syke med koronaviruset, men overhold god hygiene. Unngå at dyret slikker deg eller andre mennesker i ansiktet og vask hendene før og etter kontakt med dyret.

 • Kan det være aktuelt å teste norske dyr for koronaviruset, SARS-CoV-2?

  Viruset påvises først og fremst i forbindelse med sykdom hos mennesker. Dersom det er mistanke om at et dyr kan være smittet med SARS-CoV-2 vil Mattilsynet og Veterinærinstituttet vurdere testing i samråd med behandlende veterinær. På grunnlag av at covid-19-smitte er funnet i minkgårder i andre land, følger Mattilsynet situasjonen i norske minkgårder spesielt tett.

 • Er det riktig at smittestudier i Kina har vist at katt og ilder kan smittes med Sars-CoV-2?

  Forskere har undersøkt om ulike dyrearter kan smittes eksperimentelt med SARS-CoV-2, viruset som gir sykdommen covid-19. I eksperimentet fikk forsøksdyrene påført store virusmengder direkte inn i nesen. Forskerne viste med dette at katt og ilder kan smittes av viruset. Hund, gris og fjørfe ble ikke smittet i de aktuelle studiene.

  I eksperimentet fikk forsøksdyrene påført store virusmengder direkte inn i nesen. Forskerne viste med dette at katt og ilder kan smittes av viruset. Hund, gris og fjørfe ble ikke smittet i de aktuelle studiene.

Aktuelle nyhetssaker fra Veterinærinstituttet om koronavirus