Rottegifter hos rovpattedyr

Veterinærinstituttet analyserer leverprøver fra et utvalg ulver, rødrever, fjellrever, gauper, jerver, villminker og grevlinger for konsentrasjon av rottegifter (antikoagulanter). Utvalgskriteriene for de ulike artene av rovpattedyr er variasjon i næringsvalg, geografi, plassering i næringsskjeden (trofisk nivå) og tilgang på prøvemateriale (lever).

De viltlevende rovpattedyrene er høyt oppe i næringskjeden og det er flere muligheter, både utilsiktete og tilsiktete, for at disse dyrene kan bli eksponert for rottegifter. 

En indirekte og utilsiktet eksponering kan skje ved at rovpattedyrene spiser smågnagere som er døde eller svekket etter inntak av antikoagulanter, eller gjennom en akkumulering i næringskjeden. Gaupe og ulv spiser også på mindre rovdyr, som rødrev og mår.

Rovpattedyrene kan også eksponeres direkte ved å spise utlagte antikoagulanter i nærheten av bebyggelse. Dette vurderes som mindre sannsynlig siden et fåtall av de aktuelle artene, med unntak av rødreven, ferdes mye i nærheten av bebyggelse og åte, i sin opprinnelige form, antas å være lite interessant for rovdyr.

Hvis antikoagulanter derimot blandes i kjøtt og legges ut som åte er det større sannsynlighet for at rovdyrene kan bli eksponert.

Bakgrunn for prosjektet

I januar 2016 ble en svak og lite sky ulv, alfahannen i Østmarka-reviret, avlivet av dyrevernmessige årsaker i Enebakk, sør-øst for Oslo. Obduksjonen ved Veterinærinstituttet viste et fullstendig avmagret dyr med store hårløse områder forårsaket av et alvorlig angrep av skabb-midd (hudparasitt).

Det var ønskelig med mest mulig opplysninger rundt sykdomsutviklingen til denne ulven, og Fylkesmannen i Oslo og Akershus ba om en utvidet undersøkelse for diverse giftstoffer som ulven kunne ha vært eksponert for (legemidler, plantevernmidler og antikoagulanter). 

Veterinærinstituttet fant spor av tre ulike rottegifter (brodifakum, kumatetralyl og bromadiolon) i ulvens lever. Dette oppsiktsvekkende funnet førte til at Veterinærinstituttet undersøkte leverprøver fra ytterligere fire ulver obdusert de siste to årene og de samme rottegiftene ble funnet hos en annen ulv fra Østmarka-reviret (tispe, avlivet ved Losby under elgjakta høsten 2015).

Sannsynligvis har de to ulvene derfor blitt eksponert for rottegifter gjennom inntak av forgiftede smågnagere, men det kan ikke utelukkes at ulvene har fått i seg stoffene direkte ved å spise utlagt giftholdig åte.

På bakgrunn av funnene hos ulv besluttet Veterinærinstituttet å etablere et prosjekt for å analysere konsentrasjonen av rottegifter i et utvalg av de ville rovpattedyrene i Norge. Leverprøver fra ulver, rødrever, fjellrever, gauper, jerver, villminker og grevlinger analyseres for konsentrasjon av rottegifter (antikoagulanter). Utvalgskriteriene for de ulike artene av rovpattedyr er variasjon i næringsvalg, geografi, plassering i næringsskjeden (trofisk nivå) og tilgang på prøvemateriale (lever).

Mål for prosjektet

Et viktig mål med studien vil være å undersøke eventuelle arts- og geografiske forskjeller for eksponering for antikoagulanter. Analysesvarene vil kunne gi informasjon om eksponering for antikoagulanter er et utbredt problem hos rovpattedyrene eller om det er spesielle arter eller enkelte områder som har høyest eksponering.

Vi ønsker også, i den grad data er tilgjengelig, å undersøke sammenhengen mellom sykdomshistorie/obduksjonsfunn og eksponering for rottegifter. På den måten kan vi vurdere i hvilken grad eksponering for rottegifter gir utslag i kliniske symptomer eller sykdom.

 

Begrepet "én helse" brukes stadig oftere om tverrfaglige arbeid for å oppnå optimal helse for dyr, mennesker og miljø. Videre er "én helse" et av satsningsområdene i strategiplanen for Veterinærinstituttet for perioden 2016-2010 og en videreføring av forskningen på miljøgifter hos viltlevende rovpattedyr er derfor i samsvar med strategiplanen.

Veterinærinstituttets mener derfor at kartleggingen av rottegifter hos viltlevende rovpattedyr er svært viktig, både for dyrehelsen, dyrevelferden og for miljøet.

Prosjektleder
Knut Madslien

Samarbeidspartnere
Prosjektet er et forskningssamarbeid mellom landets ledende institusjoner innen veterinærmedisin og økologi og prosjektet vil generere viktig kunnskap for både forvaltningsmyndighetene og politikerne.

  • Dag S. Stiansens stiftelse
  • Rovdyrfondet WWF
  • Miljødirektoratet
  • Fylkesmannen i Østfold
  • Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
  • Fylkesmannen i Oslo og Akershus
  • Fylkesmannen i Hedmark
  • NINA

Her kan du lese rapporten Antikoagulerende rodenticider hos rovdyr

26. juni 2019: Muse-og rottegifter utbredt hos norske rovdyr

Forskninginformasjon

Start
2016-11-15
Slutt
2017-12-31
Prosjektnummer
44035 - Miljøgifter i vilt
Status
Ferdig
Finansiering
Andre Forskningsprosjekter
Forskningsområder
Vilthelse, Toksiske metaller og sporelementer, Dyrevelferd

Forskere

Aksel Bernhoft

Seniorforsker, veterinær/toksikolog, fôrtrygghetsansvarlig
Vis telefonnummer
Send e-post

Cecilie Marie Mejdell

Fagansvarlig dyrevelferd, veterinær, seniorforsker
Vis telefonnummer
Send e-post