Giftige mikroalger i norskehavet - Mekanismer for fiskedød forårsaket av fytoplankton fra skandinaviske farvann

Algeoppblomstring forekommer naturlig og slike algeoppblomstringer kan være skadelige for livet i vannet. ToxANoWa-prosjektet er et direkte resultat av den giftige algeoppblomstringen i Nord-Norge våren 2019, som var katastrofal for oppdrettsnæringen og førte til at rundt 40 000 tonn laks døde. Det er ukjent hvorfor denne algen er giftig for fisk, men prosjektet forventes å bidra med ny kunnskap rundt dette.

Algeoppblomstring forekommer naturlig i et sesongmessig mønster i hav og ferskvann. Hyppigheten og til en viss grad omfanget av algeoppblomstringer antas i det minste delvis å skyldes menneskelig påvirkning. Slike algeoppblomstringer kan være skadelige for livet i vannet og føre til massedødelighet blant fisk og andre dyr. ToxANoWa-prosjektet er et direkte resultat av den giftige algeoppblomstringen i Nord-Norge våren 2019, som var katastrofal for oppdrettsnæringen og førte til at rundt 40 000 tonn laks døde. Oppblomstringen var dominert av algearten Chrysochromulina leadbeateri, og partnerne i ToxANoWa er i besittelse av både feltprøver og laboratoriekulturer av denne algearten og har startet arbeidet med å undersøke disse prøvene. Til nå har man visst svært lite om hvorfor denne arten er giftig for fisk. ToxANoWa har som mål å kaste lys over hvorfor denne arten er giftig for fisk ved å samle forskere med bakgrunn i marinbiologi, analytisk kjemi og toksikologi. Bruken av RTgill-W1 gjelleceller til å teste fraksjoner fra rensing har ført til isolering av en polyketid-avledet forbindelse fra de giftige fraksjonene. Denne forbindelsen er nå også påvist i en eldre stamme av C. leadbeateri fra en tidligere HAB-hendelse og i vannprøver samlet inn fra den giftige oppblomstringen i 2019. Det pågår for tiden arbeid for å bekrefte toksisiteten til denne forbindelsen og for å bestemme dens kjemiske struktur.

Prosjektet studerer også arter i den beslektede slekten Prymnesium, som historisk sett har vært dominerende i giftige algeoppblomstringer i skandinaviske farvann. En av artene, P. parvum, er kjent for å produsere kjemikalier som er svært giftige for fisk - såkalte prymnesiner. Prymnesium parvum forekommer praktisk talt over hele verden, og forårsaket senest massiv fiskedød i Oder-elven i Polen og Tyskland i 2022. Kjemien og toksikologien til prymnesinene er fortsatt ikke godt forstått. ToxANoWa-teamet jobber med å produsere utvalgte prymnesiner fra algekulturer for å gjøre dem tilgjengelige for forsknings- og overvåkingsformål. Teamet er også i gang med å undersøke de kjemiske strukturene til C-type prymnesiner. Dette er en ny variant av prymnesin som nylig ble oppdaget av ToxANoWa-medarbeidere. I tillegg arbeider ToxANoWa-teamet med å lage et egnet antigen for å lage prymnesinantistoffer som senere kan brukes til produksjon av sensitive immunologiske analyseverktøy. Det er fortsatt ukjent hvorfor denne arten er skadelig for fisk, men bruken av moderne teknologi i ToxANoWa forventes å bidra med kunnskap også om dette.

Samarbeidspartnere

  • Universitetet i Oslo
  • Danmarks Tekniske Universitet
  • National Research Council of Canada

Prosjektleder

Ingunn Anita Samdal

Forskninginformasjon

Start
2021-06-01
Slutt
2025-05-31
Prosjektnummer
314861
Status
Pågående
Finansiering
Andre Forskningsprosjekter
Forskningsområder
Algetoksiner