Virusassosiert sykdom hos regnbueørret

Veterinærinstituttet påviste i 2013 en ny sykdom hos regnbueørret i ferskvann. Sykdommen er assosiert med et "nytt" virus - Piscine orthoreovirus Oncorhynchus mykiss (PRV3).

Typiske funn var sirkulasjonssvikt, anemi, betennelse i hjerte- og skjelettmuskel og vevsdød i lever. Det har ikke vært observert nye tilfeller av sykdommen i 2015.

Smittestoff og smitteveier

Veterinærinstituttet isolerte i 2013 en gensekvens fra et «nytt» virus i forbindelse med sykdomsutbrudd hos settefisk av regnbueørret. Viruset er nært beslektet med Piscine orthoreovirus (PRV) som assosieres med hjerte- og skjelettmuskelbetennelse hos oppdrettslaks (HSMB), og det har fått navnet PRV3 (om for Oncorhynchus mykiss - det latinske navnet for regnbueørret). Tidligere ble viruset kalt "Virus Y".

I 2014 og 2015 ble det gjennomført smitteforsøk som viser at viruset kan overføres til både regnbueørret og laks ved injeksjon av røde blodceller fra regnbueørret med sykdommen. Det er ikke observert kliniske symptomer hos fisk som er blitt eksperimentelt infisert med smittestoffet.

Det er vist at viruset smitter horisontalt via vannet mellom individer av samme art. Viruset replikerer langsommere hos laks enn hos regnbueørret. Det er ikke gjennomført forsøk som viser om sykdommen overføres mellom artene.  

Sykdomstegn og diagnostikk

Syk regnbueørret har nedsatt appetitt og tegn på sirkulasjonssvikt med utstående øyne og blodig væske i bukhulen. Gjeller og indre organer er bleke på grunn av anemi. De histopatologiske funnene viser varierende grad av betennelse i hjerte og rød muskulatur og vevsdød i lever.

PRV3 er hittil påvist inntil 15 måneder etter sjøsetting og det er grunn til å tro at subklinisk sykdom kan forekomme.

Diagnosen stilles ved lysmikroskopi av vevsprøver og påvisning av virus ved PCR utviklet ved Veterinærinstituttet.

Forekomst

De første påvisningene ble gjort i prøver tatt ut høsten 2013 - januar 2014 i fire settefiskanlegg med regnbueørret (25 – 100 g) med moderat til høy dødelighet. Alle anleggene hadde fått rogn eller yngel fra samme stamfiskgruppe. Virus ble også påvist i kontaktanlegg til disse settefiskanleggene. PRV3 er nå påvist både i stamfiskgrupper og matfiskanlegg.

Syk fisk hadde gått på rent ferskvann eller ferskvann tilsatt litt sjøvann (<1 ‰). Det ble sjøsatt fisk fra grupper som hadde hatt sykdommen. I to tilfeller ble det angitt at det var høy dødelighet de første dagene etter sjøsetting, men at dette ga seg. I to anlegg ble sykdommen påvist i noen måneder etter sjøsetting. Det har ellers ikke vært rapportert om nevneverdige problemer med den sjøsatte regnbueørreten.

Små mengder av PRV3 er påvist i tilfeldig utvalgt historisk materiale fra Hordaland og Møre og Romsdal tilbake til 2011.

Det er ikke påvist anlegg med klinisk sykdom i 2015. Anleggene hvor PRV3 har blitt påvist ligger i sørvest og midt Norge.

Det er ikke påvist sykdom eller virus hos laks i oppdrett.  

Overvåking

Et overvåkingsprogram startet i 2015 og er risikobasert og omfatter aktive lokaliteter med regnbueørret. Dette innebærer at aktuelle prøver innsendt til Veterinærinstituttet med mistanke om listeført sykdom eller for generell sykdomsoppklaring blir undersøkt for PRV3.

Overvåkningsprogram for PRVom hos fisk

Tiltak

Involverte fiskeoppdrettere gjennomførte i samråd med Mattilsynet tiltak for å begrense risikoen for eventuell spredning til nye anlegg og områder. Det ble også gjennomført tiltak for å bli kvitt sykdommen i de anlegg som var rammet.

Det finnes ingen behandling eller vaksine mot sykdommen. Et generelt råd er at syk fisk bør håndteres minst mulig.

Sentrale vitenskapelige publikasjoner