PRVom hos fisk

Piscine orthoreovirus Oncorhynchus mykiss (PRVom) er et virus hos regnbueørret som ble overvåket i 2015 og 2016.

Formålet med overvåkningsprogrammet var å kartlegge utbredelse av PRVom (tidligere kalt virus Y) hos regnbueørret fra norske settefiskanlegg og matfiskanlegg og for å se om viruset kunne utgjøre en betydelig helsetrussel.

Overvåkingsprogrammet ble avsluttet etter to år fordi Mattilsynet ikke anså sykdommen som en helsetrussel mot norske oppdrettspopulasjoner av regnbueørret eller laks. Det ser imidlertid ut til at PRVom kan persistere i fisken uten å gi sykdom. Derfor er det viktig fortsatt å følge med på sykdomssituasjonen. I Danmark er det funnet en god del tilfeller av sykdom på regnbueørret der PRVom er involvert.

Rapporter