Syv hjortedyr testet positivt for CWD i 2018

33 656 hjortedyr ble testet for skrantesjuke ved Veterinærinstituttet i 2018, hvilket er i tråd med myndighetenes mål. Av disse fikk seks villrein fra Nordfjella påvist klassisk skrantesjuke og én elg fikk påvist atypisk skrantesjuke.

Dette viser en ny fellesrapport fra NINA og Veterinærinstituttet (Kartlegging og overvåking av skrantesjuke (Chronic Wasting Disease - CWD) 2016-2018), gjort på oppdrag fra Mattilsynet og Miljødirektoratet.

- I det store og hele har overvåkingen vært en suksess og har vært preget av god oppslutning, forteller CWD-koordinator Jørn Våge ved Veterinærinstituttet. - Testingen av til sammen 33 656 hjortedyr er en intensivering av prøvetakingen i forhold til tidligere og betyr at myndighetenes mål om testing av 30 000 hjortedyr ble nådd med god margin. Det ble påvist klassisk CWD hos seks villrein fra Nordfjella sone 1. samt ett nytt tilfelle av atypisk CWD hos ei 15 år gammel elgku i Flesberg kommune i Buskerud.

Rapporten poengterer at det er spesielt viktig å avklare om klassisk CWD er tilstede i andre områder, og særlig i områdene nær Nordfjella ettersom smitten så langt kun er påvist i Nordfjella sone 1. Hvis vi kan vise at det ikke finnes smitte i andre områder, har vi større sjanse for å forhindre at klassisk CWD etablerer seg, sier Våge.

Viktig med mange prøver  

Et stort antall prøver er viktig for å avklare om atypisk CWD hos elg (Pirisinu mfl. 2018) og hjort (Vikøren mfl. 2019) kan spre seg, eller om det er spontane og tilfeldige funn, noe som er den rådende antagelsen. Slik kunnskap er viktig for hvordan sykdommen skal forvaltes i fremtiden.

Atypisk CWD hos eldre elgkyr er også påvist i Finland i 2018 og Sverige i 2019. Testing i våre naboland er resultat av EUs overvåkingsprogram for CWD, som har ført til økt prøvetaking av hjortedyr i Sverige og Finland fra og med 2018.

Arbeid på nasjonalt og regionalt nivå

På nasjonalt nivå har Veterinærinstituttet og NINA samarbeidet om å utføre det praktiske arbeidet på oppdrag fra Mattilsynet og Miljødirektoratet. På lokalt og regionalt nivå er det i tillegg lagt ned en stor arbeidsinnsats fra personer i kommuner, villreinnemnder, villreinutvalg, SNO, lokale fjelloppsyn, Mattilsynet lokalt og regionalt, viltbehandlingsanlegg, slakterier og av lokalt personell innleid av NINA. Sist, men ikke minst, har det vært en meget god oppslutning rundt kartleggingsprogrammet fra jegerne i de utvalgte kartleggingsområdene og i mange andre områder.

I 2019 er målet at omfanget på overvåkingen holdes på samme nivå som i 2018 med prøver fra omkring 30 000 hjortedyr. Dette vil gi mer kunnskap om geografisk utbredelse av sykdommen og de ulike typene av CWD.

Kontaktpersoner

Her finner du rapporten.

Kartlegging og overvåking av skrantesjuke (Chronic Wasting Disease - CWD) 2016-2018

Aktuelle lenker

Les mer om saken på hjortevilt.no
Les mer om årets kartleggingsprogram
Faktainformasjon om skrantesjuke (CWD)

Del artikkel